Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si njrăng n’hanh săm ji sêk

29/08/2019 14:42 G8T+7

+ Nchop tơm soai 3 lơp, du lơp têh dưng mpang ti, koih ntô ka lơ, koh jê, gâm đah 750 ml dak, gâm ân suât hôm e 300ml. Lah 3 tâ dak si he chê du tâ ndrănh, chê tâm kon yăng têm dŏng. Du tâ sŏk 50 ml, mŭm tâm mbung tâm 10 mnit, jêh rĭ nsŭng jrih lơi. Du nar dŏng 4 tâ ta ăp ôi (lor ma hăn bĭch) n’hanh jêh 2 tâ sông sa.

​​​​​​​​​

Nchop tơm play soai dŏng săm ji sêk ngăch bah

+ Nchop tơm soai 3 du siên, play mil srat du siên, play bô kêt du siên. Sŏk ih kro, wâr ân sĭn, juh ân hăch, sŏk m’hĭng ta sêk ji.

+ Dŏng 30 – 40 gam n’ha mlu yun (80 - 100 gam n’ha nse), mô rĭ dŏng tơm, kao n’hanh reh, gâm sŏk dak, chê iê boh, ân n’dik jêh rĭ mŭm 1 – 2 mnĭt, nsŭng mbung jêh rĭ jrih lơi. Du nar nsŭng mbung 3 – 4 tâ gơi săm bah nau ji sêk.

H’Mai (t.h)

399
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.