Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr côngv cxul ndix nêu ntơưv nênhs M’nông
 • 13/07/2017 10:31
 • Thâuv lo blêx ntâu, nênhs M’nông tsov cưv lêr côngv phôngv (lêr nox tưv) chia uô tsâus chor tsưr xinhz tưz pangz mangx. Xuz thơưx ntêx uô lêr uô tsâus txix 5 – 10 hnuz, tsưr tsêr zuôr uô lêr thor tsưr xinhz tso chai cxul ndix nêu.
 • Thix Nho - nghêx nhân tiêu biêuv ntơưv jêx jos
 • 06/07/2017 14:37
 • Thix Nho zos nghêx nhân M’nông tiv zix nhoz xar Đăk R’tih (Tui Đưc). Zos nênhs pâuz ntâu haz tưx haox lus văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx, pus trưx tiêp môngl côngv ntâu hoatx đôngx tuôr truôx trang phux, nox hâuk, nhacx cux, hu gâux… ntơưv nênhs M’nông.
 • Chi bôx jos Bu Ja Rah uô jông hâux lưv saz xangr tsinhz chai
 • 06/07/2017 14:37
 • Chi bô jos Bu Ja Rah, xar Nghiar Thăngr (Đăk R’lâp) muôx 8 đangv viên por lênhx zos nênhs M’nông, hur ntơư muôx 2 đangv viên pux. Noongz nhôngl đhâu, cênhz đrul hâux lưv chox, kra phuôv tsangr chuôz thênhx, chi bôx tsinhr zov chênhr uô jông hâux lưv saz xangr tsinhz chai, văn hoar.
 • Tsưr ziv khu txoz cangz njil xuô muôx grê
 • 06/07/2017 14:37
 • Thâuv fangr trâus cangz njil xuô mas tangv siv ntơư tsuv chênhr mangx ru tangs chor plâuz cangz njil, nzuôr kror tơưr kax tsuv cangz njil xuô qoz zos cuô xax phongx.
 • Jâuz lax
 • 06/07/2017 14:37
 • Iz cxa sir zôngv jâuz lax khu moz sưs li nuôr:
 • Jos Điêng Đu tuôr truôx net văn hoar M’nông
 • 29/06/2017 10:29
 • Nôngz nhôngl đhâu, cênhz đrul cxiv tsang jêx jos yaz, pêx xinhv jos Điêng Đu, xaar Đăăk Ngo (Tui Đưc) tsinhr zov chênhr tuôr truôx net văn hoar truênx thôngr minhx cxưx M’nông.
 • Tsưr jos Điêuv Nhan ntâus ntêx
 • 29/06/2017 10:29
 • Zơưv Ðiêuv Nhan (nênhs M’nông) Tsưr jos Ðăk R’moan, xar Ðăk R’moan (Gia Nghiar) zos nênhs tsinhr ntâus ntêx hur phong tsox kruôz ntuôl nhoz trôngx qơư.
 • Jâuz sam
 • 29/06/2017 10:20
 • Trơưs Đông y, jâuz sam muôx tsus kâuz, langx khav. Zôngv jâuz sam uô iz cxa yuôx hur kangz nuôr:
 • Ntơưr bor, “zangv nox tinh thânx” ntơưv bôx đôix
 • 22/06/2017 10:09
 • Chor tuz tros has tsongs, bôx đôix biên phongx, tuz tros har txưr nhoz qơư buôs đriv, por trôngz har txưr đêz has jiêng mas chor fông ntơưr, đêiv ntơưr thâuv nzur tưz lênhx fôngx zưs, cor cangv, zos “zangv nox tinh thânx” haz cênh xur mông zov chênhr, muôx grê.
 • Chiênr binh lâul Điêuv Hungx uô nênhx shir phangz, muôx jul
 • 22/06/2017 10:09
 • Zơưv Điêuv Hungx (zus shông 1955), nênhs M’nông nhoz jos Bu Boong, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) lzos chiênr binh lâul muôx tinh thânx lax cuan, uô nênhx shir phangz, muôx jul. Zơưv môngl uô tuz tros shông 1972, uô đăngs nuv âur muôl txưr, xang njaz ntơưv xar Quangv Trưx môngl hênhx Bux Đôp (Binhx Phươc).
 • Txir lưv tsưz
 • 22/06/2017 10:03
 • Txir lưv tsưz tsinhr lo zôngv hur oz zangv nhôngl haz kruôr. Iz cxa nux grê khu moz ntơưv txir lưv tsưz:
<< <  37  38  39  40  41  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.