Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm lah tu jot rhăt

25/02/2021 10:11 G2T+7

Lah nchhoh tu jot mô găp ma jâng, he sŏk tu jot dơm ta tu nđik tâm 30 mnĭt. Lah tu jot lĕ nđik he sŏk nchhoh gơi găp ma jâng. Bơh đah nĕ, mô rĭ he dŏng dŭng bler gơi pơk huy tu jot.

Dơm dŭng dak ta tu jot ta ntŭk he ŭch pơk huy lor ma chê tâm tu nđik

Ntơm sa ơm he nkhŭt dak ta 2 dŭng jêh rĭ kât dŭng ân nâp. Dơm 2 dŭng dak aơ tâm tu jut, dơm di ta ntŭk he ŭch pơk huy (ta muh tu jot mô rĭ ta săk tu jot,…). Dơm tu jot ta tu nđik du nar. Jêh rĭ sŏk tu jot dơm bơh tach tâm 20 – 30 mnĭt gơi bler lêk mơ he sŏk dŭng. Dak jêng bler ư huy tu jot jêng n’gul size mô rĭ du size tĕng nau uĕh ma mô ntô tu jot n’hanh tĕng dak iê hĕ âk he dơm tâm tu jot. He tĕng kơt nau ntĭm aơ ư âk tâ dah ŭch pơk huy tĕng nuih n’hâm he nơm.

Mẫn Doanh (t.h)

361
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.