Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Txir nzeix xuz kus
 • 17/05/2018 14:43
 • Txir nzeix xuz kus tsinhv hu uô txir nzeix xuz ntông, txir nzeix xuz khâuz pol.
 • Canr bôx H’Yon trâu saz, sir jul tsuô jêx jos
 • 10/05/2018 14:52
 • Muôv H'Yon, minhx cxưx M'nông, zos Tsuv tinhx WBMT Têz qơưs xar cênhz Bir thư chi bôx jos Pi Nao, xar Nhân Đaox (Đăk R'lâp). Hur cương vix hâux lưv, muôv tsinhr zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs, tsi zuôv cêr chei phap luôx, tuôr truôx văn hoar truênx thongr…
 • Tsưr ziv xưv lir thâuv tsuv mur plêr
 • 10/05/2018 14:45
 • Thâuv tsuv mur plêr, tsuv tuôz saz ntêr haz chênhr mangx tsir đhâu thangx tsangv muôx mur. Tiv zix tsi zôngv chik ntông, trik yo lơưr viv ziv lơưr, mur ziv tuôx chôngz plêr.
 • Tâuz tưl
 • 10/05/2018 14:45
 • Thanh nhiêtx đơưk lov, lơix niêux, hoar đamx, tso tsi lo jil, kâul yangr, cuz chêr: Tso lâux câuz sâuv kror chuz, tso krar, đok tsuô râuz bâu, muôz ndiz hương, tâuz tưl tsuô hâu sar, muôz njêr, tiêu, trox nôngz tsiz muôx tsuô đu cxuô mas nox.
 • Tsưr ziv lơưr njâuv zôngx ziv
 • 03/05/2018 14:55
 • Zôngv thangx njêr, njêr borax – iz zangv yuôx nzuôr muôx ntâu tsi uô cxuôv hav txus đangs jul tuôz nênhs ha pangx gonx.
 • Nxuôr poz cưs
 • 03/05/2018 14:55
 • Khu poz jêz cêr tso jil: Tsâu los sis râuz nxuôr poz cưs hâuk cxuô hnuz, zôngv đêx tangv siv uô kangz hâu poz cưs chia hâuk tưz jông.
 • Tsưr ziv tuô trưx muôl đêr ntơưv tsêr
 • 26/04/2018 15:21
 • Nha đam (lô hôi): Muôz phênhv grax făngz ntơưv nha đam, buôz trưx tiêp tsuô kror moz trưx muôl đêr, tuôr ntêr muôx 15 phut. Uô kangz ntơư, nzuôr đêx xur haz so kruôr ntơưv fuôv hur. Uô 3 jas/hnuz, uô txâus 5 hnuz.
 • Kêx
 • 26/04/2018 15:21
 • Khu camv maox, gru viv no: Blôngx kêx 250g, krar nhôngl 25g, muôz cxangz cuô thangx njêr chuz sar, nox fuôl, hâuk cuô. Zôngv 5 hnuz.
 • Điêuv Tam, ar chi nhoz jos Đăk R’moan
 • 19/04/2018 13:48
 • Uô trơưs phong tsox “Siz lưr nhiav têz qơưs”, tix lâul Điêuv Tam nhoz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tsi tangs sir jul phuôv tsangr chuôz thênhx mas tsinhv trâu saz hur ntâu phong tsox, hoatx đôngx nhoz trôngx qơư.
 • Tsưr jos Y Nhân uô pluô nux coz
 • 19/04/2018 13:48
 • Shông 2006, uô kangz zuôr pux mas tix lâul Y Nhân (zus shông 1987), minhx cxưx M’nông nhoz jos B’Lân, xar Đăk Môl (Đăk Song) tưz zov chênhr phuôv tsangr chuôz thênhx.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.