Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô hur saz mair luôv khâuz ntâuz

07/03/2019 15:33 G3T+7

+Cuô kâuz nox muôz cxang mir njir njêr bâuv li 1/2 chor cuô kâuz. Đu cuôs njêr zangx tangs hur cuô kâuz mas tuô hluôr tơưk. Txus thâuv hônr hơpx cuz lus xưz mas muôz đaiv pangx nzuôr ntiv ntu chor cuô nuôr cxuôv flu mair luôv ntâuz mangl cuz nhiaz tsư. Uô kangz ntơư muôz fuôv saz so đu lus mas zôngv lo.

Chênhr phangx tsi lo zôngv banx cxuôv los sis cxuôv lâux câuz nji mur chia cxuôv flu ntơưv mair luôv ntâuz

+ Krêz mair luôv khâuz ndơưk keiz cuz trung binhx, cxuôv tsưv chia tsuô kror tsư cuz nhiaz sâuv mair luôv khâuz ndơưk. Thâuv ntơư chia nti zuôr uô lơưs chor cuz nhiaz đuz haz chor kass nênhs sâuv flu mair luôv ntâuz jông gâux chuôk yaz.

Mẫn doanh (t.h)

298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.