Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tix lâul Thaox A Zaoz trach nhiêmx tsuô côngx đôngx
 • 29/12/2017 10:05
 • Shông 2014 txus nuôr, tix lâul Thaox A Zaoz, minhx cxưx Môngz lo pux tuz nhuôs njênhl tsang uô tsưr jos 7, xar Đăk R’măng (Đăk Glong). Tix lâul trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv phuôv tsangr chuôz thênhx, côngv saz cxiv tsang nênhxx văn hoar nhoz trôngx qơư…
 • Txir jâuz cangz
 • 29/12/2017 10:05
 • Txir jâuz cangz, muôx grê hur cxangz nzir đăngsjul, pangz khu mo li nuôr:
 • Zôngv cuô đok trăngx khu plâuz hâu kruôr, lur hlê
 • 29/12/2017 10:05
 • Thanhx phênhx tsinhv hur zus plâuz hâu zos tsât keratin lo tuôx ntơưv năng plâuz hâu. Thâuv chor nang shang têr box plâuz hâuz yaz, chor têr box plâuz hâu kuz (tưz tuôs) zuôr lo hlê tơưv đhâu tơưr grax haz ntơư zos txux plâuz hâu cưs pêz puv.
 • Nôngz thiax lax - yuôx jông ntâu zangv moz
 • 21/12/2017 09:45
 • Thiax lax (tsinhv hu uô thix lax) zos iz zangv jâuz nox los six cor cangv hur ntâu pluôs nox viv tsư kangz, tangr lo ntâu zangv tsư nhôngl. Nôngz thix lax muôx ntâu grê hur phangx haz khu moz li nuôr:
 • Lov jêv ntưl “Hnuz cax phê Viêtx Nam” jas tiv I shông 2017
 • 14/12/2017 14:49
 • Txix hnuz 9 - 11/12, ntơưv đrôngl Đax Latx (Lâm Đôngx), Bôx Nông nghiêpx - PTNT cênhz đrul Ban Tơư kra Têi Nguên, WBPX xênhr Lâm Đôngx haz hiêpx hôix cax phê Ca cao Viêtx Nam tsov cưv “Hnuz cax phê Viêtx Nam” (10/12) jas tiv I, shông 2017.
 • Tsưr ziv uô cuô đêx so ar ntơưv tsêr an toanx
 • 14/12/2017 14:49
 • Nguên liêus tsuv bangx tsuô iz phưx xitx 470ml muôx: 1/2 khoz cônx Isopropyl (los sis hlôngr ntơưv chơưr vodka); 1/2 khoz cuô kâuz đơưz; 350ml đêx nyaz (chia por vêv ntêr mas zôngv cât los sis đêx bâu).
 • Tâuz ntông
 • 14/12/2017 14:49
 • Hur kangz nuôr zos iz cxa jăngx yuôx khu moz ntơưv tâuz ntông:
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.