Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr jos Y Sriu uô jông hâux lưv kruôz hu pêx xinhv
 • 14/06/2018 15:18
 • Zos pâuz lus tưz xưs li pâuz mênhx saz xangr ntơưv pêx xinhv, tix lâul Y Sriu (zus shông 1987), minhx cxưx M’nông, Tsưr jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz uô jông hâux lưv saz xangr, kruôz hu pêx xinhv.
 • Jâuz jênx
 • 14/06/2018 15:08
 • Mor cuô đik jâuz jênx laz: Jâuz jênx laz 200g nduôr hur, râuz zuôr cuô; jâuz uô mor cuô đik njaz ciz. Nox thâuv yeiz. Zôngv zông tsuô kuôl pux uô ntêx haz uô kangz shang nhuôs muôx moz thox plăngz.
 • Tsưr jos K’Kia ntâus ntêx
 • 07/06/2018 09:11
 • Sâuv cương vix tsưr jos Sa Ur - DRu, xar Quangv Khê (Đăk Glong), zơưv K'Kia tsinhr zov chênhr mlôngl ndâux lus, saz xangr haz zaiv cêr jông ntâu hâux lưv phat sinh hur luz nênhx ntơưv pêx xinhv.
 • Txir lưv tsưz - “yuôx” chaix ntux cuz
 • 07/06/2018 09:11
 • Điêux hoax huêt ap: Hiêpx hôis Tim machx Mir cuôs chor nênhs nyangr ndê saz tsuv nox chor thưx phâmv muôx ntâu kali xưs li txir lưv tsưz. Iz kho txir lưv tsưz muôx tsuô iz chêr khoangv 325 mg kali, khoangv 9% lươngs kali lo tsuô hur chêr nax hnuz.
 • 12 zangv thưx phâmv tsi lo nox uô cê
 • 06/06/2018 08:57
 • Chor zangv thưx phâmv nuôr thâuv muôs uô iz cê hâu zuôr muôx chor phanv ưngr hoar hocx uô tsuô thưx phâmv tsi muôx công jungs cxangz nzir jinh jươngr tsuô cơ thêv.
 • Đrox txangx muôl
 • 31/05/2018 10:33
 • Đrox txangx muôl tsinhv muôx bê hu uô đrox trinh nưr. Thâuv sâu tangs, chox lus cxôngr zâu, jas kruôr chia lo zôngv.
 • Pux Bir thư chi bôs viv côngs đôngx
 • 24/05/2018 13:57
 • Jos 8, xar Quangv Khê (Đăk Glong) muôx 240 tsêr, hur ntơư chor tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs haz nênhs pluôs muôx ntâu. Tangz sis, nôngz nhôngl jê nuôr, chor tsêr pluôs hur jos tưz txu grêl ntâu haz tsơưs đuô so li ntâu luz jos hur xar. Lo cêt cuav ntơư iz phênhv zos tơư kra ntơưv mênhx pêv ntơưv chi bôs jos, đrul vai tsox ntâus ntêx ntơưv Bir thư chi bôs Đinh Thix Hiênx (minhx cxưx Mênhx Jênhx).
 • Uô trơưs chinhr sach phaiz angr haz đêx sir zôngv tsinhv yuôr ntâu hanx chêr
 • 24/05/2018 13:57
 • Txix shông2014-2016, uô trơưs chinhr sach pangz angr uô nox haz đêx sir zôngv ntơưv Chinhr phuv, tangs nro xênhr tưz kra pangz tsuô 8.480 tsêr/9.750 tsêr muôx nhu câux đrul tangs nro cinh phir yangx 27,6 tiv nhiax. Zos li, chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs pluôs nhoz thangx tsangv txov nhev tiv zix njiz ntâu zôngx ziv đuô hur uô nox.
 • Blôngx txir nzeix xuz
 • 24/05/2018 13:57
 • Blôngx txir nxeix xuz, tsinhv hu uô ntông njaz blâuv, txư kangz iz zangv njaz blâuv.
 • Chox ngân hangx tuôx jê tsuô pêx xinhv
 • 17/05/2018 14:50
 • Txix hâur hli 1/2018, Chi nhanhr Ngân hangx Nông nghiêpx - PTNT (Agribank) xênhr tưz kra kror Qơư zos jix lưu đôngs zos yêz ô tô chuên sir zôngv ntơưv xar Quangv Sơn, Quangv Hoax, Đăk R’măng, Đăk Ha (Đăk Glong).
 • Đangv viên Điêuv K’Răk ntâus ntêx
 • 17/05/2018 14:50
 • Lo cêt napx Đangv shông 1985, zơưv Điêuv K’Răk, minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Bir, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) tưz hlang đhâu ntâu mênhx hâu ntơưv xar Quangv Tinr xưs li Trươngv Công an, Phor Tsuv tinhx WBPX, HĐND, Tsuv tinhx WBPX xar, uô Bir thư chi bôs jos Bu Bir txus 8/2017 mas su.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.