Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jăngx yuôx pangz khu nox thưx phâmv mangl lov
 • 13/06/2019 14:48
 • Moz ntơưv mangl lov thưx phâmv zos moz plăngz mol, tsangv plăngz, xangr ntuôr, ntuôr, hơư kuôr, uô xuô, txoz… Hur trươngx hơps mangl lov thưx phâmv nhoz keiz siz los si shuv, zuôr khu ntơưv tsêr los sis khu sơ cưur ntơưv iz cxa jăngx yuôx hur kangz uô ntêx chox môngl tsuô tsêr khu moz.
 • Dâur ânr bôs đôis 720 nhoz Đăk Ngo
 • 06/06/2019 10:11
 • Trung đoanx 720 (Binh đoanx 16) nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Ngo (Tui Đưc) lo cxiv tsang shông 1999, đrul hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, cênhz truôx qơư nhoz tsuô pêx xinhv haz cungv côr thêr tsâns cuôr phongx an ninh sâuv thangx tsangv 13 jêx jos ntơưv 4 xar thuôx 2 hênhx Tui Đưc haz Đăk R’lâp.
 • Chos pangx hôngx hur kos zangx zưr
 • 06/06/2019 10:02
 • Chos tsâu zos phương phap nhân chos vô tinhr. Pangx chos ntơưv Cây cơ cuan sinh jươngr, lo sir zôngv ntâu hur nghêx chos kôngz.
 • Zangv yuôx pangz khu moz kei jêz trâuv
 • 06/06/2019 10:02
 • + Khu moz kei jêz trâuv: Tsơưz nôngz lâul tsinhv njuôz (tsês hlo tơưr) 7 luz, cxôngr nhias, jaz kruôr, ciz đăngx, lol angr uô kangz ntơư râuz cênhz pêz ntiv đêx, yuôr iz ntiv, hâuk thâuv tsinhv sur thâuv nox tsâu. Iz jas 1 ntiv, iz hnuz 4 ntiv. Los sis muôz tsuô hur krưl, lâuz đêx bâu haz tsâu xưs li tsâu yuôx. Iz hnuz hâuk 3-4 krưl. Hâuk nôngz nhôngl 1 hli pangz kei jêz zangx haz tơưv tov đrâu đhâu cêr tso jil.
 • Lêr thor lus nangs ntơưv nênhs Chăm H’roi
 • 30/05/2019 13:41
 • Thâuv ntux kruôr ntêr tsi muôx đêx tsuôk blêx, tsuôk kôngz, nênhs Chăm H’roi nhoz Binhx Đinhs zuôr uô lêr thor lus nangs. Lêr vâts zos lâur kei, chơưr, kuôr chia mur, njaz…
 • Jâuz ntông khu jil langr ntơưv nhuô zâu
 • 30/05/2019 13:41
 • Zôngv 40g jâuz ntông nhôngl nzuôr hur, tuôr lưx, muôz mir njir đêx râuz bâu tso txas tsuô hur jâuz ntông tưz tuôr, đu, chia tol, ke cuô hâuk.
 • Trươngx Xuân, chor cêr plơưr jos mangl poz
 • 23/05/2019 14:02
 • Nhis nuôr, ntu cêr ntơưv Ngar ba tsêr trox xăng Thu Hiênx (cêr Hôx Chir Minh) môngl tsuô chor jos Bu Bơ, Jăng Play 1, Boong Dinh haz Bu N’Jiang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz loz hênhr.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.