Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kos tưx
 • 29/09/2017 09:41
 • Kos tưx tuôx changk (têx zangv muôx ntâu los sis tsơưs changk). Iz cxa txưr ziv zôngv kos tưx phangx, khu moz li nuôr:
 • Tsưr ziv khu njiv hor txoz ntơưv têk
 • 29/09/2017 09:41
 • Thâuv cox txar hor txoz, viv cuô capsaicin mas hor txoz lu ntơưv têk cuô moz cuz lus. Uô trơưs tsưr ziv hur kangz nuôr chiz khu hor txoz njiv têk:
 • Tsiz muôx đuz
 • 21/09/2017 15:16
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv tsiz muôx đuz li nuôr:
 • Đanx poz jêz - nhacx cux đôcx đaor ntơưv nênhs M’nông
 • 14/09/2017 10:17
 • Nênhs M’nông muôx ntâu zangv nhacx cux lo uô ntơưv shông, tâuz az…, tangz sis nzur hlo mas tsuv has txus “Goong lur” - zos đruôl poz jêz, đanx poz jêz. Zangv nhacx cux đôcx đaor nuôr zos iz zangv khoz. Đrul saz xangr lo haz đhâu têk “txơưx uô” ntơưv zus, nênhs M’nông tưz uô lo ntâu bôx đanx poz jêz muôx 6 luz poz jêz los sis 3 luz poz jêz tsi siz luôs, đrul suôz đror đuô zangv, tương ưngr cênhz chor xuô ntơưv bôx đruôl M’nông.
 • Lênhx đangv viên ntâus ntêx
 • 14/09/2017 10:17
 • Shông 2002, tix lâul Điêuv S’Rong (zus shông 1975), hair nênhs M’nông nhoz jos Bu Ja Rah, xar Nghiar Thăngr (Đăk R’lâp) vinh jưx lo sơư hur hangx ngur ntơưv Đangv. Txix ntơư, tix lâul tưz xangr lo vai tsox, tsach nhiêmx ntơưv đangv viên haz tsinhr ntâus ntêx hur hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô jông trơưs chuv trương, đươngx lôir ntơưv Đangv, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs.
 • Chor ntông khu lov zôngx ziv nrar
 • 14/09/2017 10:17
 • Kâuz njuôl thôngz: Zôngv khu kos ntông lov haz khu nangz tuv (muôz changs tuôr lưx, tsâu đêx bâu los sis râu zuôr đêx hâuk).
 • Câu lax bôx Hanhx trinhx Siz Hluz puz yik nôngz tsuô chuôz zis pluôs xar Đăk Nia
 • 07/09/2017 09:55
 • Hnuz 2/9, Câu lax bôx Hanhx Trinhx Siz Hluz (thix xar Gia Nghiar, xênhr Đăk Nông) khơưs puz chuôz zis pus Ngô Thix Pha haz chuôz zis tix lâul Dương Tuânr Anh nhoz jos Đăk Tân, xar Đăk Nia (Gia Nghiar), iz ziv 1 gơưv yik nôngz, muôx grê 3,5 chơưx nhiax; pangz chuôz zis tix lâul Lâm Thanh Haiv haz muôv Nguênr Thix Phương nhoz jos Nam Rax, xar Đăk Nia, 2 chơưx nhiax. Nuôr zos 3 ziv nênhs pluôs, uô nênhx txov nhev ntơưv xar Đăk Nia (Gia Nghiar).
 • Txir civ txangz
 • 07/09/2017 09:55
 • Txir civ txangz muôx ntâu zangv grê hur pluôs nox cxuô hnuz tưz zos yuôx khu moz. Iz cxa yuôx ntơưv txir civ tsangz hur kangz nuôr:
<< <  34  35  36  37  38  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.