Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô tsi tsư nxaz ntơưv njêl muôx grê

11/01/2018 09:54 G1T+7

Iz cxa tsưr ziv zôngx ziv khac phux tsư nxaz ntơưv njêl thâuv chêr biênr:

Cuô txir lưs kâuz lơưr tsư nxaz, nzuôr lo cuô blâuv haz pangz uô njêl tsư kangz đuô thâuv chêr biênr

+ Txir lưs kâuz haz cuô kâuz: Txar iz bleil  txir lưs kâuz tsu cuô tsuô sâuv tus njêl, tsês phut puôr mas chêr biênr. Iz făngz zuôr phas kuô kâuz haz đêx đrul tiv lêx 1:1 plênhr sâuv tus njêl.

+ Cuô jơưr njaz: Tsâu njêl tưz uô hur si hur đêx jơưr njaz muôx 15 – 20 phut, nzuôr đuô hur đêx nyaz haz chox môngl chêr biênr.

+ Njêr haz chơưr: Tor mir njir njêr los sis chơưr cênhz đêx mas tso njêl tưz sơ chêr tsuô hur tsâu muôx 10 – 15 phut, nzuôr đuô đêx hur.

+ Krar: Tsông njôngl krar mas cxôngr têx đaiv, tsâu hur đêx cênhz njêl muôx li 5 phut.

Mẫn Doanh (t.h)

507
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.