Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr ziv uô trox dưax
 • 09/11/2017 09:51
 • Trox dưax lo six jông hur tu đăngs jul, uô jông gâux. Tsưr ziv uô trox dưax ntơưv tsêr li nuôr:
 • Ntông txir thâur
 • 09/11/2017 09:51
 • UIz cxa yuôx sir zôngv ntơưv ntông txir thâur li nuôr:
 • Phangx phuôv pux zơưs siz luôs hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 02/11/2017 09:55
 • Thâuv ntêx, ntơưv choprr thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, phangx phuôv pux zơưs tsinhv tsi tâu siz luôs. Đhâu kruôz ntuôl, kruôz hu ntơưv cxuô cxênhx, hôix, hâux lưv uô trơưs phangx phuôv pux zơưs siz luôs hur côngx đôngx minhx cxưx nênhs tsơưs ziv hnuz tưz lo hlôngr yaz.
 • Tơưr txir lưux
 • 02/11/2017 09:55
 • Tơưr txir lưux muôx ntâu grê li hur kangz nuôr:
 • Txưr ziv uô trox txir tâuz txax ntơưv tsêr
 • 02/11/2017 09:55
 • Trox txir tâuz txax pangz cxangz ntâu vitamin A haz jươngr tsât tsuô chor nhênhs nhiar nhis moz jông; tu tơưr grax sưs li khu poz nxâu, khu moz poz shangz, uô plux tơưr grax đuz; lo muôz uô yuôx tsuô chor nênhs kror muôl puv cêr tsi mênhx…
 • Phong tux hu bê lâul ntơưv nênhs Môngz
 • 26/10/2017 09:27
 • Nênhs Môngz xangr, txir nênhx zơưs thâuv tưz zuôr pux haz muôx nhuôs mas tsuv muôx bê lâul ( đơưk bê lâul). Thâuv muôx bê lâul mas li zos nênhs tar saz, has lus li muôx grê ha uô lo nox lo hâuk…
 • Zôngv gachx tơưk, plơưr tâuz suôv…Chia tangr lưx angr
 • 26/10/2017 09:27
 • Thâuv chos ntông hur faz, ntông tangs tsi muôx txâus tsât jinh jươngr mas angr tsinhv uô têx thôngx, tơưr, tsi grêl đêx. Li ntơư zuôr uô đêx nhangz, angr lưx, uô cxuôv hav txus ntông hluz. Viv li, chia khac phux tinhx tsangx nuôr, zuôr muôz luz puôr gachx kuz, tsông tơưk tso tsuô hur kangz faz.
 • Tơưr txir
 • 26/10/2017 09:27
 • Chia muôx yuôx tơưr txir, txus cheix txir cuit sar pêz đê txir lus, qeik tơưr txir uô 3 - 4 đaiv txus pês tus cu, qoz tơưr tsuô ntơưv pluôx ndâu, jaz langx khav los sis khang huv cuôs kruôr. Iz cxa yuôx khu moz ntơưv tơưr tsir li nuôr:
 • Thương binh Y K’Rôch uô nox, uô hâuk coz
 • 19/10/2017 10:20
 • Shông 1983, zơưv Y K’Rôch minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Đăk, xar Thuânx An (Đăk Mil) uô đăngs nuv tir Fulro sâuv thangx tsangv Đăk Mil mas mangk mo. Uô kangz ntơư, zơưv lo pangz thương binh đrul tiv lêx pôngz đăngs jul los đôngx 31%.
 • Txir njênhx
 • 19/10/2017 10:20
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv nôngz txir njênhx li nuôr:
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.