Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bir thư Chi bôs jos Bơ Dơng sir jul viv hâux lưv

28/05/2020 15:01 G5T+7

Jos Bơ Dơng, xar Quảng Khê (Đăk Glong) nhis hnuôr muôx 195 tsêr, jê 800 tus nênhs, minhx cxưx Mạ muôx jê 70%.

Uô ntêx, cinh têr jos Bơ Dơng tsi tâu phuôv tsangr, luz nênhx pêx xinhv njiz ntâu txov nhev. Chor shông jê hnuôr, cxênhx wiv chi bôs jos đrul vai tsox ntâus ntêx ntơưv Bir thư chi bôs K'Sớ tưz tox tsongs chox kra phuôv tsangr cinh têr ntơưv jos. Zơưv K'Sớ tsinhr uô jông saz xangr tsach nhiêms, môngl txus cxuô chuôz zis kruôz ntuôl, kruôz hu uô jông trơưs chinhr sach ntơưv Đangv, phap luôx ntơưv Têz qơưs; côngv saz, sir jul uô hnox uô hâuk. Cênhz đrul cxênhx wiv, chi bôs, ban tưs cangr jos, zơưv K'Sớ chênhr mangx pangz ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx, cxuô nganhx tsưc năng, joanh nghiêps hur tos điêux ciêns tsuô Pêx xinhv phuôv tsangr uô hnox uô hâuk. Kror ntơư tưz pangz tsuô ndêx muôl ntơưv jos Bơ Dơng muôx ntâu hlôngr yaz. Txus hnuôr, jos Bơ Dơng muôx 98% chuôz zis muôx pangx tênhz sir zôngv, cêr hur plơưr jos lo luôv cxeik; chor chuôz zis pluôs shông 2019 txu grêl 20% so li shông 2018; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2019 lo  34 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Bir thư K’Sớ (sangz lâux) tsinhr môngl njiz, siz thangv tsuô pêx xinhv lus cxuô hâux lưv tsôngv langx

Zơưv kruôz has chor chuôz zis uô langx luôv uô jông an toanx vêv xinhz thưx phâmv

Zơưv kruôz ntuôl pêx xinhv tu sâu kôngz lông huv six

Iz făngz uô jông hâux lưv tsôngv langx, zơưv K’Sớ tsinhv tu jông 4 ha cax phê ntơưv zus tsêr

Mai Anh

1,044
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.