Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zangv hnox uô yuôx jông tsuô nênhs moz poz njưl
 • 17/01/2019 15:09
 • + Mor cuô đik lê: Txir lê 500g, kêz 100g, thangx njêr phenx txâus. Kêz tsâu đêx bu cuôs si đêx; lê ru hnôngz, cxôngr têx đaiv. Tso tuôz si hur lâux câuz, cxangz đêx huv uô mor cuô đik, phaiz hnox 2 jas iz hnuz.
 • Tâuz az kruôr hur luz nênhx cxuô minhx cxưx nhoz qơư
 • 10/01/2019 09:46
 • Chor tsôngv tsôngv box cxuô minhx cxư M’nông, Mas, Ê đê sâuv thangx tsangv xênhr mas tâuz az kruôr zos iz hur chor chuôz zênhx jê, cxênhz jê cênhz đreiv luz nênhx. Tâuz az kruôr lo sir zôngv hur ntâu zangv xưs li trâu đêx, trâu nônz kôngz, trâu cxuô zangv nox…
 • Lâux câuz blôngx cxơưz khu moz camv cumr
 • 10/01/2019 09:46
 • Nguên liêus: Blôngx shông, blôngx tâux keiz, blôngx txir lưs muôv cangz, xur njiv, bax hax, nangr laz iz zangv 10 – 20 g los sis iz khơưv têk yâur lux.
 • Thuâns An sir jul uô tar jêx jos yaz hur cuir I/2019
 • 03/01/2019 14:47
 • Xar Thuâns An (Ðăk Mil) muôx 8 jos haz 2 bon đrul yangx 30% zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Lo pangz ntơưv Têz qơưs, cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư lus cxiv tsang cơ sơv has tangx, tsôngv box ntơưv nuôr trâu saz, zov chênhr đâux tư uô nox, cxangz ndê năng suât kôngz lông, tsax zus.
 • Hnuz hôis “Cur nhiav Têz qơưs cur”
 • 03/01/2019 14:32
 • Hnuz hôis “Cur nhiav Têz qơưs cur” lo kra uô txix hli 11/2018 txus hli 2/2019 chia pangz chor cưr thiêur nhi, chor chuôz zis chinhr sach, chuôz zis txov nhev ntơưv cxuô trôngx qơư hur xênhr.
 • Muôx kangz hâu ntơưv chor chinhr sach txu pluôs đax thux tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 27/12/2018 10:05
 • Chor shông jê nuôr, iz făngz chor chinhr sach hâux lưv minhx cxưx ntơưv chor bôs, nganhx Trung ương, pêz xênhr tưz ban hanhx, uô ntâu chinhr sach minhx cxưx đax thux ntơưv trôngx qơư, tiv zix xưs li: Chinh sach pangz lair suât tsuô chor chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntu 2015 – 2020; chinh sach pangz shuv xinhz, sinh viên minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx nênhs pluôs, chuôz zis jê pluôs xênhr Đăk Nông txix shông 2016-2021; siz jênhv ntơưv chor cơ cuan, đơn vis cênhz jos minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư…
 • Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux Chu Thanh Y
 • 27/12/2018 10:05
 • Ntơưv xênhr Quangv Ninh tuôx nhoz, uô nênhx ntơưv jos Quangv Hax, xar Nâm N’đir (Krông Nô), ntâu kuôl pux Chu Thanh Y tsinhr chox cênhz zus chêr khâuz ndơưk ntơưv minhx cxưx haz tuôr tsês nghêx xơưk pangx ntâuz truênx thôngr.
 • Cxơưx tuô zưv tsi an toanx zos thôngs
 • 20/12/2018 10:32
 • Hênhx Đăk Mil muôx jê 6.600 yêz mair hai (tsinhv hu uô yêz caix los sis yêz công nông). Kror cxơưx hlo mas ntâu li yêz tsi đap ưngr lo chor iêur tôr cir thuôx an toanx xưs li tsi muôx tênhz chik, tsi muôx xi nhan, hês thôngr phênhs tsơưs tsât lươngs, đôs chêr tsi zos thiêt cêr cui đinhs.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.