Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jăngx yuôx pangz khu kuz ndâus blâuv

18/01/2018 09:14 G1T+7

Cox zuôr zôngv iz cxa thưx phâmv khu kuz ndâus blâuv muôx grê hur kangz nuôr:

Zôngv đhok trăngx, txir lưs kâuz, jiz mur uô si – rô khu kuz ndâus blâuv

+ Cxôngr nhias iz luz đhok trăngx haz râuz bâu hur đêx los sis cxangz tsuô hur cuô hâu keiz uô sup los sis canh haz nox ntâu jas iz hnuz.

+Los sis uô si-rô gru ntơưv đhok trăngx li nuôr: Râuz 2 đar đêx cuô nhênhv txir lưs kâuz haz iz đar cuô jiz mur txus thâuv sis zangv cuô nuôr sur. Uô kangz ntơư đu 2 đar cax phê đhok trăngx juv haz hâuk iz zangv si-rô.

+ Krar zos iz zangv thaov mux muôx tsul huz jông yuôx khu kuz ndâus blâuv. Cuô krar tưz zos iz zangv cuô hâuk khu kuz ndâus blâuv muôx grê. Qeik tơưr haz cxôngr têx đaiv nhias ntir krar nhôngl haz muôz cxangz muôx 230ml đêx bâu. Râuz yuôx bâu muôx 5 phut, liv đêx haz hâuk.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

687
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.