Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • K’Jang, canr bôs jêx jos năng đôngs trâu saz
 • 26/06/2020 15:06
 • Shông 2016, tix lâul K’Jang (zus shông 1993) minhx cxưx Mạ zos Bir thư Chi đoanx jos B’Dơng, xar Quảng Khê (Đăk Glong). Shông 2017, tix lâul lo tsang uô Chi hôis thơưx Hôis Nênhs kôngz haz uô thơưx Tuv txaik pênhr.
 • Chor cu đrox chos hur tsêr lơưr zôngr muôx kangz hâu
 • 26/06/2020 14:55
 • + Phong lữ thảo: Zos iz zangv pangx muôx ntâu zangv maux xưs li xar, laz, txus đăngx... khênhx lo đei ntơưv câuv vangx los sis tso tov ntêx ban công uô jông gâux qơư nhoz. Iz făngz đrox phong lữ thảo tsinhv tangr zôngr muôx kangz hâu viv zôngr nzuz yangx trox tsư ntơưv zangv đrox hnuôr.
 • Yuôx pangz txu nyangr
 • 26/06/2020 14:56
 • + Đrox lạc tiên: Muôx tsât flavonoid haz alkaloid jông yuôx pư tsâus jul, khu cxơưx xinhz, nxur saz. Li ntơư chor tsêr khoa hocx tưz nghiên cưr haz khangv đinhs đrox lạc tiên jông yuôx tsuô chor nênhs nyangr nde saz.
 • Zangv hnox kangz ntơưv njuôl hangr jôngr
 • 18/06/2020 14:01
 • Thâuv hâur cheix ntux nangs chuôz lus zos six njuôl shôngz tuôx. Cheix njuôl pangz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs hlôngr pluôs hnox tsuô chuôz zis đrul ntâu zangv hnox kangz.
 • Tsưr ziv cxuôv nzuôr chuôz zênhx tôngx hlâuz
 • 18/06/2020 10:17
 • + Zos chuôz zênhx tôngx xêz tsơưs, muôz ntâuz ntuz cuô kâuz los sis cuô txir lưs kâuz cxuôv so. Tos kruôr mas muôz ndok puôr cotton cxuôv so, nzuôr đuô hur đêx sur, chuôz zênhx zuôr yaz khir tror tuôx.
 • Khu trưx ơưs ntơưv tâuz njuôz
 • 18/06/2020 10:17
 • Cxuô kror ntơưv tâuz njuôz zuôr uô lo ntâu zangv yuôx jông, jông langx saz, lơis chok cxang, đơưk lov, sinh tân, chỉ khát, jông tso jil, khu xangz o. Khu nkheik đêx, trưx ơưs, sang lở, ban chẩn, tuôr jông gâux... Zuôr zôngv tâuz njuôz khu trưx ơưs li hur kangz hnuôr:
 • Nghês nhân Y Chông đrul nghêx kraz ndâu
 • 11/06/2020 15:12
 • Zơưv Y Chông (shang shông 1961) nhoz jos Bu Sir, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) zos iz lênhx nênhs kraz ndâu coz, pangz mangx tsuô tuôr tsês văn hoar lâul ntơưv nênhs M’nông. Muôx 15 shông, Y Chông tưz cơưv nghêx kraz ndâu ntơưv zơưv côngz.
 • Cuô kuôr njuôl khu cuz cheix ntux sur
 • 11/06/2020 15:02
 • Trơưs Đông y, kuôr njuôl muôx tsul kangz jiz langx khav. Cuô kuôr njuôl jông ntâu zangv yuôx tsuô đăng sjul. Iz cxa thưx đơn zôngv cuô kuôr njuôl khu moz hur kangz hnuôr:
 • Bir thư chi đoanx Triệu Văn Tuất năng đôngs
 • 04/06/2020 10:54
 • Triệu Văn Tuất, shang shông 1994, minhx cxưx Langl, nhis hnuôr zos Bir thư chi đoanx jos N’Jang Lu, xar Đăk N’Drung (Đăk Song). Tix lâul muôx 7 shông uô cxuô hoax đôngs, phong txox ntơưv Đoanx xar Đăk N’Drung.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.