Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bov đamv kra ntơưr haz phangx tangr moz muôx kangz hâu
 • 27/10/2021 15:01
 • Shông cơưv 2021-2022, Tsêr cơưv cxênhx II Hoàng Văn Thụ, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) muôx 1.492 shuv xinhz ntơưv 34 lơp txix chor lơp 6 txus lơp 9. Hur ntơư, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 40%, tiv zix mas nênhs Môngz, Zir, Langl, M’nông… Chia bov đamv phangx tangr moz Covid-19, tsêr cơưv chênhr phangx cê tsov cưv kra ntơưr, cê uô trơưs chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz trơưs kra ntơưv cxuô cxênhx, nganhx.
 • Tsưr jos Ðiểu Nham năng đôngx, ntâus ntêx
 • 27/10/2021 15:02
 • Shông 2019, zơưv Điểu Nham, minh cxưx M’nông lo pux tuz nhuôs tsang uô Tsưr jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa). Sâuv cương vix yaz, zơưv Nham tsinhr trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs chinhr sach ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs; côngv saz,sir jul phuôv tsangr cinh têr, tuôr truôx an ninh tsâts tưx hur jos...
 • Uô thôngz tsuôk đrul ndok
 • 27/10/2021 14:52
 • Nuôr zos saz xangr huv thâuv tsuv môngl đêz ntâu nuz tangz sis tsi muôx nênhs txuôk đêx trâu kôngz lông. Muôz luz puôr phưx bur kuz, uô kangz ntơư tho iz luz kror zâu sâuv phưx muôz chox môngl đei (lol phênhv tho kror trâu hur angr) chia đêx đrul ndok mas tưz muôx thôngz tsuôk đêx tưx đôngx. Iz făngz, sir zôngv phưx bur por tsês uô thôngz tsuôk đêx chia tsi pôngz nhiax zuôr.
 • K’Woar kruôz ntuôl jông
 • 21/10/2021 10:09
 • Shông 2020 zơưv K’Woar (zus shông 1985) lo pux tuz nhuôs tsang uô Tsưr jos B’Dơng, xar Đăk Som (Đăk Glong). Sâuv cương vix nuoorr, zơưv K’Woar tsinhr ntâus ntêx hur cxuô phong tsox nhoz trôngx qơư.
 • Lêr sum hox côngx đôngx ntơưv nênhs M’nông
 • 21/10/2021 10:04
 • Lêr sum hox côngx đôngx lo seiz li iz hur chor nghi lêr lux hlo ntơưv tsôngv box M’nông xênhr Đăk Nông. Lêr sum hox muôx tuôx côngv ntơưv ntâu jêx jos mas khênhx shông puôr li tsov cưv iz jas.
 • Pâuz jông yuôx sir zôngv ntơưv tâux keiz, krar hur phangx tangr moz
 • 21/10/2021 10:03
 • + Tâux keiz tsư kangz, sur, uô nto phưl, tangr viêm, txu kuz ndâux bâuv… zôngv huv trâu nênhs moz Covid-19 chor puv cuz chêr, no, gru ntâu kuz ndâux, kuz ndâux blâuv, tsi nto phưl los sis nto phưl tsơưs, tsangv plăngz, tsâu ntêr, ntuôr, txâuk. Tangz sis, iz cxa nênhs tsi lo zôngv los sis tsơưs zôngv xưs li: Nênhs nzâul, cuz chêr, nto phưl ntâu, cuz chêr hênhr, ndâux kruôr. Los sis ntu tangs cuz chêr nênhs iz chêr sur, pư tsi tsâus jul, gru, cxơưk njưl, tơưr grax kruôr…
 • K’ Sung, nênhs lâul lo pêx xinhv njênhk nhiav
 • 14/10/2021 14:49
 • Tuôx jos Bu Sop, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) nul txus nênhs lâul jêx jos K’ Sung (zus shông 1963), minhx cxưx Mạ, mas lênhx tưs tưz pâuz viv zơưv lo ntâu lênhx nênhs njênhk nhiav.
 • Pangx hồng đơưz khu gru trâu nhuôs zâu
 • 07/10/2021 16:47
 • Pangx hồng đơưz zôngv chia pangz khu gru zos nôngz pangx hồng lâul, pangx nhias, pangx câur, pangx ntâu canhr tangz sis muôs trơưr, Pangx hồng đơư muôx tsul kangz jiz, langx txas, tsư kangz, tsi lov.
 • Chok đrox tsuôl lơưr nangz
 • 30/09/2021 16:36
 • Iz cxa đrox tsuôl tsi tangs uô jâuz nox los sis uô jông gâux trâu luz tsêr mas tsinhv chia lơưr chor tsax ngui hiêmv xưs li nangz. Zuôr has txus iz cxa zangv đrox tsuôl xưs li đok têz, tâux keiz, pangx lan tỏi, kos mangz…
 • Zangv nox, jăngx yuôx tanh nhiêx, txu cuz chêr
 • 30/09/2021 16:37
 • Zôngv iz hur chor zangv nox, jăngx yuôx hur kangz nuôr hur trươngx hơx: Cuz chêr, uô kangz moz jông, iz chê tsinhv cuz, saz cxơưx xinhz, ndâux tsuôl, plơưr đha hênhr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.