Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu tsâuk iz chê ntơưv kos mangz txaix

07/01/2021 09:51 G1T+7

+ Cxangz nzir iz chê tsâuk uô kangz moz: Kos mangz txaix 15g cxôngr zâu, nôngz tsiz muôx đuz 120g haz njaz txuô 30g ciz sar đăngx juv zâu lâuz đêx trâu đu, liv zuôr đêx shơư 200g cuô nhux mil, thangx njêr phenx100g, râuz bâu cênhz kos mangz txaix đu cuôs sar. Nox yênhx nuz.

Kos mangz txaix

+ Nhuôs zâu sui jinh jươngr: Kos mangz txaix kruôr; njaz 50g, tâuv vanr 10g chox luôv uô môngr. Kei keiz hâu têr zuôr gâuz đăngx, tso hủ môngr njaz tuôr lưx shiz shơư. Muôz hur si tso hur lâux câuz lâuz cxangz 200ml đêx râuz sâuv hluôr tơưk chik zâu. Thauv mor cuô đik sar muôz 20g thangx njêr đu siz shơư, mor cuô đik tror bâu mas lo. Muôz nhuôs nox iz nuz 1 jas, nox 15 nuz.

+ Cxangz nzir tsưc năng tiêu hoar, zôngv khu kâul đăngs jul, tsâus, tsi xangr nox, kror ndâux nkrêl: Kos mangz txaix 50g, kos kei 200g, njaz txuô 50g, uô mor cuô đik nox yênhx nuz.

Mẫn Doanh (t.h)

452
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.