Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jăngx yuôx pangz khu nox thưx phâmv mangl lov

13/06/2019 14:48 G6T+7

Moz ntơưv mangl lov thưx phâmv zos moz plăngz mol, tsangv plăngz, xangr ntuôr, ntuôr, hơư kuôr, uô xuô, txoz… Hur trươngx hơps mangl lov thưx phâmv nhoz keiz siz los si shuv, zuôr khu ntơưv tsêr los sis khu sơ cưur ntơưv iz cxa jăngx yuôx hur kangz uô ntêx chox môngl tsuô tsêr khu moz.

​​

Cuô tsu txir blei jông tsuô đăngs jul

+ Mangl lov viv krâur nox: 2 -3 luz txir blei tsu zuôr cuô hâuk los sis nôngz tâuv njuôz juv nhôngl tor đêx hâuk ntâu yangx cuôs ntuôr haz đơưk lov.

+ Uô xuô txoz viv nox trâuz trik, njêl, blal đêx, cxuô zangv nox tsư nxaz: Blôngx nangr laz iz khơưv têk tuôr tsu zuôr cuô hâuk, fuôl mas muôz cxuôv kror txoz, chair ntu đêx haz hlir chuô. Los sis krar nhôngl haz đhok đơưz, iz zangv 15-20g tso hur krơưl bul ntuv râuz zuôr cuô hâuk sur.

+ Mangl lov uô hơư kuôr: Kex 100g râuz cênhz 300ml, yuôr 100ml hâuk sur.

H’Mai (t.h)

277
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.