Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr ziv đơưk chơưr bia ntơưv txir lưs kâuz
 • 07/01/2021 09:51
 • + Thâuv mangl kâul chơưr, xuz thơưx hlo tsuv chia nênhs kâul chơưr hâuk đêx, hâuk đêx cxangz huv tangz sis đamv bov tsơư shlo tưz bâuv chor chơưr bia tưz hâuk chia tor nyaz nôngx đôs chơưr bia tưz hâuk trâu hur chêr haz pangz lơưr chơưr môngl seiz. Lơưr kangz muôz iz luz txir lưs kâuz nhôngl txar tsu cuô muôz trâu hâuk los sis cxôngr nhias muôz trâu nox tangs nro luz txir hax ziav jông.
 • Khu tsâuk iz chê ntơưv kos mangz txaix
 • 07/01/2021 09:51
 • + Cxangz nzir iz chê tsâuk uô kangz moz: Kos mangz txaix 15g cxôngr zâu, nôngz tsiz muôx đuz 120g haz njaz txuô 30g ciz sar đăngx juv zâu lâuz đêx trâu đu, liv zuôr đêx shơư 200g cuô nhux mil, thangx njêr phenx100g, râuz bâu cênhz kos mangz txaix đu cuôs sar. Nox yênhx nuz.
 • Lêr siz côngv côngx đôngx ntơưv nênhs M'nông
 • 31/12/2020 10:36
 • Lêr siz côngv côngx đôngx (Tâm R’nglăp bon) zos nghi lêr zov chênhr ntơưv nênhs M’nông lo tsôngv box tsov cưv thâuv sâu kôngz lông tangs muôx tuôx côngv ntơưv ntâu jêx jos chia thor cuôs nangs xuz nangs chuô huv, kôngz lông jông, tuz nhuôs muôx jul, côngv đăngs jul cxiv tsang jêx jos.
 • Lêr côngv cxul ndix nxêz lus tsêr yaz ntơưv nênhs M’nông
 • 31/12/2020 10:35
 • Lêr côngv ndix nxêz lus tsêr yaz zos iz hur chor nghi lêr zov chênhr, thiêng liêng ntơưv nênhs M’nông. Chia uô nghi lêr, txir nênhx hur tsêr cênhz nghêx nhân môngl tov hangr jôngr nrar shôngz lôx ô, car thênhx... chia uô ndix nxêz.
 • Tsưr ziv uô hur saz lâux câuz, zial cuz nhiaz đuz
 • 24/12/2020 13:51
 • + Lâuz mir njir cuô kâuz los sis njêr hur lâux câuz, zial mangl cuz nhiaz, cxangz mir njir đêx. Râuz bâu 15-20 phut. Thâuv đêx bâu, chiv hâu chia zang pang môngl. Kror cuz nhiaz zuôr nti tangs haz tsư cuz nhiaz zuôr zang tangs.
 • Yuôx pangz khu tso jil lus nyangr
 • 24/12/2020 13:51
 • + Jâuz lax 500g nzuôr hur cxôngr zâu, lâuz 500ml hâu sar muôl, kê zuôr cuô, tsi zuôr fuôl; râuz cxangz cuô nhênhv yuôr muôx 400ml, muôz 50g jiz mur trâu. Iz nuz hâuk 2 jas.
 • Pangz khu moz plơư jil ntơưv kos laz
 • 17/12/2020 09:32
 • + Pangz khu moz plơư jil: Blôngx kos laz nhôngl 150g nzuôr hur; tâuz tưl 50g qeik tơưr, cxôngr zâu. Hâu nox yênhxx nuz. Los sis uô mor cuô đik kos laz: Kos laz 60g qeik tơưr cxôngr têx đeiv, kêz 50g luôv tsi zuôr tơưr; uô mor cuô đik. Nox tangs cis.
 • Tsưr ziv uô hur môngr angr xuôz jêz ntơưv nghêu, sox, kưx
 • 17/12/2020 09:31
 • Uô kangz zuôr nghêu lus, nzuôr hur đêx txas, uô kangz muôz cxangz iz faz đêx tor mir njir njêr đơưz, muôz cxangz 2 luz hor txoz tưz cxôngr zâu trâu, tsâu muôx li 1 - 2 tênhz six hơưv, nghêu zuôr nti tangs xuôz jêz haz môngr angr. Uô kangz ntơư nzuôr hur haz uô nox.
 • K’Mbai - Tsưr jos ntâus ntêx
 • 10/12/2020 10:19
 • Txix shông 2016, tix lâul K’Mbai, minhx cxưx M’nông, zus shông 1985, lo pux tuz nhuôs tsang uô tsưr jos Ting Wel Đăng, xar Đăk Ha (Đăk Glong).
 • Jos Pi Nao lov jêv phôngv chiv kôngz
 • 10/12/2020 10:18
 • Jos Pi Nao, xar Nhân Đạo (Đăk R'lâp) kror tsov cưv Lêr phôngv chiv kôngz chia uô tsâuk tsưr xinhz tưz tir thair, pangz jêx jos muôx iz chiv kôngz jông, sâu lo ntâu... Lêr phôngv chiv kôngz lo uô trâu cheix ntux kruôr thâuv tưz sâu kôngz lông tangs đrul tuôx côngv ntơưv ntâu jêx jos; 3-5 shông li uô iz jas.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.