Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hor txoz
 • 30/12/2016 13:36
 • Iz fangz zos uô ja vix, tangs nro tus hor txoz txix txir, blôngx, changs por lênhx lo zôngv yuôx hur kangz nuôr:
 • Cxuôv chi haz uô yaz ganhc, tsêr hur tos Tsaz
 • 23/12/2016 09:56
 • Cxuôv kuôr jangx njuôz sâuv gachx puô yangr tax: Zos yangr tax tuôx kuôr kuôr jangx, cox muôz mir nzir môngr siz tsuô hur faz đêx cuôs nhênhv li mor cuô đik, muôz cuô môngr siz nuôr plênhr sâuv chor kuôr jangx, chia kuôr jangx hlê môngl. Uô kangz ntơư, lâuz đêx haz nzuôr hur saz siz.
 • Ntông txir tâuv ntangx
 • 23/12/2016 09:56
 • Txir tâuv ntangx tsinhv hu uô nam hoangx bar, thuôx zangv ntông kul muôx ntâu ntơưv pêz têz qơưs. Tơưr haz nôngz jông yuôx khu ntâu zangv moz. Uô kangz têr tơưr txir tâuv ntangx, chox jaz kruôr, thâuv jôngv qaik đaiv tơưr nhias tov đrâu, nzuôr hur, cxôngr nhias, ciz đangx. Los sis muôz tơư nhôngl, qaik đaiv tơưr nhias tov đrâu, cxôngr têx đaiv zâu, jas los sis krang kruôr, tso tsuô qơư kruôr langx khav.
 • Cưr H’Diêus gruôl, cơưv coz
 • 15/12/2016 11:26
 • Cưr H’Diêus nhis nuôr zos shuv xinhz lơp 10, Tsêr cơưv THPH MCNT Đăk Song (Dawk Song) zos iz hur chor shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs gruôl, cơưv coz ntâu shông tsi tsês.
 • Tsưr jos Sungx A Nhiax ntâus ntêx
 • 15/12/2016 11:26
 • Tix lâul Sungx A Nhiax (zus shông 1982), Thơưx ban tưx cangr, ciêm canr bôx y têr jos Tân Lâps, xar Đăk Ngo (Tui Đưc) zos nênhs tsinhr tâus ntêx hur phong tsox dân vâns ntơưv trôngx qơư.
 • Jâuz ntông
 • 15/12/2016 11:26
 • Jâuz ntông lo zôngv uô yuôx khu iz cxa moz los six muôx nux grê:
 • Trams Y têr xar Đăk R’tihr zov chênhr tu đangs jul tsuô pêx xinhv
 • 09/12/2016 14:47
 • Trams Y têr xar Ðăk R’tihr (Tui Đưc) nhis nuôr muôx 8 canr bôx, nhân viên; hur ntơư, muôx 1 bac sir. Nôngz nhôngl đhâu, Trams tsinhr uô jông hâux lưv tu đangs jul tsuô pêx xinhv, hur ntơư zov chênhr chor nênhs moz zos chuôz zis pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs, nhuôs zâu tsi tâu pur 6 shông haz chor nênhs chinhr sach sâuv thangx tsangv.
 • Cô zor Phươngs nhiav nghêx hluz shuv xinhz
 • 09/12/2016 14:47
 • Cênhz nghêx “khoz nhuôs tâuz hâu” 15 shông txus nuôr, cô Trânx Thix Hôngx Phươngs, zor viên Tsêr cơưv cxênhx I Bi Năng Tăc nhoz xar Đăk Gănx (Đăk Mil) tsinhr trâu saz cênhz nghêx haz moz saz shuv xinhz.
 • Bôx cêt
 • 09/12/2016 14:47
 • Iz cxa jăngx yuôx ntơưv bôx cêt khu moz hur kangz nuôr:
<< <  37  38  39  40  41  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.