Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu phưx txưr plâuz hâu đơưz nzur

23/05/2019 14:09 G5T+7

+ Txir jâuz cangz sar tsơưk nhênhv, iz jas hâuk 1 - 2 đar, hâuk cênhz đêx bâu. Zôngv đrăngx đrênhk 10 iz jas hâuk.

Đrox hax thuv ô

+ Đrox đuz kangz lâux câuz 500g, krar nhôngl 30g râuz zuôr cuô, nhox nhênhv, cxangz jiz mur, đu uô coz. Iz jas hâuk iz đar, iz hnuz hâuk 3 đar. Zôngv đrăngx đrênhk 5 hnuz.  .

+ Tâuv đuz 100g, hax thuv ô 60g hâu txâus đêx txus thâuv tâuv đuz sar lưx, bu fuôl hax thuv ô. Phaiz 2 - 3 jas nox hur iz hnuz. Muôz cxangz thangx njêr los sis njêr. Zôngv 3-5 hnuz.

+ Njaz txuô, nôngz tsiz muôx đuz, bâuv iz zangv. Uô mor cuô đik. Cxangz thangx njêr los sis njêr. Nox sur los sis txas hur pluôs yeiz los sis nox cxangz. Zôngv đrăngx đrênhk 10 hnuz.

H’ Mai (t.h)

461
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.