Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phangx khu moz no cheix ntux nangs
 • 08/10/2020 13:55
 • + Jăngx yuôx phangx tangr: 1 luz kos nhôngl muôx li 15-20g, nzuôr hur, cxôngr nhias, muôz cxangz 100ml đêx, râuz bâu 20 phut. Kê cuô, hâuk cuz, muôz cxangz mir njir thangx njêr trâu chia zôngx ziv hâuk.
 • Tsưr ziv uô mor tsư haz kangz đuô
 • 01/10/2020 10:17
 • + Muôz ndok puôr cuô txir lưs kâuz trâu hur đêx uô ntêx uô mor, uô li ntơư mor cê jông gâux cê tsư kangz. Iz făngz, muôz ndok puôr trox thưx vâts trâu hur đêx uô ntêx uô mor, mor zuôr tsư kangz haz jông gâux đuô.
 • Lênhx cưs kra txuôl tik saz xangr
 • 24/09/2020 16:45
 • Cưs kra Đỗ Thành Đạo, zus shông 1982, Hiêux phor Tsêr cơưv cxênhx II Nguyễn Văn Trỗi nhoz xar Nâm N'Jang (Đăk Song) zos iz hur chor nênhs điênv hinhx hur phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, lo đôngx nghiêpx, shuv xinhz nhiav.
 • Tsês txir nhôngl ntêr tsi mangl đuz uô kangz qeik tơưr
 • 24/09/2020 16:31
 • + Txir tâuz ziz, lê: Iz făngz nangz ntiv thưux phâmv, zuôr tsâu txir tâuz ziz, lê tưz txar hur iz ntiv cuô đêx. Los sis tor iz đar cuô txir lưs kâuz hur đêx sur, lâuz hur ntiv trâu txir tsâu muôx li 5 phut mas bu. Txir ntông yaz haz tsư kangz iz zangv xuz thơưx.
 • Mor kêz - zangv nox jông trâu nênhs moz plơư jil
 • 24/09/2020 16:31
 • + Mor kêz: Kêz 250g, uô yênhx mor, nox pluôl tsinhv. Zôngv jông hênhr trâu nênhs moz plơư jil, nênhs tsâus iz chê, kuôl pux uô kangz shang nhuôs, nênhs muôx moz ntêr, moz njưl, nhuôs zâu chơưk poz tsi khênhr hluz.
 • Xar Quảng Phú trâu saz uô cêr môngl lus jêx jos
 • 17/09/2020 11:17
 • Uô trơưs tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, canr bôx haz Pêx xinhv xar Quảng Phú (Krông Nô) tưz haz tangz tov tsês angr, yưv công, nhiax đrul Têz qơưs uô ntâu ntu cêr môngl lus jêx jos.
 • Cà rốt khu thox plăngz ntơưv nhuôs zâu
 • 17/09/2020 11:07
 • Iz făngz uô jâuz nox, cà rốt lo zôngv uô yuôx khu hơư kuôr ntơưv nhuôs zâu viv txu tsơưs nhu đôngs plăngz nhur, grul tsât blâuv, lov vi trungx.
 • Cxiv tsang tsêr cơưv cxênhz jê muôx ntâu văn hoar minhx cxưx
 • 10/09/2020 11:06
 • Đrul phương châm “Cxiv tsang tsêr mâmx non zuôr nhuôs uô zov chênhr”, ntâu tsêr cơưv mâmx non muôx yangx 80% nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs tưz zov chênhr uô hur tsêr cơưv muôx ntâu văn hoar truênx thôngr minhx cxưx nênhs tsơưs.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.