Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr ziv hâu plăngz buô gil haz kangz
 • 10/12/2020 10:11
 • Plăngz buô tưz uô hur tso hur lâux câuz lâuz đêx trâu, muôz iz đar njêr, iz ntir krar tsông lưx, iz đar cuô kâuz, mir njir chơưr, muôz hâu bul hâu. Uô kangz muôx li 20 phut muôz trơưk no siv plăngz buô zos muôl mas lo. Lơưr kangz, bu plăngz buô lus tsâu đêx txas zuôr uô trâu plăngz buô gil, kangz.
 • Tơưk pangx riz ntâuz txaix ntơưv Caz phiên Đăk R'măng
 • 03/12/2020 10:09
 • Txus nuz Chuv nhâtx cxuô tuânx, tsôngv box minhx cxưx Môngz nhoz xar Đăk R’măng (Đăk Gong) haz cxuô thangx tsangv nhoz iz puôs ndil tso đăngs nuv chia tuôx cangr Caz phiên ntơưv plơưr xar. Iz nuz nhoz ntơưv Caz phiên, pêx xinhv, kruô đêz jê zuôrv pâuz tâu ntâu net jông gâux lus văn hoar ntơưv tsôngv box Môngz uô nênhx nhoz Đăk Nông.
 • Tsưr ziv tangr flơưk tâuz hâu cheix ntux no
 • 27/11/2020 09:24
 • + Tơưr cam cênhz cuô txir lưs kâuz: Muôz tơưr txir lưs tso hur ntiv. Tsu cuô txir lưs kâuz trâu. Luôv chor honr hơưx ntơư cuôs lưv uô cuô nhênhv. Plênhr chor cuô nhênhv ntơư sâuv tâuz hâu haz tsês chia 30 phut. Jơưr hur yuôx jơưr tâuz hâu.
 • Jông gâux luz yo ntêr ntâuz txaix
 • 19/11/2020 09:21
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu canr bôx, công tsưc haz tix vi hur xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) tưz cuêt tinhv xangr uô haz xơưk yo thôngx iz zangv zos sanv phâmv ntâuz txaix zos Tuv hơpx tac ntâuz txaix ntơưv xar ntul.
 • Cêr hluz shuv xinhz ntơưv cô zor thangx tsangv nhoz đêz
 • 19/11/2020 09:14
 • Cô zor Huỳnh Thị Thùy Dung (zus shông 1988) zos cư skra ntơưr Tsêr cơưv cxênhx I Võ Thị Sáu nhoz xar Đăk Nang (Krông Nô). Tsi tangs kra jông, cô Dung tsi langx phiv liv haz kruôz hu, txuôl tir chor tsêr saz jông pangz chor cưr shuv xinhz txov nhev, minhx cxưx nênhs tsơưs, cxiv tsang tsêr nox hâuk banr trur haz nhiax uô mor su.
 • Cưs kra ntơưr lâul phat phat hui ar tsov
 • 19/11/2020 09:14
 • Tsơưv tưz su lâul haz ntâu shông tangz sis nôngz nhôngl đhâu, ntâu lênhx cưs kra ntơưr lâul minhx cxưx nênhs tsơưs tsinhr txuôl nzir uô jông tsach nhiêms, tangs saz viv sưs nghiêps kra ntơưr, đrul tsôngv langx đrul saz xangr cuôs nhuôs zâu, pêx xinhv pâuz ntơưr chia muôx luz nênhx jông đuô.
 • Tsưr ziv hâu kei uô shênhv thôngx li luz plơưr
 • 19/11/2020 09:13
 • Zangv nox nhiav, jông gâux hur zangv nox shênhv thôngx li luz plơưr. Nguên liêus zos kei kror nhis hâu tsinhv sur, trơưk, 2 txux hluô zangx zưr, iz đeiv ntơưr tơưr muôx li 12cm x 8cm.
 • Khu moz hês vâns đôngs ntơưv krar
 • 19/11/2020 09:13
 • Iz făngz tsư kangz, thâuv nzur, y hocx tưz zôngv krar chia phangx haz khu moz uô no, moz cêr uô pangz, plăngz nhur, hlangz jil, xur nyangr, vans đôngs… Hur kangz nuôr zos iz cxa tsưr ziv zôngv krar khu moz hês vâns đôngs:
 • Cô zor H’Tuyên nhiav nghêx, hluz nhuôs zâu
 • 12/11/2020 09:44
 • 10 shông ntâu uô hâux lưv, cô H’Tuyên, minhx cxưx M’nông, cưs kra ntơưr Tsêr Nhuôs zâu Hoa Hồng, jos Jiang Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song) tsinhr uô tar jông hâux lưv, lo nav txir nhuôs cơưv haz chor nênhs uô cê uô hâux lưv nhiav.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.