Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxơưx zuôr pux zơưs nzur hur côngs đôngx nênhs Môngz
 • 26/09/2019 09:30
 • Siz zuôr nzur zos oz făngz tuz nxeik siz zuôr thâuv iz los sis oz făngz tsi tâu txâus điêux ciêns lus shông siz zuôr trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx, zos tuz zuôr pux thâuv tsi tâu txâus 20 shông, nxeik zuôr txir thâuv tsi tâu txâus 18 shông.
 • Tsưr ziv nthênh nem đăngx, ghil
 • 26/09/2019 09:21
 • + Kei zos nguên liêus pangz nhân nem lu jông uô cê. Tangz sis tsuô muôz kei huv gâul xưz chia tsi kruôr los sis ntuz hênhr.
 • Cêr môngl xar Buôn Choah poz hênhr yangx
 • 19/09/2019 10:12
 • Ntu cêr ntơưv trung tâm thix trânr Ðăk Mâm môngl tsuô xar Buôn Choah (Krông Nô) ntêr muôx li 18 km. Ntu cêr nuôr tưz mangl poz hênhr ntâu shông đhâu, hur ntơư ntâu ntu tưz tsi tâu lo khu huv six.
 • Nhuôs zâu tsuv lo hluz, tu, zor zux, por vêv jông hlo
 • 19/09/2019 10:12
 • Nhis nuôr, tangs nro xênhr muôx jê 180.500 tus nhuôs zâu hur kangz 16 shông, txir 26,94% tangs nro tiz nênhs; hur ntơư muôx 74.371 nhuôs zâu hur kangz 6 shông. Chor nhuôs zâu muôx luz nênhx txov nhev tiv zix zos 1.289 lênhx.
 • Tsưr ziv tưs nhiên khu poz chos grax
 • 19/09/2019 09:53
 • + Trox gangx muôx tinhr tangr vi khuânv, tir nâmr... Trox gangx uô kruôr poz chos grax făngz tsuô tov đrâu. Tsu ndol puôr trox tsuô sâuv pangx gonx. Mangx mangv cxuôv poz chos grax trơưs shênhv zênhx.. Plênhr 2 jas/hnuz txus thâuv poz chos plux môngl.
 • Lov jêv Tsaz Trung thu
 • 12/09/2019 15:43
 • Tsaz Trung thu zos iz hur chor lêr hôis ntêr lus ntơưv minhx cxưx. Trung thu zos tsaz đoanx viên, zos jas chia tangs nro chuôz zis nhoz uô cê.
 • Tsưr ziv uô hur nhơt njêl yưz
 • 12/09/2019 15:37
 • + Tor iz faz đêx bâu haz njêr mas muôz njêl yưz tsuô, mir njir mas njêl yưz tuôs thâuv nti, tsât blâuv nti môngl. Uô kangz nzuôr hur ntơưv đêx sur. Zos tsi muôx môngr siz mas zuôr zôngv yâur cênhz njêr tưz tâu.
 • Jông gâux Tsêr par caz nhax cus lâul thâuv nzur
 • 05/09/2019 15:59
 • Ntơưv tsêr ntêr truênx thôngr nênhs M’nông nhoz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (thix xar Gia Nghĩa) muôx iz không jan par caz tiv zix lus chor nhax cus lâul thâuv nzur.
 • Tox tsongs khu chor nênhs moz sôt xuât huêt
 • 05/09/2019 16:01
 • Ntơưv đrăngz hli 6/2019 txus nuôr, moz sôt xuât huêt sâuv thangx tsangv xênhr Cư Jut phuôv vangv ntâu; fênhx đrăngz iz tuânx puv pâuz muôx li 70 ca sôt suât huêt. Txus nuôr, tangs đro hênhx muôx yênhx châuv thangx qơư moz sôt xuât huêt, đrul yangx 660 ca mangl moz sôt suât huêt, tox tsongs tiv zix nhoz ntơưv thix trânr Ea T’ling (yangx 230 ca), xar Tâm Thăng (yangx 140 ca)…
 • Tsưr ziv txar par mix tsi tơưk
 • 05/09/2019 15:54
 • Chia txar par mix tsi mangl tơưk uô môngr, tsuv muôz trak tsâus hur lâux câuz đêx bâu los sis lâuz đêx cuz hlang nar trak. So hur nar trak mas txar têx bleik par mix zôngx ziv, jông gâux.
 • Mor cuô đik jông tsuô nênhs moz plăngz nhuôs
 • 05/09/2019 15:54
 • +Mor cuô đik keiz njaz blâuv: pux keiz 1 tus, njaz blâuv txâus. Keiz uô hur plâuz, cxôngr têx tus tso tsuô hur lâux câuz lâuz đêx tsơưk muôl muôz njaz blâuv tsuô uô mor cuô đik. Nox tsi tsês jông tsuô nênhs moz plăngz nhuôs.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.