Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jêx jos tsês shênhv ndu njôngr yo njuôz tinhx nguêns
 • 10/08/2017 10:02
 • Tưz jê 1 hli đhâu, cangr qơưx nangs lus lur los sis ntêr, 30 tus sinh viên tinhx nguêns ntơưv tsêr cơưv Cao đăngv cinh têr đrôngl Hôx Chir Minh por lênhx trâu saz njo chor đăngs nuv “chaix ntux cuz njuôz” ntơưv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp).
 • Tsưr ziv uô yuôx tuô đrox an toanx tsuô zus vangx
 • 10/08/2017 10:02
 • Uô yuôx tuô đrox hur zus vangx los six muôx nux grê haz tsi lov li nuôr: Shơư muôx 3,5 lit cuô kâuz + 1/2 đar njêr + 1 đar cuô nzuôr taik đar (uô ntâu tsơưs nhoz txix cox luz vangx).
 • Txir lưs muôv cangz
 • 10/08/2017 10:02
 • Cxuô kror ntơưv txir lưs muôv cangz por lênhx jông iz zangv yuôx khu iz cxa moz sưs li hur kangz nuôr:
 • Tsư kangz nzas grax keiz chi ntơưv nênhs M’nông
 • 03/08/2017 10:44
 • Nênhs M’nông, chi zos phương thưc uô sar zangv nox phôv biênr ntâu lênhx nhiav. Tsưr ziv uô nuôr pangz tsês lo tsư kangz hur tưx nhiên, tiv zix mas njêl đêx, grax hangr jôngr, grax keiz us…
 • Lêr hu bê tsuô nhuôs ntơưv minhx cxưx Môngz
 • 03/08/2017 10:44
 • Nênhs Môngz xangr mas, thâuv tus nhuôs kror shang lus tsi tâu muôx plil mas tsuv uô lêr hu bê haz hu plil. Txix ntơư tus nhuôs li muôx bê haz lo pus zơưs pangz, pos tsi muôx moz, khênhr hluz. Nuôr tsinhv zos lêr kra shang, lo côngs nhênhx iz tus nênhs yaz hur chuôz zis, tsinhv zos iz kror zov chênhr hur iz siv nênhx.
 • Nôngz muôngx
 • 03/08/2017 10:39
 • Iz cxa tsưr ziv zôngv uô yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Nav đêx Krông Nô tu tox poz los six ntâu viv khơưz xuôz jêz tsi huv chei
 • 28/07/2017 09:46
 • Tưz uô ntâu shông lus tangz sis tinhx tsangx khơưz xuôz jêz tsi zos chei ntơưv nav đêx Krông Nô, ntu đhâu 2 jos Quangv Hax haz Nam Thanh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) tsinhv tsi tâu lo zaiv cêr haz tsês li kuz. Tinhx tsangx nuôr tangv tov uô ziv hnuz ziv ntâu, uô tu tox poz yênhx chauv ha angr uô nox, chos kôngz lông ntơưv bêx xinhv nhoz lơưr ntul đêx.
 • Nênhs seiz tu nzang
 • 28/07/2017 09:46
 • Tax nzang liêtxx sir hênhx Đăk Mil đangr muôx 3.000 m2, zos qơư su ntơưv yangx 250 liêtx sir, hur ntơư muôx 94 nzang liêtx sir tsi tâu nrar lo kuz tsêr, bê shông.
 • Tsưr ziv tsês txir tsơưz nhôngl ntêr
 • 28/07/2017 09:35
 • Xangr tsês txir tsơưz nhôngl ntêr, zos muôx tuv jêz cxas, txar têx luz txir tsi tâu zôngv txus ntơưv thix, muôz ntơưr bor krưr cxênhx puôr, ntiv hur nangz ntơưr jeik pangr ntuv nti.
 • Iz cxa nrox hur vangx khu moz kang
 • 28/07/2017 09:35
 • Iz cxa yuôx dân gian jông tangr moz haz gru moz kang muôx grê, pangz jông moz sei haz tsi muôx biênr chưngr hur kangz nuôr:
 • Tsưr jos uô jông hâux lưv kruôz ntuôl pêx xinhv
 • 20/07/2017 10:16
 • Zos pâuz lus tưz sưs li pâuz mênhx lus tsưr ziv, saz xangr ntơưv pêx xinhv, tix lâul Sungx A Cuav (zus shông 1991), hair nênhs Môngz, Tsưr jos Si At, xar Đăk Ngo (Tui Đưc) tưz uô jông hâux lưv saz xangr, kruôz hu pêx xinhv.
<< <  36  37  38  39  40  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.