Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phaiz khoz ar siz lu uô cê
 • 02/03/2017 14:31
 • Thâuv nzuôr khoz, khoz ar zos muôz siz yôngx lu uô cê mas los six langx phaiz, zos sir jul nưl zuôr tơưk. Pêz zuôr uô trơưs nguên lir jôngx xuz viv sur ntơưv vâts thêv chia siz phai.
 • Ntông vôir
 • 02/03/2017 14:31
 • Ntông vôir jông yuôx khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:
 • Nênhs M’nông uô chơưr cxuôr truênx thôngr
 • 23/02/2017 10:22
 • Chơưr cxuôr zos iz zangv hâuk truênx thôngr ntơưv tsôngv box M’nông. Pux tuz nhuôs tsinhr hâuk chơưr cxuôr hur cxuô jas lêr, tsaz. Chia uô lo huz chơưr cxuôr tsư kangz, tsi kâuz, hâuk tsi moz tâuz hâu,… nênhs M’nông sâuz siv los six cxix cxuô nguên liêus, vâts liêus sưs li njaz, xuô, xangz…
 • Tsưr ziv txu moz nar muôx nux grê
 • 23/02/2017 10:22
 • Zôngv cuô txir lưs kâuz plênhr sâuv tus nar moz. Zos muôx axit hur txir lưs kâuz tangr tsi nhiêmr trungx tưz sưs li chor vi khuânv cis moz, uô jông moz nar.
 • Jâuz mar đêx
 • 23/02/2017 10:22
 • Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos chor trươngx hơpx hur kangz nuôr:
 • Pux huv lơưr lo zôngr sai
 • 16/02/2017 13:44
 • Jâuz pux huv nhôngl los sis kruôr por lênhx lơưr lo zôngr tưs nhiên, zôngx ziv. Đai pux huv ntơưv chor qơư môngs lus tsêr; tsinhv cxôngr zâu blôngx pux huv tso tsuô hur đêx haz tso sâuv trôngx los sis jê kror traik. Muôz nzir blôngx hungr cuêr jông hênhr đuô.
 • Txir nhux mil
 • 16/02/2017 13:44
 • Iz cxa yuôx ntơưv mangz nhux mil lo zôngv khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:
 • Cuc vans thos
 • 09/02/2017 13:42
 • Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos chor trươngx hơpx hur kangz nuôr:
 • Sănr sangx tsuô pêx xinhv tos Tsaz an toanx
 • 06/01/2017 11:09
 • Hur kangz shông, chia pangx tsuô pêx xinhv tos Tsaz Nguên Đanr Kaz shông 2017 an toanx, zôngx xiv, nhoz txix tsưc năng nhiêms vus lo phênhz, cxuô trôngx qơư, cơ cuan tsưc năng tưz tuôv cxiz kra uô ntâu biênx phap.
 • Hu gâux “Paor dung” sâuv angr Đăk Nông
 • 06/01/2017 11:09
 • “Paor dung” tsinhv zos gâux los sis hu uô gâux dân ca. Đrul xuôz gâux kâus saz laik, jông nôngl, hu gâux “Paor dung” zos net sinh hoatx văn hoar tangr tư stưz muôx ntơưv minhx cxưx Chu, di sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs.
 • Tsưr ziv tsês grax nhôngl ntêr
 • 06/01/2017 11:09
 • Thâuv tsi muôx tuv jêz txas chia por vêv, zuôr krưr grax hur fuôv hur tưz tsâu cuô kâuz, tsơưv tsês đhâu mo tưz nhôngl tsas.
<< <  33  34  35  36  37  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.