Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk R’moan tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr

09/08/2018 10:35 G8T+7

Chor shông đhâu, iz făngz trâu saz phuôv tsangr cinh têr, hlang pluôs truôx đrênhk, pêx xinhv nhoz jos Ðăk R'moan, xar Ðăk R'moan (thix xar Gia Nghiar) tsinhr sir jul, côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar.

Pangz văn nghês ntơưv jos lo cxiv tsang, tsinhr yangz shuv tsi tsês haz môngl biêuv jiênr hur chor hnuz lêr, tsaz. Pêx xinhv tưz pâuz tuôr tsês haz phuôv tsangr ntâu net văn hoar xưs li ntul ntâuz txaix, kraz ndâu haz khơưs tsês lo ntâu bôx côngx chiêng, huz lâul, chuôz zênhx sinh hoatx cxuô zangv.

Ntâu chuôz zis tsinhv khơưs tsês ntâu chuôz zênhx sinh hoatx truênx thôngr

Kuôl pux M’nông nhoz jos Đăk R’moan ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Zơưv Điêuv M’rưng, Phor tsưr jos Đăk R’moan trâu saz kra văn hoar truênx thôngr tsuô cxênhx hluôs

Y Sơn

1,199
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.