Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Txir lưv tsưz
 • 22/06/2017 10:03
 • Txir lưv tsưz tsinhr lo zôngv hur oz zangv nhôngl haz kruôr. Iz cxa nux grê khu moz ntơưv txir lưv tsưz:
 • Bir thư chi bôx Lucx Văn Vangv ntâus ntêx
 • 15/06/2017 14:02
 • Shông 2008, zơưv Lucx Văn Vangv (zus shông 1981), hair nênhs Nungx nhoz jos 4, xar Đăk P’lao (Đăk Glong) lo tsang uô Bir thư chi bôx jos 4. Hur ntu uô hâux lưv, zơưv zov chênhr tsês six hơưv seiz njuôl nghix cuêt ntơưv cxuô cxênhx wiv Đangv, cơưv shuv tsưr ziv uô nuv ntơưv chor đôngx nghiêpx chia txơưx chox kra.
 • Ntâus zang cangz tuôx pưv haz muôx poz đuz vos sâuv trik yo
 • 15/06/2017 14:02
 • Trik yo jaz tov ntux nông los sis tsês ntêr zuôr tuôx pưv los sis muôx poz đuz vos. Los six langx nxuô haz taiv tsi lo hur ntơưv môngr jơưr thông thươngx. Đrul chor tsưr ziv đơn janv hur kangz nuôr zuôr pangz jơưr tangs nro chor ntơư sâuv trik yo thông thươngx:
 • Điz
 • 15/06/2017 14:02
 • Điz muôx tsus kangz jiz, langx khav, jông yuôx thanh nhiêtx, khu lov, muôx đêx ntơư. Iz cxa yuôx khu moz ntơưv điz cuôz hur kangz nuôr:
 • Tâuv poz cưs
 • 08/06/2017 13:45
 • Txir tâuv poz cưs muôx ntâu tsât jinh jươngr li vitamin, canxi, magiê, kali... Iz cxa tsưr ziv zôngv tâuv poz cưs uô yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Lâur keiz tsêr hur luz nênhx saz njênhk ntơưv nênhs Chu
 • 01/06/2017 10:09
 • Hair nênhs Chu, keiz zos zangv muôx đăngs jul, nhuôs ntơưv xinhz hangr jôngr, hâur tox; zos tus tsax shênhv chêr ntơưv gâux hnuz, chuôz ntơưv iz hnuz yaz. Thâuv tus keiz kuô, cxuô zangv fêv, tsi jông por lênhx zangx tangs.
 • Ngor sen
 • 01/06/2017 10:05
 • Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos cNgor sen zos changs ntul têx thôngx ntơưv tsoz sen, tuôx hur kangz môngr angr, đangr 3 - 5cm, tov đrâu đăngx, tsar mas muôx ntâu luz kror. Iz cxa jăngx yuôx ntơưv ngor sen hur kangz no:
 • Chox pang sur angr lu uô cê môngl Trươngx Sa
 • 25/05/2017 09:20
 • Kror nhis đhâu, pangz Côngz txux xur 12 đrul jê 200 đaix biêuv tuôx ntơưv chor bôx, nganhx, trôngx qơư, joanh nghiêpx tangs nro têz qơưs tưz môngl yangv, đênhr saz canr bôx, chiênr sir, pêx xinhv sâuv por trôngz har txưr Trươngx Sa haz Tsêr gianx DK1.
 • Tsưr ziv khu tơư tsư nxaz muôx nux grê
 • 25/05/2017 09:45
 • Mol lưx blôngx yuôx zix nduô los sis blôngx chuô njuôz, râu đêx bâu haz shơư đêx cxak chia tsâu tơư, zuôr uô li 2-3 jas iz hnuz mas puv muôx nux grê uô kangz 3-4 hnuz sir zôngv, jông tsuô khu lov, lơưr nto phưl los six muôx nux grê.
<< <  31  32  33  34  35  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.