Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phangx haz khu moz câuk nar
 • 22/11/2018 10:13
 • + Tơưr ntông xoaix 3 bleik, iz bleik luôx li xiz têk, qeik cxênhx tơưr lâul tov đrâu, cxôngr zâu, râuz cênhz 750ml đêx, râuz yuôr 300ml.
 • Nênhs tuôr tsês nghêx ntâus hlâu thuv công nhoz Đăk Nia
 • 15/11/2018 13:51
 • Tsơưv tas nhis nuôr, cxuô zangv chuôz zênhx uô kôngz haz chuôz zênhx sir zôngv hur tsêr tưz lo uô trơưs công nghês tiên tiênr, kâur jông gâux tangz sis tix lâul Trânx Văn Hiênx nhoz jos Ting Wel Đơm, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tsinhv tuôr tsês nghêx ntâus hlâu thuv công chia uô ntâu zangv sanv phâmv truênx thôngr.
 • Khu tơư mangl njâul
 • 15/11/2018 13:51
 • + Nzuôr hur saz si, sat khuânv ntơưv cônx y têr mas mangx mangv qeik cxênhx tơưr tuôz ntơưv. Lơưr kangz, muôz blôngx lô hôis nhôngl cxôngr têx đaiv nhias buôz sâuv kror moz haz zôngv băng pangr khor kho, iz hnuz hlôngr yuôx 2 jas, uô tsi tsês txus thâuv jông.
 • Jos S’rê Ur, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar
 • 08/11/2018 09:25
 • Uô ntêx shông 1988, jos S'rê Ur nhoz jos 7, xar Quangv Khê, uô kangz ntơư jos tsir môngl nhoz jos 4, xar Đăk R’măng (Đăk Glong). Txus shông 1996, pêx xinhv tsir lus nhoz haz cxiv tsang jos S'rê Ur nhoz xar Đăk Nia (Gia Nghiar) lus txus nhis nuôr.
 • Tsưr ziv pangz tơưr ndâux tsi tu plêz thâuv ntux kruôr
 • 08/11/2018 09:25
 • Chia tơưr ndâux tsi kruôr tu plêz thâuv ntux kruôr, zuôr uô zôngx ziv li nuôr: Cxangz txâus đêx cxuô hnuz (zuôr hâuk muôx li 8 khoz đêx/hnuz chia bov đamv txâus nông); por vêv tơưr ndâux tsi mangl tac đôngs ntơưv môi trươngx bâuv li sir zôngv son tangr yangr ntux; sir zôngv cxuô zangv cem plênhr tơưr ndâux muôx ntâu thanhx phênhx xưs li bơ, vitamin E haz trox dưax tưz uô tơưr muôl muôx kangz hâu…
 • Khu moz nto phưl têk tơư bâuv blôngx lôt
 • 08/11/2018 09:25
 • Đoz đrox blôngx lôt zuôr changs, txar phênhv njil por tsêr mas txar uô têx tol ntêr muôx oz zangs têk. Nduôr hur, chox môngl jaz kruôr vos, chox moongl ciz đăngx.
 • Hlôngr yaz kruôz ntuôl pangz shuv xinhz zôngx ziv pâuz
 • 01/11/2018 14:53
 • Thâuv hâur shông txus nuôr, Pangz Kruôz ntuôl – Phongx Canhv sat zos thôngs (Công an xênhr) tưz trâu saz uô trơưs hlôngr yaz phương phap kruôz ntuôl, zor zux phap luôx zos thôngs cêr angr. Đhâu ntơư, tưz pangz tsuô chor cưr shuv xinhz zôngx ziv pâuz haz zôngx ziv cơưv đuô.
 • Lơp cơưv ntul ntâuz txaix nhoz jos Bu N’Drung
 • 01/11/2018 14:31
 • Jê 2 hli nuôr, txus chor hnuz kangz tuânx, tix vi nhoz jos Bu N'Drung, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tror kangz tox tsongs ntơưv Tsêr văn hoar côngs đôngx chia cơưv nghêx ntul ntâuz txaix zos Trung tâm Zor zux tsi tsês hênhx Tui Đưc tsov cưv.
 • Thưx phâmv uô lo jông moz poz kang
 • 01/11/2018 14:22
 • Iz făngz khu ntơưv yuôx los sis chor phương phap vâts lir khu txơưr, iz cxa thưx phâmv hur kangz nuôr jông yuôx khu moz poz kang:
 • Chênhr phangx tangr moz cheix ntux tsâuk
 • 25/10/2018 10:25
 • Luz six zos cheix ntơưv thu tsuô đông - zos điêux ciêns zôngx ziv tsuô cxuô zangv vi khuânv phuôv vangv. Hur ntơư muôx moz têk, tơư, kror ndâux. Pêx xinhv haz côngx đôngx tsuv chênhr phangx uô trơưs chor biêns phap hur kangz nuôr chia phangx tangr moz:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.