Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jăngx yuôx đơưk lov viv nox hâuk

22/08/2019 09:33 G8T+7

Chor trươngx hơpx mangl lov siz viv nox hâuk, y hocx lâul muôx iz cxa zangv yuôx pangz đơưk lov hur kangz nuôr:

​​

Cuô blôngx nangr laz pangz khu lov viv nox trâuz, nem trâuz, cuô trâuz

+ Mor cuô đik tâuv njuôz: Tâuv njuôz 50 - 100g, njaz txuô 100g. Uô mor cuô đik muôz tsuô nox iz hnuz 2 - 3 jas. Zôngv tsuô chor nênhs moz viv nox hâuk lov, chor yuôx hur kôngz, yuôx njuôz.

+ Cuô đêx râuz nangr laz: Nangr laz nhôngl 100g los sis kruôr 15g. Râuz los sis tsâu cuô tsuô hâuk. Zôngv tsuô nênhs mangl lov viv nox trâuz hâu, nem trâuz, cuô trâuz.

+ Cuô môngr tâuv njuôz cuô tâuv pâur: Tâuv njuôz 100g (tuôr môngr), cuô tâuv pâur 200 - 300ml. Đu siz shơư muôz tsuô hâuk. Zôngv tsuô nênhs mangl lov, yuôx lov, tsât khoangr, hơps tsât muôx arsen, chơưr, yuôx...

H’Mai (t.h)

453
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.