Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công ti Nhôm Đăk Nông - TKV tu jông tsuô công nhân los đôngs

25/04/2019 19:37 G4T+7

Công ti Nhôm Đăk Nông – TKV (Tâps đoanx Công nghiêps Than – Khoangr sanv Viêtx Nam) nhoz xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) muôx 1.077 canr bôs, công nhân viên haz tus nênhs los đôngs; hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 83 lênhx, tiv zix zos chor minhx cxưx M’nông, Mas, Ê đê, Môngz, Zir, Nduôr…

Nôngz nhôngl đhâu, công ti zov chênhr tu jông txus luz nênhx vâts tsât, tinh thânx tsuô công nhân los đôngs trưx tiêp, tiv zix mas chor công nhân minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li uô tsêr nhoz tox thêv; pangz tsêr nhoz tams tsuô chor chuôz zis uô nênhx tsov nhev; Công ti muôx yêz xang tos ntơưv phân xươngv txus tsêr nox mor tox thêv chia nox mor; uô jông tsêr đôs nhiax hli thươngv, đamv bov an toanx vêv xinhz los đôngs…

Công ti muôx yêz xang tos nhoz đêz tuôx uô nuv chia đamv bov an toanx môngl lus, six hơưv

Công ti pangz chuôz zis Sungx A Vangx, nênhs Môngz, uô nuv ntơưv Phân xươngv tol nzuôr môngr anr laz chor nhiax 50 chơưx chia uô tsêr

Sâu fênhx đrăngz ntơưv công nhân los đôngs ntơưv công ti nhis nuôr zos 10 chơưx nhiax/tus nênhs/hli

Công ti uô cxix cxuô tsêr đôs bôix jươngr jinh jươngr tsuô công nhân uô nuv hur môi trươngx đôcx hais, uô ca 3

Quốc Sỹ

4,265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.