Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zangv nox uô yuôx tsuô nênhs moz cxangz txas
 • 25/10/2018 10:25
 • + Canh atisô: Pangx atisô nhôngl 200g, keix us 50g, ja vis huv uô lưx nox. Jông: Cxangz nyangr, langx saz, jông tsuô njưl, trâuv, tsiz, liv nyangr, tso jil jông.
 • Quangv Khê trâu saz pangz pêx xinhv txu pluôs
 • 18/10/2018 11:06
 • Xar Quangv Khê (Đăk Glong) muôx 12 luz jos, 3.280 tsêr đrul yangx 12.550 tus nênhs, zos 23 minhx cxưx nhoz uô cê. Cxênhx wiv, chinhr cuênx trôngx qơư tsinhr zov chênhr hâux lưv cxuôv yeiz, txu pluôs, cxangz ndê luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx tsuô pêx xinhv.
 • Thix Dem tưs hox văn hoar truênx thôngr M’nông
 • 18/10/2018 10:56
 • Tsi tangs trâu saz môngl côngv cxuô phong tsox, hoatx đôngs ntơưv chi hôis kuôl pux, muôv Thix Dem nhoz jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) tsinhv zos nghês nhân txơưx ntâu zangv.
 • Lêr hu bê tsuô nhuôs ntơưv nênhs Mas
 • 18/10/2018 11:14
 • Trơưs phong tux ntơưv nênhs Mas, thâuv tus nhuôs kror shang lo 7 hnuz, nênhs lâul tsuv uô lêr hu bê haz hu plil chia lo Ntux, chor lâul pangz tsi muôx moz, hluz sei.
 • Grul lov, liv không khir hur tsêr ntươv đrox canhv
 • 18/10/2018 10:52
 • + Đrox phat taix (phât jus tsư kangz, thiêt môcx lan) zuôr grul khir toluen (muôx hur sơn, nhưas, ceo lu,… zôngx ziv uô pôngz thăng băngx, moz tâuz hâu) haz khir CO2. Khav năng hâp thus toluen ntơưv thiêt môcx lan tsuôs muôx li 24 tênhz six hơưv uô kangz thâuv tiêp xuc.
 • Tix lâul Tuân cuz saz trăngx shông
 • 11/10/2018 10:09
 • Tix lâul Nguênr Trir Tuân nhoz jos 2, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) lo cxuô lênhx pâuz txus zos nênhs yur trăngx jông tsơưv tas tsi muôx điêux ciêns cơưv tsêr cơưv âm nhax chinhr cui. Tix lâul tsinhv nrar tsưr ziv kra tsuô tuz nhuôs hur tsêr haz chor nênhs đrul cuz saz nhiav.
 • Chor jăngx yuôx khu gru ntơưv pangx
 • 11/10/2018 10:06
 • + Khu hơua poz: Pangx tâuz ntông txir 30g, chox chuz cênhz thangx phenx huv, phaiz hâuk ntâu jas iz hnuz. Tsinhv chuz cênhz blôngx ruô 10g, nôngz txir lưs kâuz 10g.
 • Zơưv K’Đu tuôr nghêx haz cơưv
 • 04/10/2018 09:44
 • Txix 10 shông đhâu, zơưv K’Đu, 72 shông, nênhs Mas nhoz jos B’Srê A, xar Đăk Som (Đăk Glong) nax hnuz por lênhx haz cơưv truênx thôngr ntơưv nênhs Mas muôs trơưs “ntơưr zuôr hangx” ntơưv nênhs hur jos, hur xênhr haz chor qơư uô si.
 • Hnuz hôis tso mfâur nhoz jos Bu Kol
 • 04/10/2018 09:44
 • Hnuz 30/9, chôngz lênhx cưv tri jos Bu Kol (tuv pêx xinhv đrôngl 5), tiv zix mas tsôngv box nênhs tsơưs M’nông, phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) tưz cuz saz lus phat hui chei uô tsưr haz tsach nhiêms ntơưv zus tso mfâur tsang nênhs txâus năng lưx tsuô tsưr tuv pêx xênhv đrôngl, ntu 2018-2020.
 • Tuô zôngr ntơưv jâuz txir hur vangx
 • 04/10/2018 09:37
 • Chia jangv zôngv hoar tsât tuô jôngr uô cxuôv hav txus đăngs jul chuôz zis, zuôr zôngv iz cxa nguên liêus tưs nhiên hur tsêr chia uô nzaz chuôz tuô zôngr, lơưr zôngr muôx grê li nuôr:
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.