Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv tor cuô njêr zâus ndâux huv tiv lês

19/03/2020 10:17 G3T+7

+ Keiz 1: Khưv trungx tangs nro chuôz zênhx tor jung jix. Tsuv nzuôr têk hur haz chor chuôz zênhx zôngv chia tor jung jix xưs li thâur, hâu, thâur ntiv, đar,...

1 lit đêx tinh khiêt mas tor cênhz 9g njêr chia uô muôx thanhx phâmv

+ Keiz 2: Bangx njêr haz đêx tinh khiêt. Njêr tinh khiêt zôngx ziv nrar lo ntơưv chor siêu thix haz cưv hangx. Lus đêx tinh khiêt zôngv đê cât, đêx ntiv hur phưx los sis đêx tưz lo liv xuz hâuk tsuôl chia lo

+ Keiz 3: Tor njêr tsuô đêx tinh khiêt. Tor njêr haz đêx tinh khiêt trơưs tiv lês: 1 lit đêx tinh khiêt mas tor cênhz 9g njêr chia muôx cuô njêr sinh lir Natri Clorid 0,9%.

Mẫn Doanh (t.h)

345
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.