Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm mât mray grăp kao krih

14/01/2021 09:49 G1T+7

Grăp kao krih way gĕh ta ăp tâ lôch khay mih, gơi mât mray grăp kao krih dŏng ta ăp yăn tâm du năm, he mât mray nê nê gơi grăp kao krih mô gĕh iơh n’hanh mô gĕh roh nau kah.

Grăp kao krih dŏng gâm bư trau sa, uĕh ngăn ma n’hâm suan săk jăn

Gơi mât mray kao krih, he plôk ntô sŏk grăp (mô dơi tho đah dak), dŏng mâng suăt sêk gơi sŏk săk tâm grăp kao krih. Jêh rĭ sŏk ih ta duh nar 3 – 5 nar ân kro jêh rĭ chê tâm gir kloh, kôp ndrôp ân nâp prăp dŏng sa. Lah jêh prăp, jŏ du tâ he sŏk grăp kao krih ih ta duh nar gơi mô gĕh nđo.

Mẫn Doanh (t.h)

569
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.