Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu yo len chơưk, grul ntêr

30/07/2020 14:58 G7T+7

+ Zos yo len zôngv ntêr mangl chơưk los sis chơưk thâuv nxuô mas muôz yo len tsâu hur cuô mil đang đêx ntơưv nhuôs zâu. Thanhx phênhx cuô mil đangz đêx ntơưv nhuôs zâu muôx chor tsât bangz uô xur shangz ntêr tror tuôx, uô trâu yo blưl haz tsư kangz nzak tror tuôx. Muôz 1-2 đar cuô mil đang đêx nhuôs zâu tor cênhz 1 lit đêx. Tsâu yo len hur chor cuô đêx ntơư 15 txus 20 phut. Jaz yo khâuv tror ntangr tsi dei sơưr njul.

Jaz yo len trơưs făng tror ntangr uô kangz xưv lir

+ Chia khu yo len mangl nrangz xur haz đrul so li uô ntêx, chox luz yo ntơư môngl tsâu hur đêx cuz muôx li 70 – 80 đôs C tsâu ntêr 2 tênhz six hơưv. Uô kangz ntơư, muôz yo tso hur iz đeiv ntâuz nhias, krưr li mangv tsu

Mẫn Doanh (t.h)

538
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.