Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bluôs mor nox su tsi pôngz nhiax “sur saz sir tưv”
 • 28/06/2018 10:26
 • Hur chor hnuz tưr THPT têz qơưs 2018, chuôz zis tix lâul Chung Minh Khoa, nhoz jos 6, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz tưx ru nhiax uô 100 suât mor su tsi zuôr nhiax iz hnuz chia pangz chor “sir tưv” tuôx côngv tưr ntơưv qoư Tsêr THPT Đăk Glong. Iz făngz, chuôz zis tix lâul tsinhv pangz 4 phongx nhoz tsuô 20 tus cưr tsi zuôr nhiax hur chor hnuz tuôx tưr.
 • Tsôngv box M’nông nhoz jos Đăk B’lao tuôr tsês văn hoar truênx thôngr
 • 28/06/2018 10:26
 • Iz făngz uô nox uô hâuk, nhoz truôx qơư, tsôngv box M’nông nhoz jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) tsinhr muôx ntâu hoatx đôngs chia por vêv, tuôr tsês haz phuôv tsangr văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx xưs li: Ntul ntâuz txaix, yangz shuv ntâus đruôl chiêng, khơưs tsês huz lâul, uô chơưr mol…
 • Shôngz trơưv
 • 28/06/2018 10:20
 • Tsưr ziv zôngv shôngz trơưv nhưs haz shôngz trơưv lix uô yuôx:
 • Ntâu zangv di sanv văn hoar phi vâts thêv
 • 22/06/2018 10:23
 • Xangv txus kangz shông 2017, đhâu cxênhz đuô tangs nro xênhr, tsôngv box cxuô minhx cxưx nhoz qơư M’nông, Mas, Ê đê, muôx 336 bôs đruôl chiêng, 194 nghês nhân pâuz uô haz sir zôngv nhax cus minhx cxưx, 12 lênhx pâuz hu gâux has Ot N'drong (lus đrul), 301 lênhx pâu hu gâux, 106 lênhx pâuz has lus đruôl haz 50 lênhx muôx khav năng kra ntul ntâuz txaix…
 • Phưx txoz
 • 22/06/2018 10:23
 • Khu moz plăngz txas uô ntuôr: Noongz phưx txoz 30g, tsâu hur 1 njir chơưr. Uô ntêx nox hâuk 1-2 khoz zâu ( 5-10 đar cax phê).
 • Tsưr jos Y Sriu uô jông hâux lưv kruôz hu pêx xinhv
 • 14/06/2018 15:18
 • Zos pâuz lus tưz xưs li pâuz mênhx saz xangr ntơưv pêx xinhv, tix lâul Y Sriu (zus shông 1987), minhx cxưx M’nông, Tsưr jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz uô jông hâux lưv saz xangr, kruôz hu pêx xinhv.
 • Jâuz jênx
 • 14/06/2018 15:08
 • Mor cuô đik jâuz jênx laz: Jâuz jênx laz 200g nduôr hur, râuz zuôr cuô; jâuz uô mor cuô đik njaz ciz. Nox thâuv yeiz. Zôngv zông tsuô kuôl pux uô ntêx haz uô kangz shang nhuôs muôx moz thox plăngz.
 • Tsưr jos K’Kia ntâus ntêx
 • 07/06/2018 09:11
 • Sâuv cương vix tsưr jos Sa Ur - DRu, xar Quangv Khê (Đăk Glong), zơưv K'Kia tsinhr zov chênhr mlôngl ndâux lus, saz xangr haz zaiv cêr jông ntâu hâux lưv phat sinh hur luz nênhx ntơưv pêx xinhv.
 • Txir lưv tsưz - “yuôx” chaix ntux cuz
 • 07/06/2018 09:11
 • Điêux hoax huêt ap: Hiêpx hôis Tim machx Mir cuôs chor nênhs nyangr ndê saz tsuv nox chor thưx phâmv muôx ntâu kali xưs li txir lưv tsưz. Iz kho txir lưv tsưz muôx tsuô iz chêr khoangv 325 mg kali, khoangv 9% lươngs kali lo tsuô hur chêr nax hnuz.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.