Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Khu tơư moz njâuk
 • 04/07/2019 09:48
 • + Nzuôr hur kror moz, sat khuânv ntơưv cônx y têr mas têr cxênhx flơưk. Uô kangz ntơưv, muôz blôngx nha đam nhôngl cxôngr nhias krưr kror moz, iz hnuz hlôngr yuôx 2 jas, uô đrăngx đrênhk txus thâuv jông.
 • Chiênr sir Trươngx Sa yangz shuv đăngs jul
 • 27/06/2019 10:21
 • Ntơưv njâur por trôngz Trươngx Sa (xênhr Khanhr Hoax), hâux lưv yangz shuv đăngs jul, đamv bov hâux lưv cxangz shuv, sănr sangx siz ntâus tsuô canr bôs, chiênr sir zos hur chor đăngs nuv lo seiz hluz hlo.
 • Điêuv Njah, nghês nhân txơưx ntâu zangv
 • 20/06/2019 14:30
 • Zơưv Điêuv Njah (Ma Rin), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu P’râng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) zos iz lênhx nghês nhân txơưx ntâu zangv, pâuz sir zôngv ntâu zangv nhax cus truênx thôngr.
 • Lêr côngv môngr ntơưv nênhs Zir, Langs
 • 13/06/2019 17:01
 • Nax shông, txus hâur shông yaz, nênhs zir, Langs nhoz chor hênhx Đăk Glong, Krông Nô, Đăk Mil, Cư Jut (Đăk Nông) tsinhr tsov cưv lêr côngv môngr hâur shông yaz. Lêr vâts muôx buô, keiz, chơưr, txir… Txir nênhz uô chor nghi lêr xưs li: Uô nênhz hu chor tsưr xinhz nangs, chuô, tox pêl...
 • Jăngx yuôx pangz khu nox thưx phâmv mangl lov
 • 13/06/2019 14:48
 • Moz ntơưv mangl lov thưx phâmv zos moz plăngz mol, tsangv plăngz, xangr ntuôr, ntuôr, hơư kuôr, uô xuô, txoz… Hur trươngx hơps mangl lov thưx phâmv nhoz keiz siz los si shuv, zuôr khu ntơưv tsêr los sis khu sơ cưur ntơưv iz cxa jăngx yuôx hur kangz uô ntêx chox môngl tsuô tsêr khu moz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.