Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsơưz cô đơn

25/11/2021 10:06 G11T+7

Sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông, tsơưz cô đơn tuôx ntâu nhoz tov hangr jôngr haz tơư chor trôngz hluôr tơưk nhoz Krông Nô; tsinhv muôx ntâu luz bê hu tsơưz iz tsoz, tsơưz pangx sen, tsơưz tơư nxư, tsơưz bạc hà...

Tsơưz cô đơn muôx đax tinhr tsuôl tuôx nôngz, thâuv tuôx zuz txus thâuv cxơưr tsuôl muôx iz tus tsơưz, tsi tuôx njuôl. Tsơưz saz txix 3 - 5 met, hâur pâuk lux, pangx njuôz, tơưk nthuôr li luz pangx sen. Iz tus tsơưz cxơưr iz tâur txir, tâur lux muôx 8 - 10 thix, tâur zâu muôx 6 - 7 thix, iz thix muôx 13 – 15 luz txir. Iz luz txir muôx ntâu nôngz, nôngz lux yangx 2 jas so li tsơưs muôx nôngz. Hur por phưv ntâu zangv sinh hocx, tsơưz cô đơn lo chor tsêr khoa hocx muôz trâu hur Fông tơưr laz Việt Nam, nhoz keiz “nguy câp tsi muôx”. Zangv tsơưz nuôr muôx grê ntâu zangv môi trươngx sinh thair haz lo pễ xinhv trôngx qơư sir zôngv uô yuôx y hocx.

Ntơưv chor poz jêz trôngz hluôr tơưk, tsơưz cô đơn tux zos nôngz lo nangl nôngl chox lus pôngz…

Tâur txir tsơưz cô đơn muôx hinhx jangv jông gâux

Tsơưz cô đơn nhoz thangx trôngz hluôr tơưk Krông Nô lo ntâu lênhx nênhs nhiav

Hồ Mai

357
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.