Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr ziv phangx tangr chok kror muôl xar đuz
 • 04/04/2019 13:48
 • Iz făngz hâuk cxangz đêx, bơưk đê thangx kror muôl, su pư, cxangz nzir jinh jươngr, điêux bôv bâuv thaov jươx,… zuôr zôngv chor tsưr ziv hur kangz nuôr chia phangx tangr haz txu chok kror muôl xar đuz:
 • Thov jươx tangr yangr ntux cuz tsuô tơưr grax
 • 04/04/2019 13:48
 • +Trax njuôz haz trax đuz: Plênhr trax tưz lo uô langx khav tsuô sâuv tơưr grax uô langx khav tsuô tơưr grax cuz nhiaz yangr ntux, uô txu chor têr box cuôz nhiaz yangr ntux…
 • Zangv nox pangz khu moz tiênx-manr cinh
 • 28/03/2019 14:22
 • Tiênx - manr cinh zos ntu hlang shông thanh niên môngl tsuô đrăngz nênhs lâul, khênhr hov njiz tsuô ntu shông 45 - 52. Cxuô zangv krâur nox uô yuôx:
 • Lêr côngv phôngv đăngs jul ntơưv nênhs Mas
 • 25/03/2019 16:29
 • Lêr côngv đăngs jul ntơưv nênhs Mas lo uô trơưs hur chuôz zis los sis tangs côngs đôngx jêx jos. Nghi lêr uô tsâuk haz thor tsưr xinhz pangz nênhs lâul chiax ntêr, muôx jul.
 • Tsiz luz xuôz - Bôs nhax cus tiv zix ntơưv nênhs Khmer
 • 25/03/2019 16:29
 • Nênhs Khmer nhoz Nam bôs, janx nhax tsiz luz suôz lo seiz li chuôz tangv muôx grê, bôs nhax khir tiv zix hlo tangr tưs tưz muôx ntơưv cxuô jas tsov cưv lêr hôis los sis xưv cxênhx lux ntơưv côngs đôngx.
 • Tsưr ziv cxôngr đok tsi cxơưz kror muôl
 • 25/03/2019 16:22
 • + Cxôngr đok jê hâur đêx sur los sis pang đêx. Pang đêx grul los sis uô jangx pang đhok, chia kror muôl tsơưk cxuôv hav ntơưv pang đhok trăngx cxơưz.
 • Zangv nox, jăngx yuôx pangz kror muôl puv cêr
 • 25/03/2019 16:22
 • + Saz buô 60g nzuôr hur, cxôngr têx đaiv, muôz cxangz txir tâuz ziz laz 8 luz, kos nja ntul 20g chox môngl chuz kuôl đêx 3 tênhz six hơưv. Tso ja vi shuv nox. Nox thâuv yeiz plăngz los sis hur pluôs nox mor.
 • Lêr côngv yangr đêx ntơưv nênhs Mas
 • 14/03/2019 15:04
 • Nax shông, nênhs Mas tsov cưv lêr côngv yangr đêx chia uô tsâus tsưr xinhz đêx tso muôx đêx nyaz, puz côngz môngr iz shông đhâu haz thor shông yaz nangs chuô huv…
 • Zôngv đêx cxênhz seiz keiz keiz nhôngl kangz
 • 14/03/2019 14:41
 • Bangx iz thôngz đêx muôx nhiêts đôs thươngx. Tsoz luz kei keiz xangr cxênhz seiz tsuô hur thôngz đêx haz tos mir njir. Kei ntang haz tol hur đêx zos kror pâuz ntơưv kei nhôngl tsi nhôngl.
 • Nênhs cuz saz uô ndăngs Tinhr ntơưv xar Đăk Sô
 • 07/03/2019 15:41
 • Thangx tsangv xar Đăk Sô (Krông Nô) tiv zix mas minhx cxưx Nduôr uô nênhx nhoz. Hur uô hnênhx chiax nhoz, cxuô lêr hôis ntơưv nênhs Nduôr tangr tưs tưz tsuv muôx ndăngs Tinhr chia hu gâux Then. Ntơưv hnuôr, zơưv Nông Thanh Đôs nhoz jos Nam Cao lo cxuô lênhx hu tas “xiz phưz” uô ndăngs Tinhr.
 • Cưs yuôx chox cuân hamx nhoz Trươngx Sa
 • 07/03/2019 15:41
 • Nhoz chor qơư ntơưv por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) nhis hnuôr muôx los six ntâu canr bôs cuân y ntơưv Tsêr khu moz 103 (Hocx viêns cuân y – Bôs Cuôr phongx) tangz tov uô hâux lưv.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.