Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sen khu pư tsi tsâus jul
 • 02/08/2018 10:35
 • Iz cxa thưx phâmv chêr biênr ntơưv sen Một số thực phẩm chế biến từ cây sen để chia khu pư tsi tsâus jul li hnuôr:
 • Lêr phôngv Cheix bơ sar ntơưv minhx cxưx M’nnông
 • 26/07/2018 10:35
 • Lêr phôngv Cheix bơ sar zos nghi lêr tror uô tơưv lêr côngv truênx thôngr phôngv lo kôngz ntơưv minhx cxưx M’nông, lo uô thâuv tưz sâu kôngz tangs, chia uô tsâus ntux têz, tsưr xinhz tưz por phưx, por zôngv tsuô pêx xinhv iz chiv kôngz jông.
 • Đơưk lov hur njuôl sei
 • 26/07/2018 10:29
 • Njuôl zos zangv nox muôx ntâu. Tangz sis, tsuv laiv tsês iz cxa lov hur njuôl chia tsi cxuôv hav tsuô đangs jul uô ntêx nox li hur kangz hnuôr:
 • Pangz seiz njuôl thưx đias ntơưv UNESCO uô hâux lưv nhoz pêz xênhr
 • 19/07/2018 10:25
 • Hnuz keix 16/7, Pangz seiz njuôl thưx đias ntơưv UNESCO zos Tiênr sir Guy Martili – Tsuv tinhx Hôis đôngx thâmv đinhs mangx lươir Công viên đias tsât (CVĐC) tangs kangz ntux tưz muôx chuôv uô nuv tsuô WBPX xênhr chia siz thangv xuz thơưx lus ntu cxiv tsang CVĐC trôngz hluôr tơưk Krông Nô.
 • Zangv nox tsuô nhuôs zâu uô moz cheix ntux cuz
 • 19/07/2018 10:18
 • Mor cuô đik bax hax: Bax hax 10g, môngr njaz txuô 50g, grax buô nyir 50g, ja vix huv. Bax hax njuôr hur tuôr lưx liv zuôr cuô. Grax buô nyir nzuôr hur tsuôr zâu, tsâu môngr ja vix ciz sar. Muôz môngr njaz tsuô hur cuô bax hax trâur hluôr tơưk chik zâu, mor cuô đik sar muôz grax buô nyir sar tsuô hur đu cuôs sis shơư, mor tror bâu mas lo. Nhuôs zâu nox 1 jas thâuv yeiz, nox 5 hnuz tsi tsês.
 • Nxuôr poz cưs
 • 19/07/2018 10:18
 • Nxuôr poz cưs muôx ntâu vitamin K, vitamin A, B1, B2, B6, C… ntâu tsât az, trox tros, tinh jâux haz ntâu zangv vi lươngs. Hâuk cuô đêx nxuôr poz cưs cxuô hnuz uô cxangz nzir lươngs baix tiêt txiz, txu đôx nhơt ntơưv txiz tox điêux ciêns chox txi môngl hur nhur zôngx ziv đuô. Iz făngz,nưl tsinhv uô txu thangx nyangr, uô nyangr tangr gôngl. Tiv lêx cxuô zangv njêr kali, canxi saz mas hâuk cuô đêx nxuôr poz cưs tsi nyei pôngz cxuô zangv njêr khoangr.
 • Pangx tsơưz
 • 12/07/2018 09:20
 • Khu tsi txâus nyangr: Pangx tsơưz muôx los six ntâu săt. Săt zos nguônx khoangr tsât tsinhv chia dui trix muôx shang chor têr baox nyangr muôx jul. Viv li, pangx tsơưz zuôr cich thich muôx shang chor têr baox hôngx câux, txix ntơư khu tsi txâus nyangr.
 • Chêr đôs jinh jươngr hur cheix ntux cuz
 • 05/07/2018 14:13
 • Nguên tăc jinh jươngr hur chor hnuz cheix ntux cuz mas tsuv đamv bov tsâus tsât jinh jươngr, tsêr đôs nox cân băngx huv haz ntâu zangv thưx phâmv, cxangz nzir txir nhôngl nox haz txâus đêx.
 • Công dungs tiv zix ntơưv kos sen tsuô đangs jul
 • 05/07/2018 14:13
 • Txu ngui cơ tsi txâus nyangr: Kos sen lưu thông xur nyangr haz cxangz oxy tsuô chor cơ cuan phuv tangs. Nưl tsinhv cxiz chênhr chor tsưc năng lucx phuv, ngur tangs, cxangz khir huêt haz đangs jul tsuô chor cơ cuan ntơưv cơ thêv.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.