Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv zov chênhr tênhs phangx moz vưv tsuô đêr

07/05/2020 09:34 G5T+7

Moz vưv zos iz zangv moz cis câp tinhr ngui hiêmv zos virus vưv, cis ntơưv tsax cxu tsuô tiz nênhs, tiv zix mas ntơưv đêr haz mir.

Ntơưv ntâu trôngx qơư, đêr zus tso yangr haz tsi lo tênhs phangx moz vưv

Nênhs mangl virus vưv thâuv puv muôx triêus trưngr lâm sangx mas 100% mangl tuôs. Tangz sis, chor đêr sâuv thangx tsangv xênhr lo tênhs phangx moz vưv lo tiv lêx los six tsơưs. Shông 2019, cơ cuan chuên môn tênhs phangx moz vưv tsuô đêr tsuôs lo 14.000 ntâu tus, lo tiv lês muôx 20% chor đêr sâuv tangs nro xênhr. Txix hâur shông txus hnuôr, hâux lưv kruôz ntuôl haz tênhs phangx moz vưv tsuô đêr nhoz cxuô trôngx qơư tsi lo tsov cưv uô, cxơưx tiz zưv ngui cơ muôx moz vưv tsuô cheix ntux cuz. Viv li, nênhs zus đêr tsuv chênhr phangx tênhs phangx moz vưv tsuô tsax zus zos tsưr ziv zov chênhr chia por vêv zus tus khênhx haz chuôz zis.

Pêx xinhv tênhs phangx moz vưv tsuô đêr ntơưv chor cơ sơv thur y nhoz trôngx qơư

H'Mai

780
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.