Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phangx moz tsuô nhuôs zâu thâuv hlôngr chêix
 • 22/03/2018 16:37
 • Iz jas hlôngr chêix, phuôz chuô hlôngr uô tsuô iz chêr tuôz nênhs zos hlôngr tsi chuôs zuôr muôx phanv ưngr uô cxuôv hav txus đangs jul, tiv zix mas nhuôs zâu, tiv zix mas nhuôs kror nhis shang hêx miênr dix tsi tâu muôx jul khênhr hov uô moz hlang saz njưl ntâu xưs li moz poz kang, moz poz phêr cuanv, cumr…
 • Kos mangz
 • 22/03/2018 16:37
 • Trơưs jươx hocx lâux, kos mangz kangz jiz, langx khav, môngr kos mangz jông ntâu zangv yuôx khu ntâu zangv moz.
 • Lêr hôix phôngv blêx yaz ntơưv nênhs Xơ Đăng
 • 15/03/2018 15:05
 • Nênhs Xơ Đăng (tsinhv hu uô Xê Đăng, Hđăng…) thuôx chor nênhs nhoz ntêr shông ntơưv Trươngx Sơn – Têi Nguên, muôx khangv yangx 170.000 tus nênhs, tox tsongs nhoz xênhr Kom Tum, Đăk Lăk haz iz cxa hênhx tox trôngz xênhr Quangv Nam, Quangv Ngair.
 • Tsưr jos Điêuv Hoang ntâus ntêx
 • 15/03/2018 15:05
 • Txix shông 2013 txus nuôr, tix lâul Điêuv Hoang lo pux tuz nhuôs tsang uô tsưr jos Bu SRê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp).
 • Jâuz ntông
 • 15/03/2018 15:05
 • Jâuz ntông zôngv uô yuôx khu iz cxa moz uô kangz nuôr:
 • Đangv viên H’Rơu “Viv sưx vangv mênhx ntơưv kuôl pux Viêtx Nam”
 • 09/03/2018 08:28
 • Txix shông 2006 txus 2011, đangv viên H’Rơu, nênhs M’nông nhoz jos R’lông zos Tsuv tinhx Hôix Liên hiêpx Kuôl pux xar Đăk Môl (Đăk Song). Txus shông 2011, pus su lâul, lo chor đangv viên hur chi bôx njênhk tsang uô Bir thư chi bôx jos R’lông txus nuôr. Hur hâux lưv, pus tsinhr trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz txu pluôs, txi uô zuôv chei phap luôx, tuôr truôx văn hoar truênx thôngr…
 • Tsâu cư tơư đêx cuz chia chêr muôx jul
 • 09/03/2018 08:10
 • Tsâu cư tơư hur đêx cuz jông tsuô tuânx hoanx nyangr, lơưr tsês tsâuk gênhl, chia zôngx ziv pư, khu chưngr di tinh… Zôngv đêx cuz tsâu, nzuôr tơư zos uô cich thich jông, uô hưng phânr chor changs xur nyangr, pangz ndu lo jông, muôx camv jac thoaiv mair, siz khang tsuô cư tơư haz hlưz hâu. Zôngv cxuô zangv đêx nyaz xưs li đêx hur kror, nav đêx, pangs, har txưr, hangr đêx los sis đêx mair, râuz bâu txus 50 - 60oC mas tso hur faz ntông los sis sưr.
 • Đrox tsư nxaz
 • 09/03/2018 08:10
 • Trơưs Đông y, đrox tsư nxaz muôx tsul az, langx khav, đơưk lov, txo o, uô tu nyangr.
 • Hnuz hôix văn hoar Tsaz Liêng Nung shông 2018
 • 01/03/2018 09:37
 • Hur 3 hnuz txix 25-27/2, ntơưv Jos nghêx truênx thôngr jos N’Jriêng, xar Đăk Nia, WBPX thix xar Gia Nghiar tưz tsov cưv Hnuz hôix văn hoar Tsaz Liêng Nung shông 2018.
 • Jâuz cxiz keiz
 • 01/03/2018 09:37
 • Jâuz cxiz keiz. Iz făngz uô jâuz nox muôx tsul tsư kangz tsinhv jông ntâu zangv yuôx:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.