Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hor txoz

30/12/2016 13:36 G12T+7

Iz fangz zos uô ja vix, tangs nro tus hor txoz txix txir, blôngx, changs por lênhx lo zôngv yuôx hur kangz nuôr:

Txir haz blôngx hor txoz por lênhx jông yuôx

+ Moz iz puôs ndik hâur saz: Hor txoz 2 lu, đan sâm 20g, krar đuz 20g. Râuz iz hnuz 1 poz.

+ Moz plăngz txas: Hor txoz 1- 2 luz, krar đangx 20g. Muôz hur si tuôr môngr phaiz hâuk iz hnuz 2 jas.

+Đuz gangx (eczema): Blôngx hor txoz nhôngs 1 khơưv têk, cuô kâuz 1 đar. Oz zangv nuôr tuôr lưx, muôz ntâuz hur saz krưr, buôz tsuô sâuv đuz gangx tưz nzuôr hur cuô njêr.

+ Cangz lil yôngx tuv: Blôngx hor txoz tuôr mos, buôz kror moz, krưr. Iz hnuz uô 1 – 2 jas txus thâuv tangs moz.

+ Moz đuôr, moz chok cxang: Hor txoz sar 15 luz, blôngx tâuz ntông 3 blôngx, changs hor txoz kuôr tsuôs 80g. Muôz hur si tuôr mos, tsâu cuô cônx tiv lês 1/2, muôz plênhr zuôr jông sai.

+ Moz trưx: Blôngx hor txoz tuôr lưx cênhz mir njir njêr, krưr trưx tangz tov oz mas tsi moz ndul, zôngx ziv paiv, jông sai.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

635
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.