Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntông cuit
 • 23/09/2016 09:58
 • Blêi txir muôx ntâu thanhx phênhx jing jươngr tangr tưs tưz tsuv muôx hur đangs jul, zos thangx njêr, protein, lipid, vitamin, axit hưur cơ, tsât khoangr...
 • Đoanx Khôir chor cơ cuan xênhr xung cich viv luz nênhx côngs đôngx
 • 14/09/2016 14:50
 • Chor shông đhâu, Đoanx Khôir chor cơ cuan xênhr tưz uô ntâu hoatx đôngs viv côngs đôngx, xar hôix, hu grul lo ntâu đoanx viên, thanhs nhanhs ntơưv cxuô tsov cưv đoanx trưx thuôx tuôx côngv sưs li: Puz nux truô shuv xinhz pluôs, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, njuôl moz, phaiz yuôx, chos ntông njuôz, uô vêv xinhz cêr môngl lul cxuô jêx jos…
 • Shuv xinhz nhoz tuz đrul chor uô siz minhx cxưx
 • 14/09/2016 14:48
 • Zos đăcx thux txov nhiv jiêng, hur chor six tơưv uô si, shuv xinhz nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs hênhx Đăk Glong tsinhr uô ntâu zangv uô si minhx cxưx.
 • Đrox đuz
 • 14/09/2016 14:42
 • Đrox đuz los sis tsinhv hu uô đrox kangz lâux câuz. Đrox đuz muôx tsul kangz, kâuz, tinhr lương (langx khav nyangr), chiv huêt (phôngz nyangr)…Đrox đuz uô iz cxa yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Tu suz (nzul tâux) ntơưv nênhs Môngz
 • 08/09/2016 10:36
 • Nênhs Môngz tsinhr tu suz trơưs yênhx xênhv truô hli 6, hli 7 (hli ntux) nax shông. Lêr lo uô chia ntuôl suz tơưk suz nyangs, tsi jông; thor chia iz chuôz cưr tix njiz cêr nox kangz nhoz jông.
 • Ntông mit
 • 08/09/2016 10:27
 • Ntông mit jông iz cxa yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Tưs haox haz ndu njôngr…
 • 01/09/2016 14:52
 • Tsơưv shang uô ntêx, hur los sis uô kangz hnuz pêz têz qơưs tuên bôr tax tul, mas cxuô lênhx nênhs Viêtx Nam por lênhx tưs haox haz ndu njôngr tinh thânx Cach mangs hli Ziv haz Krêz têz qơưs 2/9.
 • Chôm chôm
 • 01/09/2016 14:49
 • Iz fangz tsư kangz, nux grê jinh jươngr ntâu viv muôx ntâu vitamin C, muôx đams, tros, canxi, săt..., chôm chôm tsinhv lo zôngv uô yuôx khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:
<< <  63  64  65  66  67  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.