Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Pangz tuôz nênhs bâuv saz hluz
 • 23/08/2018 15:17
 • Txus jos Dru, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) lênhx tưs tưz pâuz muôv Nguênr Thix Hăngx, tsưr Đaix lir qir Thuir Hăngx. Viv muôv lo seiz li không ai là không biết chị Nguyễn Thị Hằng, chủ Đại lý phân bón Thúy “phao cưur sinh” pangz pêx xinhv, tiv zix mas zos minhx cxưx nênhs tsơưs hur nôngz nhôngl phiv liv.
 • Tsêr PTDT banr trur- THCS Đăk R’măng sănr sangx tsuô shông cơưv yaz
 • 23/08/2018 15:17
 • Txus six hơưv nuôr, Tsêr PTDT banr trur – THCS Đăk R’măng (Đăk Glong) tưz bangx cxix cxuô cơ sơv vâts tsât, sănr sangx tsuô shông cơưv yaz 2018 – 2019. Tsêr cơưv tưz nhênhx txâus ntâuz ntơưr, chuôz zênhx cơưv shuv yaz; khu, vêv xinh đu lus 11 lơp cơưv haz 15 qangr tsêr nhoz banr trur, tsêr mor…
 • Tâuv vanr đơưz
 • 23/08/2018 14:59
 • Tâuv vanr đơưz (nôngz lâul jaz kruôr) hur đông y lo muôz lus khu iz cxa moz li:
 • Uô nang tsân không zôngx ziv tsuô iz ntiv đêx
 • 16/08/2018 14:05
 • Thưx phâmv zos lo por vêv hur môi trươngx tsân không zuôr los six jông. Tangz sis ntâu chuôz zis tsi muôx chor nangz los sis mair grul tsân không chuên jungs, viv li zuôr zôngv zangv hur kangz nuôr chia uô nangz tsân không:
 • Y A Rôn, canr bôs đoanx trâu saz, ntâus ntêx
 • 09/08/2018 10:35
 • Txix shông 2016 txus nuôr, sâuv cương vix Phor Bir thư Đoanx xar Thuâns An (Ðăk Mil), tix lâul Y A Rôn tsinhr ntrâus ntêx, trâu saz hur cxuô hoatx đôngs ntơưv trôngx qơư.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.