Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos N’Jriêng, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar

11/10/2018 10:09 G10T+7

Zơưv K’Wơn, minhx cxưx Mas, Trươngv ban Măts trâns jos N'Jriêng kra pâuz, trơưs truênx thuêt, txus iz mo đrăngz hli, ntâu lênhx nênhs ntâu shông puv iz nyuôs bleiv tênhz chik jông thôngx li tus tsưv chiaz puôs sâuv ntux chi lus txuô hur plơưr jos mas chor nênhs lâul ntơư hu bê uô N’Jrêng, zos jos tsưv chiaz. Tov kangz nuôr, jos li muôx bê hu uô N'Jriêng.

Nhis nuôr jos N'Jiêng muôx 165 tsêr đrul 617 tus nênhs, hur ntơư 97 tsêr zos minhx cxưx Mas. Nôngz nhôngl đhâu, jos tưz lo chinhr cuênx zov chênhr đâux tư uô cêr môngl lus, changz pangx tênhz…, kra cir thuôx chos kôngz, zus tsax, tox điêux ciêns tsuô pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx. Shông 2018, jos N’Jriêng tsuôs yuôr 12 tsêr pluôs. Pêx xinhv hur jos tsinhv tuôr tsês lo ntâu nêt văn hoar truênx thôngr xưs li lêr hôis, ntul ntâuz txaix, kraz ndâu, đruôl chiêng, hu gâux, uô ntâu nox…

Nghê nhân ntul ntâuz txaix H’Bachx zos nênhs tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr ntơưv nênhs Mas hur jos

Luz cơưv lo nênhs Mas uô tuôz jông, tuôr tsês haz kra tsuô cxênhx hluôs

Jos zos qơư tsinhr lo WBPX xênhr haz thix xar Gia Nghiar xair uô qơư tsov cưv ntâu hoatx đôngs văn hoar xưs li Hnuz hôis văn hoar cxuô minhx cxưx, Hôis Tsaz… Ảnh Hồ Mai

Minh Huyền

2,569
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.