Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tâuv poz cưs
 • 08/06/2017 13:45
 • Txir tâuv poz cưs muôx ntâu tsât jinh jươngr li vitamin, canxi, magiê, kali... Iz cxa tsưr ziv zôngv tâuv poz cưs uô yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Lâur keiz tsêr hur luz nênhx saz njênhk ntơưv nênhs Chu
 • 01/06/2017 10:09
 • Hair nênhs Chu, keiz zos zangv muôx đăngs jul, nhuôs ntơưv xinhz hangr jôngr, hâur tox; zos tus tsax shênhv chêr ntơưv gâux hnuz, chuôz ntơưv iz hnuz yaz. Thâuv tus keiz kuô, cxuô zangv fêv, tsi jông por lênhx zangx tangs.
 • Ngor sen
 • 01/06/2017 10:05
 • Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos cNgor sen zos changs ntul têx thôngx ntơưv tsoz sen, tuôx hur kangz môngr angr, đangr 3 - 5cm, tov đrâu đăngx, tsar mas muôx ntâu luz kror. Iz cxa jăngx yuôx ntơưv ngor sen hur kangz no:
 • Chox pang sur angr lu uô cê môngl Trươngx Sa
 • 25/05/2017 09:20
 • Kror nhis đhâu, pangz Côngz txux xur 12 đrul jê 200 đaix biêuv tuôx ntơưv chor bôx, nganhx, trôngx qơư, joanh nghiêpx tangs nro têz qơưs tưz môngl yangv, đênhr saz canr bôx, chiênr sir, pêx xinhv sâuv por trôngz har txưr Trươngx Sa haz Tsêr gianx DK1.
 • Tsưr ziv khu tơư tsư nxaz muôx nux grê
 • 25/05/2017 09:45
 • Mol lưx blôngx yuôx zix nduô los sis blôngx chuô njuôz, râu đêx bâu haz shơư đêx cxak chia tsâu tơư, zuôr uô li 2-3 jas iz hnuz mas puv muôx nux grê uô kangz 3-4 hnuz sir zôngv, jông tsuô khu lov, lơưr nto phưl los six muôx nux grê.
 • Kos mangz sông
 • 25/05/2017 09:45
 • Kos mangz sông muôx tsul kangz jiz, langx khav, jông yuôx đhơưk nhiêtx… Iz cxa yuôx ntơưv kos mangz sông hur kangz nuôr:
 • Iz cxa tsưr ziv lơưr pang mor tsư cuz nhiaz
 • 18/05/2017 14:39
 • Tso 1 khoz đêx txas tsuô hur đruôz đrăngz lâux câuz mor tsư cuz nhiaz, nas cuôs bông ntiv txix bông mor. Bul hâu lâux câuz, khu tơưk chik zâu khôngr 1-2 phut.
 • Txir bơ
 • 18/05/2017 14:39
 • Txir bơ zos iz zangv nox muôx jông, zôngx ziv xoz. Iz cxa yuôx zôngv txir bơ hur kangz nuôr:
 • Tsưr ziv tsês grax nhôngl ntêr
 • 16/05/2017 09:01
 • Cuô kâuz zuôr tsês tâu njêl nhôngl ntêr: Muôz cuô kâuz tưz lo tor đêx lâuz tsuô sâuv tus njêl, mas tsơưv tsês njêl tsus hnuz kangz tưz tsi lưx haz tsư.
<< <  38  39  40  41  42  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.