Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos N’Jiang Bơ côngv saz uô cê phuôv tsangr

07/05/2020 09:35 G5T+7

Jos N’Jiang Bơ (yaz) xar Trường Xuân (Đăk Song) nhis hnuôr muôx 390 tsêr đrul yangx 1.000 tus nênhs, tsôngv box M’nông muôx 70%.

Chor shông đhâu, jos tưz lo đâux tư khu cêr, pangx tênhz tơưk chik cxix cxuô, công trinhx đêx uô hnox pangz mangx tsuô pêx xinhv, 100% nhuôs zâu hur jos lo phaiz thêv bov hiêmv y têr... Lo pâuz, hur jos nhis hnuôr muôx iz pangz văn nghês haz ntâu nghês nhân tsinhr tuôr tsês nghêx truênx thôngr haz cơưv tơưz, vangz haz ntul ntâuz txaix...

Jos nhis hnuôr muôx yangx 300 ha ang ruô hnox, hur ntơư muôx 120 ha cax phê, yuôr chor chos cxuô zangv kôngz. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2019 lo yangx 32 chơưx nhiax/tus nênhs/shông

Ntu cêr môngl hur jos lo khu yaz muôx điêux ciêns tsuô pêx xinhv môngl lus

Thương mais jix vus đap ưngr nhu câux ntơưv pêx xinhv...

Kuôl pux M’nông tsinhr nangr haz tuôr tsês khâuz ndơưk truênx thôngr

Ntâu nghês nhân hur jos zov chênhr tuôr tsês nghêx truênx thôngr xưs li: ntul ntâuz txaix, haz cơưv, tơưz...

Mai Anh

739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.