Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jăngx yuôx phangx haz khu moz nar
 • 29/08/2019 14:42
 • + Tơưr xoaix 3 bleik, iz bleik luôx xiz têk, cxeik cxênhx tơưr tuôz tov đrâu, cxôngr zâu, râuz cênhz 750ml đêx, râuz yuôr 300ml. 3 phênhv cuô yuôx mas cxang 1 phênhv chơưr tso hur phưx khơưs tsês chia mangx mangv zôngv. Iz jas muôz 50ml, buôr muôx li 10 phut, iz tsangv zâul ndâux iz jas mas nti tsês. Iz hnuz zôngv 4 jas tangs cis nzur, tsâus ntux (uô ntêx môngl pư) haz uô kangz 2 pluôs nox tsinhv.
 • Đăk Glong trâu saz bangx cơ sơv vâts tsât tsuô shông cơưv yaz
 • 22/08/2019 09:45
 • Hlang tsuô shông cơưv yaz 2019 -2020, txix cxênhx cơưv mâmx non txus phôv thông tangs nro hênhx Đăk Glong nhangx xangv muôx li 19.149 shuv xinhz, cxangz 1.260 tus cưr so li shông cơưv uô ntêx. Hur ntơưv, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs zos 11.689 lênhx, txir 59%.
 • Jông seiz tsêr par caz suôz đror
 • 22/08/2019 09:39
 • Tsêr par caz suôz đror zos công trinhx nhoz hur hês thôngr chor qơư uô si thuôx Công viên đias tsât Đăk Nông.
 • Tsưr ziv sir zôngv zial tsi cuv kangz ntêr
 • 22/08/2019 09:33
 • + Muôz trox nox tsuô hur zial uô ntêx trâur tơưk chik: Zial tir lu kangz mas tsuv lâuz trox tsuô hur zial, uô kangz ntơư li tsơưs tsuô sâuv kror chuz haz râuz cuz jux jul. Zos chia zial tir lu cuz uô ntêx li lâuz trox tsuô zuôr uô tsuô cxênhx tir lu nti lus, uô lov tsuô nênhs sir zôngv haz zial tsi thêr ntêr.
 • Hanhx phuc thâuv puv tuz nhuôs lo cơưv shuv, uô nênhx truôx
 • 15/08/2019 15:08
 • Muôx 14 shông, pus H’Giang (zus shông 1949) tưz môngl hoax đôngs thiêur nhi tov hangr jôngr cênhz bôs đôis ntơưv yang tros Quangv Đưc kuz. Txus 16 shông, pus tưz zos zor viên. Tsi cxơưx phiv liv, txov nhev, pus nhênhx cxuô zangv phênhs côngs, môngl chos kôngz, xang muôs txưr, xang njaz, xang xur mông…
 • Thôngz kror tso jil bâuv jêz txas
 • 15/08/2019 15:08
 • Jêz txas uô txas tangv siv amoniac muôx hur cuô jil, thâuv jêz txas zangx jux jul zuôr uô zangx cuô jil haz lơưr tsư nxaz sei. Thâuv cxơưk kror txo jil, cox zuôr bangx 1 kg poz jêz txas lâuz hur kror tso jil mangl cxơưk mas tso đêx.
 • Zangv nox uô yuôx pangz khu moz chok cxang
 • 15/08/2019 15:08
 • + Tâuz njuôz 500g, tangr buô 250g, uô nox, nox tsuôs, zôngv khu ntu phuôv moz, tiv zix mas ntu o, cuz laz, los sis ntu khu moz chia tuôr đăngs jul, phangx tror kangz moz.
 • Tsưr ziv đrul thangx njêr
 • 08/08/2019 15:07
 • + Pangz pangx nhôngl ntêr đuô: Tor 3 đar thangx njêr cênhz 3 đar cuô kâuz, lâuz hur thâur cxul pangx, pangx zuôr nhôngl los six ntêr.
 • Zangv nox uô yuôx pangz khu hlê plâuz hâu
 • 08/08/2019 15:07
 • + Hax thuv ô uô cênhz kei keiz: Hax thuv ô 30g, kei keiz 2 luz nzuôr hur. Oz zangv tso hur lâux câuz, lâuz đêx huv chia hâu. Thâuv kei keiz sar, têr tơưr, tror muôz hâu cxangz 15 phut haz, nox kei hâuk cuô.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.