Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bir thư chi bôs trâu saz, ntâus ntêx

30/07/2020 15:09 G7T+7

Chi bos jos Bu Pah, xar Trường Xuân (Đăk Song) muôx 11 đangv viên, hur ntơư muôx 1 đangv viên pux.

Đrul vai tsox Bir thư chi bôs, tix lâul Hoàng Văn Đương (zus shông 1981), minhx cxưx Zir tsinhr bangx trâu ban tưx cangr haz cxênhx wiv chia cxiv tsang nghis cuêt; zos trâu đangv viên cênhz chor tsov cưv đoanx thêv uô trơưs. Chi bôs tsov cưv xâuk kangz, ntâus grê uô trơưs nghis cuêt trâu hnuz sinh hoax đinhs cix. Tix lâul Đương tsinhr đênhr saz chor đangv viên haz pêx xinhv trâu saz uô hnox uô hâuk, uô nênhx truôx. Ntâu shông đrăngx đrênhk chi bôs lo khơưs côngz bê hur saz, muôx jul; đangv viên uô tar haz tar jông hâux lưv.

Bir thư Chi bôs Hoàng Văn Đương (sangz xik) bangx uô ntêx trâu Phor Bir thư lus nôis jung jas cơưv đinhs cix

Jas sinh hoax Chi bôs jos Bu Pah tsinhr uô jông

Hur chox kra ntơưv chi bôs, pêx xinhv hur jos trâu saz uô hnox uô hâuk

Mai Anh

1,914
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.