Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Blôngx nox piz langz
 • 16/03/2017 10:37
 • Blôngx nox piz langz muôx tsu njiv cxơưz, sur. Hur kangz nuôr zos iz cxa jăngx yuôx khu moz ntơưv blôngx nox piz langz:
 • Tâuv đơưz
 • 10/03/2017 09:48
 • Tâuv đơưz muôx protein, tsât xơ, canxi, vitamin A,… Hur kangz nuôr zos iz cxa zangv nox uô yuôx ntơưv tâuv đơưz:
 • Phaiz khoz ar siz lu uô cê
 • 02/03/2017 14:31
 • Thâuv nzuôr khoz, khoz ar zos muôz siz yôngx lu uô cê mas los six langx phaiz, zos sir jul nưl zuôr tơưk. Pêz zuôr uô trơưs nguên lir jôngx xuz viv sur ntơưv vâts thêv chia siz phai.
 • Ntông vôir
 • 02/03/2017 14:31
 • Ntông vôir jông yuôx khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:
 • Nênhs M’nông uô chơưr cxuôr truênx thôngr
 • 23/02/2017 10:22
 • Chơưr cxuôr zos iz zangv hâuk truênx thôngr ntơưv tsôngv box M’nông. Pux tuz nhuôs tsinhr hâuk chơưr cxuôr hur cxuô jas lêr, tsaz. Chia uô lo huz chơưr cxuôr tsư kangz, tsi kâuz, hâuk tsi moz tâuz hâu,… nênhs M’nông sâuz siv los six cxix cxuô nguên liêus, vâts liêus sưs li njaz, xuô, xangz…
 • Tsưr ziv txu moz nar muôx nux grê
 • 23/02/2017 10:22
 • Zôngv cuô txir lưs kâuz plênhr sâuv tus nar moz. Zos muôx axit hur txir lưs kâuz tangr tsi nhiêmr trungx tưz sưs li chor vi khuânv cis moz, uô jông moz nar.
 • Jâuz mar đêx
 • 23/02/2017 10:22
 • Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos chor trươngx hơpx hur kangz nuôr:
 • Pux huv lơưr lo zôngr sai
 • 16/02/2017 13:44
 • Jâuz pux huv nhôngl los sis kruôr por lênhx lơưr lo zôngr tưs nhiên, zôngx ziv. Đai pux huv ntơưv chor qơư môngs lus tsêr; tsinhv cxôngr zâu blôngx pux huv tso tsuô hur đêx haz tso sâuv trôngx los sis jê kror traik. Muôz nzir blôngx hungr cuêr jông hênhr đuô.
<< <  41  42  43  44  45  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.