Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor trung tâm kra tsangr yêz chênhr phangx, tangr moz Covid-19

12/03/2020 10:36 G3T+7

Txix hâur hli 3/2020, chor trung tâm zor zux nghêx nghiêps tưz tsov cưv tror kangz kra cơưv trơưs tơư kra ntơưv WBPX xênhr.

Chia đamv bov tsuô hâux lưv kra nghêx, tiv zix mas hur cxuô jas sat haix, chor cơ sơv kra haz trung tâm sat haix tưz muôx tsưr ziv huv chia phangx, tangr moz Covid-19 muôx kangz hâu, trơưs tinh thânx tơư kra ntơưv WBPX xênhr haz kruôz kra ntơưv nganhx Y têr.

Trung tâm Kra haz Sat haix tsangr yêz Nam Têi Nguên (Đăk R’lâp) njuôl chêr sur tsuô shuv xinhz uô ntêx môngl hur lơp haz chor jas thi sat haix

Chor shuv xinhz tuôx cơưv haz sat haix tsangr yêz por lênhx chox ntâuz blul ndâux

Canr bôs sat haix cxênhz seiz chor shuv xinhz haz kra chor tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19 hur jas thi

Canr bôs Trung tâm kra nghêx Tư thux Đais Lơis (Gia Nghĩa) lu ntơưr kruôz kra ntơưv nganhx y têr lus phangx tangr Covid-19

Lê Phước

796
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.