Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tâuz suôv
 • 19/04/2018 13:42
 • Hur kangz nuôr zos iz cxa zangv đêx hâuk ntơưv tâuz suôv jông yuôx txu cuz chêr, uô kror muôl puv cêr, hoar đamx, tiêu viêm chiv khair:
 • H’Jang, nghêx nhân ưu tur
 • 12/04/2018 09:25
 • Nghêx nhân H’Jang, minhx cxưx M’nông nhoz jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) zos nênhs pauz ntul ntâuz, uô pangx ntâuz haz xơưk lo ntâu zangv khâuz ndơưk truênx thôngr.
 • Tsưr ziv seiz pâuz thưx phâmv nox tsi lo lơưv
 • 12/04/2018 09:18
 • Seiz pâuz kei nox tsi lo: Chor kei tsuô lo zôngv uô ntêx 4 tuânx. Zos tsi, cox zuôr seiz njuôl kei tsinhv jông tso jông mas cox tso kei tsuô hur iz khoz đêx. Zos kei ntangz, keiz tưz tsi jông mas tsuv laiv tsês.
 • Pangx sungr
 • 12/04/2018 09:18
 • Iz cxa đơn yuôx sir zôngv jâuz pangx sungr:
 • Thix Nhum, Bir thư chi bôx trâu saz
 • 05/04/2018 09:40
 • Shông 2007, muôv Thix Nhum, minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Prâng, xar Đăk N’Drung (Ðăk Song) lo tsang uô Bir thư chi bôx ntơưv jos.
 • Tsưr ziv khu uô njul ntơưv nhuôs zâu
 • 05/04/2018 09:40
 • Chiz nhuôs hâuk đêx los sis nox mil: Cox muôz đar has đêx bâu tso txas tsuô nhuôs zâu hâuk. Zos nhuôs kror shang tsi ntêr, cox chia nhuôs nox mil tangv siv hlôngr chia nhuô shâuk đêx. Zos nhuôs hluz, cox chia nhuôs hâuk đêx cênhz uô pang ntêr haz nhoz ntơưv tư thêr nhoz khôngx jưz.
 • Kuôr njuôl
 • 05/04/2018 09:40
 • Iz cxa yuôx khu moz ntơưv kuôr njuôl.
 • Lêr côngv đăngs jul ntơưv nênhs M’nông
 • 29/03/2018 09:43
 • Lêr côngv đăngs jul ntơưv nênhs M’nông lo uô tsuô hâur shông yaz, đrul nux grê thor cuôs tsưr xinhz pangz tsôngv box hur jêx jos jangv lo chor tsi jông, njiz cêr nox kangz nhoz jông, muôx đăngs jul haz uô nênhx truôx.
 • Y Ân cuz saz nghêx txâuk tươngx ntông
 • 29/03/2018 09:43
 • Nghêx nhân Y Ân (zus shông 1991) nhoz jos Phur Lơix, xar Quangv Phur (Krông Nô) zos iz hur chor nênhs hluôs los six cuz saz haz txơưx uô nghêx thuôx txâuk tươngx ntông ntơưv nênhs M’nông.
 • Muôx kangz hâu khu moz ntơưv txir tâuz ziz
 • 29/03/2018 09:43
 • Jông tsuô tơưr haz tangr trâmx camv: Nôngz txir tâuz ziz thâuv ciz đuz lo zôngv uô yuôx an thânx, khu sui nhươx xur nyangr, plơưr đha tsi huv, nhuôs zâu khênhr hov nto phưl los sis nênhs lâul nto phưl ntâu. Zôngv 2-3g/hnuz râuz hâuk.
 • Tsưr ziv txu tangr cangz nox câus nar tsi zôngv yuôx
 • 29/03/2018 09:43
 • Tsinhr vêv xinhz haz hlôngr pangl cxuôv nar tsi tsês chia câus nar đơưz muôx jul. Chia vêv xinhz câus nar hur saz si, cox tsuv xair pangl cxuôv nar huv haz nzuôr hur saz pangl cxuôv nar ntơưv đêx nyaz uô kangz sir zôngv.
 • Phangx moz tsuô nhuôs zâu thâuv hlôngr chêix
 • 22/03/2018 16:37
 • Iz jas hlôngr chêix, phuôz chuô hlôngr uô tsuô iz chêr tuôz nênhs zos hlôngr tsi chuôs zuôr muôx phanv ưngr uô cxuôv hav txus đangs jul, tiv zix mas nhuôs zâu, tiv zix mas nhuôs kror nhis shang hêx miênr dix tsi tâu muôx jul khênhr hov uô moz hlang saz njưl ntâu xưs li moz poz kang, moz poz phêr cuanv, cumr…
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.