Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Muôx kangz hâu ntơưv chor chinhr sach txu pluôs đax thux tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 27/12/2018 10:05
 • Chor shông jê nuôr, iz făngz chor chinhr sach hâux lưv minhx cxưx ntơưv chor bôs, nganhx Trung ương, pêz xênhr tưz ban hanhx, uô ntâu chinhr sach minhx cxưx đax thux ntơưv trôngx qơư, tiv zix xưs li: Chinh sach pangz lair suât tsuô chor chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntu 2015 – 2020; chinh sach pangz shuv xinhz, sinh viên minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx nênhs pluôs, chuôz zis jê pluôs xênhr Đăk Nông txix shông 2016-2021; siz jênhv ntơưv chor cơ cuan, đơn vis cênhz jos minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư…
 • Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux Chu Thanh Y
 • 27/12/2018 10:05
 • Ntơưv xênhr Quangv Ninh tuôx nhoz, uô nênhx ntơưv jos Quangv Hax, xar Nâm N’đir (Krông Nô), ntâu kuôl pux Chu Thanh Y tsinhr chox cênhz zus chêr khâuz ndơưk ntơưv minhx cxưx haz tuôr tsês nghêx xơưk pangx ntâuz truênx thôngr.
 • Cxơưx tuô zưv tsi an toanx zos thôngs
 • 20/12/2018 10:32
 • Hênhx Đăk Mil muôx jê 6.600 yêz mair hai (tsinhv hu uô yêz caix los sis yêz công nông). Kror cxơưx hlo mas ntâu li yêz tsi đap ưngr lo chor iêur tôr cir thuôx an toanx xưs li tsi muôx tênhz chik, tsi muôx xi nhan, hês thôngr phênhs tsơưs tsât lươngs, đôs chêr tsi zos thiêt cêr cui đinhs.
 • Vangv vol suôz gâux then, ndăngs tinhs nhoz Thuâns Hax
 • 20/12/2018 10:32
 • Tsôngv box Nduôr, Zir nhoz xar Thuâns Hax (Đăk Song) tsinhr has mas: Nênhs nhoz kror tưs, suôz gâux then ndăngs tinhr nhoz kror ntơư. Viv li, tsơưv tas uô nox, chiax nhoz kuz qơư los sis qơư yaz, nênhs Nduôr, Zir ndu njôngr chox ndăngs tinhr cênhz suô gâux then.
 • Tsưr ziv uô cuô xav ntâuz chênhr
 • 20/12/2018 10:32
 • Lâuz mir njir cuô kâuz tsuô hur phưx lux cxangz nzir trox tsư kangz (tưs xair zangv tsư kangz) haz baking soda (njêr xuz) cxangz. Bul hâu phưx haz chu cuôs hônr hơps tor uô cê.
 • K’Krong- nghês nhân tiv zix nhoz jos B’Nâm
 • 13/12/2018 13:46
 • Nghês nhân K'Krong nhoz jos B’Nâm, xar Đăk P'lao (Đăk Glong) tsi tangs txơưx khoz côngx chiêng mas tsinhv pâuz uô, sir zôngv ntâu zangv nhax cus minhx cxưx, ndu haz thangv lo ntâu lus đruôl ntơưv nênhs Mas.
 • Sir zôngv cuô mil tangs hans chia uô têx zangv tsi xangr txus
 • 13/12/2018 13:46
 • + “Tror kangz uô muôx” chuôz zênhx gômr sưr mangl xưz plêz: Tsâu kho mangl xưz plêz hur lâux câuz cuô mil tangs hans haz muôx jâur hiêus tol txo, uô kangz ntơư râuz sâuv kror chuz hluôr tơưk chik zâu muôx li 1 tênhz six hơưv mas tuô hluôr tơưk, tos cuô mil txas mas ru luz khoz lus. Thâuv
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.