Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv đơưk chơưr bia ntơưv txir lưs kâuz

07/01/2021 09:51 G1T+7

+ Thâuv mangl kâul chơưr, xuz thơưx hlo tsuv chia nênhs kâul chơưr hâuk đêx, hâuk đêx cxangz huv tangz sis đamv bov tsơư shlo tưz bâuv chor chơưr bia tưz hâuk chia tor nyaz nôngx đôs chơưr bia tưz hâuk trâu hur chêr haz pangz lơưr chơưr môngl seiz. Lơưr kangz muôz iz luz txir lưs kâuz nhôngl txar tsu cuô muôz trâu hâuk los sis cxôngr nhias muôz trâu nox tangs nro luz txir hax ziav jông.

Nhục đậu khấu los sis tsinhv hu uô nhục quả, ngọc quả

+ Uô iz thâur yuôx đơưk chơưr bia chia lo zôngv đrul chor nguên liêus hur kangz nuôr: Tơưr txir lưs kâuz 50g, tơưr cuyt 50g, pangx kos mangz sông 25g, pangx tâuv njuôz 25g, nhân sâm 10g, nhục đậu khấu (nhục quả los sis ngọc quả) 10g, njêr nox 30g. Hur tiz si chor nguên liêus nuôr chox môngl jas kruôr, luôv uô môngr, ntiv hur thâur ar zâu, bul hâu ntuv chia lo zôngv. Thâuv kâul chơưr, muôz muôx 5 – 7g tor đêx hâuk, iz nuz 3 jas.

Mẫn Doanh (t.h)

444
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.