Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi hôix Kuôl pux Đăk Tân uô jông vai tsox ntơưv tsov cưv Hôix

12/04/2018 09:25 G4T+7

Chi hôix Kuôl pux jos Đăk Tân, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) nhis nuôr muôx 60 hôix viên, tiv zix mas zos minhx cxưx Nduôr, Zir, Môngz, Max…

Nôngz nhôngl đhâu, chi hôix tưz kruôz hu chor hôix viên zus buô angr cxiv tsang pênhr, pangz huz njaz siz hluz chia pangz hôix viên pluôs. Chi hôix tsinhv kruôz ntuôl chor tsix gơưv hluôs shang nhuôs muôx cêr hoaix, tsov cưv ntâu jas chia tix vi hôix viên môngl cơưv shuv tsưr ziv chor mô hinhx cinh têr jông sâu vthangx tsangv thix xar. Zos li, Chi hôix tưz hu lo ziv hnuz ziv lo ntâu lênhx tix vi tuôx côngv hoatx đôngx…

Hôix viên chi hôix cơưv shuv tsưr ziv chos, tu txir lưs mang txi txir jông sâuv thangx tsangv xar Đăk Nia

Chi hôix tsov cưv sinh hoatx đinhx cix yênhx hli, cuir chia cxiv tsang cêr hoaix hoatx đôngx

Zus buô angr, cxiv tsang pênhr chia hôix viên pluôs txaik phuôv tsangr cinh têr

Minh Huyền

1,881
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.