Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Uô txas sei đêx hâuk
 • 26/08/2021 14:31
 • Muôz mir njir đêx haz poz jêz txas (tiv lêx 50:50 mas jông hlo) chuôz zênhx trâu xưs li faz, thôngz, ntiv lux…
 • Chor yuôx đrox zôngv pangz khu moz thangx njêr
 • 26/08/2021 14:31
 • + Civ fix: Muôz 2 đar môngr civ fix, 1/2 đar môngr yến mạch tor cênhz 500ml đêx sur. Phaiz hâuk tangs ci haz tsâus ntux hur 15 nuz đrăngx đrênhk. Uô kangz kei moz thangx njêr tưz grêl, su nuz puôr haz tror kangz hâuk iz ntu chia truôx moz haz hlôngr txangr hêx miênr jix iz chê.
 • Tsưr ziv khơưs tsês kêx lo ntêr đuô
 • 19/08/2021 11:00
 • + Khơưs tsês trơưs tsưr ziv truênx thôngr: Kêx kror nhis sâu tsinhv nhôngl haz lu angr tsuv jaz yangr ntux chia kruôr li yơưz cuôs angr pôngz. Uô kangz jaz kruôr tsuv khơưs chia qơư saz, langx khav los sis tso kêx hur nangz thangz kror đei têx kror qơư langx khav chia tsi nông tuôx pưv uô trâu nưl lưx plơưr.
 • Khu hơư kuôr ntơưv blôngx sen
 • 04/08/2021 10:54
 • + Khu hơư kuôr viv kâul yangr: Blôngx sen nhôngl 20g tuôr lưx, cxangz 1 ntiv đêx bâu tso txas trâu hur chor fuôl tsu zuôr cuô; shơư cuô tsu sâuv muôz trâu hâuk.
 • Đảng viên, Tsưr jos K’NDông ntâus ntêx
 • 29/07/2021 10:27
 • Đrul tunh thânx đảng viên, Tsưr jos Rơ Sông ciêm thơưx Trung đôix Dân cuân cơ đôngx xar Đăk R’măng (Đăk Glong), zơưv K’NDông tsinhr ntâus ntêx ntơưv trôngx qơưs.
 • Y Tư tuôr tsês gâux M’nông
 • 29/07/2021 10:26
 • Zơưv Y Tư, jos Pi nao, xar Nhân Đạo (Đăk R’lâp) zos nênhs nhiav gâux M’nông thâuv zâu. Muôx 14 shông, zơưv tưz cơưv cxuô jăngx gâux M’nông ntơưv pus zơưv hurt sêr.
 • Tsưr ziv uô trox txir lưs muôv cangz ntơưv tsêr
 • 29/07/2021 10:23
 • Tơưr txir lưs muôv cangz nzuôr hur, cxôngr blek, qeik tsês tơưr mol, ziv qeik ntâu mas trox txir lưs muôv cangz ziv tsư kangz haz nhênhv. Muôz tơưr txir lưs muôv cangz tso hur lâux câuz lux, lâuz đêx plux 1/3 chor tơưr; tso hur đruôz đrăngz lâux câuz iz luz ntiv.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.