Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul Tuân cuz saz trăngx shông

11/10/2018 10:09 G10T+7

Tix lâul Nguênr Trir Tuân nhoz jos 2, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) lo cxuô lênhx pâuz txus zos nênhs yur trăngx jông tsơưv tas tsi muôx điêux ciêns cơưv tsêr cơưv âm nhax chinhr cui. Tix lâul tsinhv nrar tsưr ziv kra tsuô tuz nhuôs hur tsêr haz chor nênhs đrul cuz saz nhiav.

Ntâu thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr tưz nrar txus zuôr trăngx haz shuv yur

Tsơưv tas tsi muôx ntơưr kra los sis jăngx kra tangz sis tix lâul Tuân kra yur trăngx tsuô cxuô lênhx tangs nro chor txux chi zus pâuz haz kra mênhx pêv tas. Iz făngz, tix lâul tsinhv nrar haz uô lo chor trăngx xưs li saz nhiav tsuô zus tưz xưs li chor nênhs nhiav yur trăngx nhoz ntơưv trôngx qơư.

Tix lâul Tuân kra tsưr ziv yur trăngx tsuô chor tuz nhuôs hur tsêr haz chor nênhs nhiav yur trăngx

Cao Biên

1,732
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.