Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Quảng Hòa sir jul tu đăngs jul trâu pêx xinhv
 • 30/09/2021 16:43
 • Tramx Y têr xar Quảng Hòa (Đăk Glong) muôx 1 bac sir haz 5 y sir, jưax sir, pux pangz shang. Zos thangx tsangv nhoz đêz, nhoz tuz, đêz Trung tâm y têr hênhx tangz sis pangz y, bac sir ntơưv nuôr tsinhr zov chênhr haz uô jông hâux lưv tu đăngs jul trâu pêx xinhv.
 • Điểu Srô, nênhs lâul muôx côngz bê tiv zix
 • 30/09/2021 16:42
 • Zơưv Điểu Srô (zus shông 1946), minhx cxưx M’nông nhoz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa) zos nênhs lâul tiv zix lo pêx xinhv nhiav njênhk. Zơưv tsinhr has Pêx xinhv côngv saz, cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv muôx jul, tuôr truôx an ninh tsâtx tưx.
 • Tsưr jos Lục Văn Cương uô jông hâux lưv jân vận
 • 23/09/2021 11:03
 • Shông 2007 txus nuôr, zơưv Lục Văn Cương, minhx cxưx Zir lo pux tuz nhuôs njênhk tsang uô Tsưr jos 6, xar Quảng Hòa (Đăk Glong). Sâuv mênhx hâu ntơưv zus, zơưv Cương tsinhr trâu saz uô nox, uô hâuk xưs li chok cax phê, ntông nox txir, zus nhux đăngs, keiz us, chok jâuz zus cangz; iz shông sâu lo muôx 200 chơưx nhiax.
 • Jông gâux pangx ntâuz sâuv khâuz ndơưk kuôl pux Nduôr
 • 23/09/2021 11:02
 • Iz făngz yo haz fuôv ntông tâuz hâu, kangz thôngr lo seiz li phênhv tiv zix, muôx ntâu pangx ntâuz uô qơư nhânr ntơưv chêr khâuz ndơưk kuôl pux Nduôr. Kangz thôngr ntơưv iz chik nênhs Nduôr ntâu haz tsơưs muôx krar txơưr lus kâur pangx ntâuz haz maux. Tangz sis seiz tsongs, thôngr kuôl pux Nduôr hinhx thôngr, nangr bul ntuv tangs txix hâur saz txus hur poz lâux tơư.
 • Uô đêx hâuk jôngx ziv phangx moz đhâuk no
 • 23/09/2021 10:44
 • Moz đâuk noz uô ntuôr, nhuôs zâu ntuôr, hơư kuôr: Krar nhôngl 10g nzuôr hur, tsông lưx, tso trâu hur khoz cênhz 30g thangx njêr laz. Lâuz đêx bâu tsâu 10 phut, hâuk cuz lus.
 • Tuôr tsês khơưv yo ntơưv thâur yuôx jangl chi môngr têk
 • 23/09/2021 10:45
 • Chor khơưv yo khênhr hov zôngx ziv tu xur, hlê pôngz. Chia khơưv yo khor haz tsi tu pôngz, tsuv plênhr iz cxênhx cuô jangl chi trâu têk trâu sangz sâuv khơưv yo, tol kruôr mas lo. Tsưr ziv nuôr tsi tangs chia khơưv yo nhoz ntêr tsi tu pôngz, mas tsinhv pangz uô trâu khơưv yo yaz ntêr.
 • Nghêx nhân ưu tur Lò Thị Hoa
 • 08/09/2021 10:55
 • Nghêx nhân ưu tur Lò Thị Hoa nhoz jos Trung Sơn, xar Ea Pô (Cư Jut) tsinhr sir jul tuôr tsês, phuôv tsangr nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs Nduôr.
 • Ntâu phương anr trâu shông cơưv yaz
 • 05/09/2021 14:54
 • Hlang trâu shông cơưv yaz 2021-2022, tangs nro xênhr muôx 369 cơ sơv zor zux txix cxênhx mâmx non txus THPT haz trung tâm GDTX. Tangs nro xênhr nhangx xangv muôx li 182.024 shuv xinhz, cxangz yangx 1.340 shuv xinhz so li shông cơưv uô ntêx.
 • Zơưv Y Bríh cuz saz tuôr nghêx kraz ndâu truênx thôngr
 • 05/09/2021 14:52
 • Môngl txus jos Jiang Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song), nul zơưv Y Bríh (zus shông 1956) lênhx tưs tuz pâuz viv zơưv nto bê zos iz nghêx nhân kraz ndâu ntơưv nênhs M’nông, tiv zix mas chor chuôz zênhx xưs li cơưv, tơưz, vangz, tơưz njêl…
 • Linh Thị Kín - lênhx nxeik Langl lo thuv khoa khôir C
 • 05/09/2021 14:52
 • Đrul tangs nro điêmv tuv hơx môn khôir C lo 27 điêmv (Ngữ văn: 8,5 điêmv, Lịch sử: 8,75 điêmv, Địa lý: 9,75 điêmv), cưr Linh Thị Kín, minhx cxưx Langl, shuv xinhz học Tsêr cơưv PTDTNT THCS haz THPT hênhx Đăk Mil tưz zos thuv khoa khôir C ntơưv xênhr Đăk Nông hur jas thi cơưv tangs THPT shông 2021.
 • Xar đriv Quảng Trực muôx ntâu hlôngr yaz
 • 05/09/2021 14:50
 • Xar đriv Quảng Trực (Tuy Đưc) muôx angr đangr yangx 56.301 ha, muôx 35,5 km cêr buôs đriv Campuchia. Tangs nro xar muôx 11 jos haz 2 kror qơư tiz nênhs nhoz, đrul 3.130 tsêr, 12.088 lênhx nênhs, 17 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uo cê.
 • Jos K62 – kror qơư căn cưr cach mangx nhoz Nâm Nung
 • 05/09/2021 14:48
 • Pus H'Rem Buôn Yă, Bir thư Chi bôx jos K62, xar Ðăk D'rô (Krông Nô) has pâuz, shông 1962, Mỹ-Ngụy ntêk tuz hluôs minhx cxưx Ê đê hur jos Dur KMăl, xar Dur KMăl, hênhx Krông Ana (Đăk Lăk kuz) môngl uô tuz trok, hos chor nxeik cheik môngl uô jân công.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.