Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm săm lah têp sŏk njra ơm

23/05/2019 14:09 G5T+7

+ Play dâu dŭm gâm ân lêk, ăp tâ ngêt 1 – 2 n’hoi choăh trau, ngêt đah dak duh. Dŏng ngêt tâm 10 nar du tâ săm.

Tơm hà thủ ô

+ Hĭp sa ônh 500 gam, chia nse 30 gam gâm sŏk dak ngêt, gâm ân suât, chê iê dak sŭt wâr ân tâm ban. Du tâ ngêt du n’hoi choăh trau, du nar ngêt 3 n’hoi. Dŏng săm tâm 5 nar.

+ Tuh ôch 100 gam, hà thủ ô 60 gam gâm đah dak ân tuh sĭn, choăh lơi săk n’ha hà thủ ô. Tâm pă sa 2- 3 tâ du nar. He chê sĭk mô rĭ boh sa ndrel dah ŭch. Dŏng sa tâm 3 – 5 nar.

+ Phe lah, rnga, dŏng tâm ban. Gâm jêng por, chê sĭk mô rĭ boh. Sa dôl ma duh mô rĭ lĕ n’dik jêh sông. Dŏng sa 10 nar du tâ săm.

H’ Mai (t.h)

462
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.