Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Biĕp pŭ” -Du ntil trau sa kah bơh bu nuyh Bu Nong

14/03/2019 14:51 G3T+7

Tă bơh ăp ntil ndơ gĕh phe, n’ha biĕp kranh, ntô prit kro, n’ha r’nhao… bu nuyh Bu Nong lĕ bư jêng du ntil trau sa kah “Biĕp pŭ”.

Sŏk phe juh ndrel ma n’ha r’nhao, jêh rĭ ih ta duh nar du nar. Ntô prit krô nchŭch ta ŭnh, trăm tâm dak du măng jêh rĭ trih sŏk dak ân kloh tă bơh mpêt bŭnh. N’ha biĕp kranh koh ân jêng jê, rklaih ndrel ma r’nih n’hanh dak buh năk ntô prit; chê tui kro jêh rĭ trăm tâm du măng lor ma gâm, lah gâm he chê iê poăch iăr. Gâm ăp ntil ndơ aơ lah he bư gĕh du ntil trau sa kah mbung, bô kah.

N’ha r’nhao dơi bu dŏng bư trau biĕp pŭ

Buh năk dơi bu trăm tâm dak su măng lor ma trih sŏk dak

N’ha biĕp kranh koh jêng jê, r’nih rkliah ndrel ma dak buh năk tă bơh ntô pit

Hồ Mai

3,578
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.