Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Biep siêt biêp ndum” -Zangv nox tiv zix ntơưv nênhs M’nông

14/03/2019 14:51 G3T+7

Ntơưv nguên liêus xưs li njaz, blôngx jâuz laz lâul, tơưr tsơưz kruôr, blôngx kangz jiz hangr jôngr…nênhs M’nông uô lo iz zangv nox hu tas “Biep siêt biêp ndum”.

Njaz chox môngl tuôr lưx cênhz blôngx kangz jiz, jaz iz hnuz. Tơưr tsơưz kruôr chox môngl hlơưr, tsâu đêx iz mo mas muôz ntâuz liv los sis plơưr tâuz suôv lâul kruôr. Blôngx jâuz laz lâul cxôngr têx txux zâu, shơư cênhz môngr njaz haz cuô yâur tơưr tsơưz; cxangz nhuôs njêl kruôr mas tsâu iz mo uô ntêx li uô nox, thâuv uô nox muôz cxangz grax keiz kus tưz tâu. Uô sar chor nuôr zos iz zangv nox muôs hênhr, tsư kangz.

Blôngx kangz jiz lo seiz li ja vis tsuô zangv nox nuôr

Yâur lo tsâu đêx đhâu iz mo haz liv fuôl

Blôngx jâuz laz lâul cxôngr zâu, môngr njaz shơư cênh đêx cuô yâur tơưr tsơưz

Hồ Mai

3,577
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.