Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Khu moz gut ntơưv cuô dừa
 • 23/07/2020 11:03
 • Tôv hơpx chor tsât hur blôngx hnox piz langz jông yuôx tangr viêm chok cxang, khu chor moz ntơưv chok cxang, txu moz xur nyangr. Cuô dừa zos tsât uô zangx, pangz uô muôx hoax tsât hur blôngx hnox piz langz chênhr sei.
 • Tsưr ziv lơưr zôngr, tsi lov
 • 23/07/2020 11:03
 • + Đinh hương: Bangx khơưv têk puôr đinh hương tso hur đeiv ntâuz muôx kror thang, grang đei trâu ntơưv kror trôngx los sis kror treik, kror qơư zôngr khênhr hov zang lus.
 • Zôngv fuôk cax phê chia uô jông gâux
 • 16/07/2020 10:33
 • Hnuôr zok iz công jungs uô jông gâux ntơưv fuôk cax phê cưs ntâu tix vi sir zôngv. Tsuôk tor fuôkcax phê trâu cxuô zangv trox (trox dừa, trox olive...) haz zôngv zangv hnuôr chia massage sâuv tơưr graxx.
 • Kuôl pux Bu Ðăk tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix
 • 09/07/2020 19:53
 • Tix lâul Y Lót, Tsưr jos Bu Ðăk, xar Thuận An (Đăk Mil) has pâuz: Nôngz nhôngl đhâu lo cxuôz cxênhx, nganhx, trôngx qơư krêz chor lơp kra nghêx tôngx xur, ntul ntâuz txaix truênx thôngr mas kror tuôr tsês, phat hui net jông gâux văn hoar ntul ntâuz txaix ntơưv minhx cxưx M’nông hur jos tưz muôx ntâu hlôngr yaz.
 • Nhangx tưr phuôz chuô ntơưv iz khoz đêx
 • 09/07/2020 19:42
 • Chu iz zangv đêx hâuk az tsi tưz tâu haz lâuz tsuô hur khoz. Zos buôl tơưk môngl trâu oz făngz, kror ntơư pâuz tâu zos phuôz chuô zuôr jông. Hos zos chor buôl nhoz hur plơưr, mas zos muôx nangs chuô tangz tov lus zuôr txus los sis phuôz chuô amv đams, lus nangs ntâu.
 • Thưx phâmv pangz txu uô kal ndâux plăngz-cu kang
 • 09/07/2020 19:43
 • + Cuô kâuz táo: Cuô kâuz táo muôx axit axetic pangz cân băngx axit hur plăngz. Shơư iz đar cax phê jiz mur, iz đar has cuô jâuz cuô kâuz táo haz iz khoz đêx, hâuk jông hlo mas zos iz đrăng six hơưv txus 1 six hơưv uô ntêx pluôs hnox mor.
 • Canr bôs K’Trung trâu saz, sir jul tsuô jêx jos
 • 02/07/2020 16:56
 • Tix lâul K’Trung, minhx cxưx Mạ, zos Phor Tsuv tinhx UBMTTQ xar Ðăk Som (Ðăk Glong). Ntơưv cương vix hâux lưv, tix lâul tsinhr zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr…
 • Yuôx khu moz tsâus cu đăngz xuz pưl
 • 02/07/2020 16:45
 • Thâuv moz tsâus cu đăngz xuz pưl, zôngv yuôx cuz cxuôv jơưs cu đăngz haz xuz pưl muôx li 10 - 15 phut chia uô nyangr nde môngl lus zuôr pangz uô thor jông đuô.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.