Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô hur saz lâux câuz, zial cuz nhiaz đuz

24/12/2020 13:51 G12T+7

+ Lâuz mir njir cuô kâuz los sis njêr hur lâux câuz, zial mangl cuz nhiaz, cxangz mir njir đêx. Râuz bâu 15-20 phut. Thâuv đêx bâu, chiv hâu chia zang pang môngl. Kror cuz nhiaz zuôr nti tangs haz tsư cuz nhiaz zuôr zang tangs.

Uô hur saz lâux câuz mangl cuz nhiaz đuz ntơưv njêr haz cuô kâuz

+ Tor 5 đar môngr xuz cênhz cênhz 5 khoz đêx, râu chor cuô sâuv hur lâux câuz, zial mangl cuz nhiaz ntơưv hluôr tơưk chik zâu muôx li 20 phut. Khor cuz nhiaz zuôr nti môngl haz ntangz sâuv bleiv đêx. Uô kangz, muôz đêiv ntâuz so cxuôv hur saz si khor cuz nhiaz tsinhv lu. 

+ Chor lu khor tưz cxuôv nzuôr ntâu jas tưz tsi hur mas muôz môngr banking soda lus tor. Chia txas phut puôr nhis. Muô hônr hơx tưz râu tâu tso sâuv kror cuz nhiaz hur lâux câuz, zial haz muôz fuôv cxuôv nzuôr. 

Mẫn Doanh (t.h)

546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.