Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jăngx yuôx pangz cox tsơưs hâuk chơưr

28/11/2019 14:23 G11T+7

+ Cuô cax jôt: Cuô cax jôt muôx ntâu kali, canxi haz chor khoangr tsât zov chênhr hur xangr hâuk chơưr, đhâu ntơư pangz khu tinhx tsangs hnuôr.

Hnôngz haz trox hanhs nhân

+ Txir tâuz ziz: Hâuk chơưr muôx ntâu tsât lov hur chêr. Txir tâuz ziz muôx vai tsox zov chênhr hur pangz mangx lơưr tsês tsât lov. Chor nênhs kuôr chơưr khênhx tsinhr hnox txir tâuz ziz los sis hâuk cuô txir tâuz ziz chia khu kuôr chơưr.

+ Trox hanhs nhân: Iz hur chor lir zos tsinhv uô kuôr chơưr uô li mas zos chơưr uô tsi muôx jul hês thânx cinh trung ương. Viv li, los six zov chênhr chia cxangz nzir hês thânx cinh trung ương chia cuôs tsês chơưr. Haz tsưr ziv zôngx ziv hlo mas hâuk trox hanhs nhân . Zang vtrox hnuôr muôx ntâu axit amin, vitamin haz khangr tsât… zov chênhr tsuô hoax đôngs hlưz hâu.

Mẫn Doanh (t.h)

373
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.