Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jăngx yuôx phangx haz khu moz nar

29/08/2019 14:42 G8T+7

+ Tơưr xoaix 3 bleik, iz bleik luôx xiz têk, cxeik cxênhx tơưr tuôz tov đrâu, cxôngr zâu, râuz cênhz 750ml đêx, râuz yuôr 300ml. 3 phênhv cuô yuôx mas cxang 1 phênhv chơưr tso hur phưx khơưs tsês chia mangx mangv zôngv. Iz jas muôz 50ml, buôr muôx li 10 phut, iz tsangv zâul ndâux iz jas mas nti tsês. Iz hnuz zôngv 4 jas tangs cis nzur, tsâus ntux (uô ntêx môngl pư) haz uô kangz 2 pluôs nox tsinhv.

​​​​​​​​

Tơưr ntông xoaix zôngv khu moz nar los six jông

+ Tơưr ntông xoaix 3 phênv, txir me kâuz 1 phênhv, nôngz bôx cêt 1 phênhv. Hur si jas kruôr, ciz tsư kangz nzas, tuôr uô môngr, muôz hâur pangl đik nar ntu yuôx plênhr kror câuk nar moz.

+ Zôngv 30 - 40g blôngx lôt kruôr (80 - 100g blôngx nhôngl), los sis zôngv chêr, pangx haz changs, râuz zuôr cuô nhênhv, tor cênhz mir njir njêr, tso txas buôr 1 - 2 phut, zâul haz nti tsês. Iz hnuz zâul ndâux 3 - 4 jas chia khu moz nar.

H’Mai (t.h)

433
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.