Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor mor cuô đik zôngx ziv uô jông hênhr tsuô hlangz njưl hur cheix ntux no

07/11/2019 14:33 G11T+7

+ Mor cuô đik kos nja ntux, hanhs nhân: Kos nja ntux 100g, hanhs nhân 200g, kêz 100g, mir njir bơ. Kos nja ntux uô sar, kêz ciz, hanhs nhân ciz sar tsi zuôr tơưr, cxôngr zâu. Iz jas muôz 10g hanhs nhân môngr, kos nja ntux, kêz huv tor hur đêx bâu chia txas, muôz mir njir bơ tsuô mas lo.

​​

Mor cuô đik kos nja ntux cxangz đăngs jul, jông tsuô nênhs gru ntêr hur cheix ntux no

+ Mor cuô đik cuô kuôr njuôl: Cuô kuôr njuôl 100-150g, njaz tsư kangz 50g. Njaz tsư kangz jơưr hur, tso hur lâux câuz 300ml đêx uô mor cuô đik, uô kangz ntơư lâuz đêx, trâur tơưk chik zâu txus thâuv lo mor cuô đik.

+ Mor cuô đik nho: Nho kruôr 50g, thangx njêr đơưz 50g, njaz blâuv 100g. Njaz blâuv jơưr hur, tso hur lâux câuz cênhz iz lit đêx haz nhoz kruôr, uô ntêx trâur tơưk chik lux cuôs pâu, uô kangz trâur tơưk chik zâu txus thâuv lo mor cuô đik, muôz cxangz thangx njêr tsuô mas lo.

H’Mai (t.h)

422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.