Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • H Luen - nữ cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình
 • 02/12/2021 09:18
 • Shông 2020, đrul nhiax tinhx, năng nôv hur cxuô phong tsox ntơưv trôngx qơư, muôv H Luen (zus shông 1996) lo chor đoanx viên thanh niên njênhk tsang uô Bí thư Chi đoanx jos Bu Ðăk, xar Thuận An (Ðăk Mil).
 • Chêr đôx jinh jươngr jangv chor moz cêr uô pang trâu nhuôs zâu
 • 02/12/2021 09:12
 • + Cxuô zangv thưx phâmv muôx ntâu vitamin A: muôx vai trox zov chênhr hur phuôv tsangr kror muôl haz tir nhiêmr trungx, vitamin A tsinhv pangz cxangz nzir têr box biêuv mô haz cuô blâuv ntơưv hêx uô pang, tangr tir cxuôv hav ntơưv vi trungx haz vi khuânv.
 • Tsơưz cô đơn
 • 25/11/2021 10:06
 • Sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông, tsơưz cô đơn tuôx ntâu nhoz tov hangr jôngr haz tơư chor trôngz hluôr tơưk nhoz Krông Nô; tsinhv muôx ntâu luz bê hu tsơưz iz tsoz, tsơưz pangx sen, tsơưz tơư nxư, tsơưz bạc hà...
 • Chor jông ntơưv tsơưz
 • 25/11/2021 10:00
 • + Cxangz ntâu yangx tsât jinh jươngr: Iz făngz muôx li 110 calo haz 0 tsât trol, iz luz txir tsơưz tsinhv muôx chor tsât jông yangx xưs li tsât đams,carbohydrate, thangx tưx nhiên, t ât xơ, kali, magie, vitamin C…
 • Điểu Srêng lo pêx xinhv nhiav seiz hlu
 • 18/11/2021 09:43
 • Zơưv Điểu Srêng (zus shông 1963), minhx cxưx M'nông nhoz jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) zos nênhs muôx côngz bê. Zơưv tsinhr môngl yangv has Pêx xinhv côngv saz, siz pangz thâuv txov nhev, tuôr truôx an ninh tsâts tưs…
 • Cxiz chênhr tênhs tangs văc xin phangx moz Covid-19
 • 18/11/2021 09:45
 • Uô trơưs chuv trương ntơưv xênh, Sơv Y têr cênhz đrul nganhx tsưc năng cil txus, chor hênhx, đrôngl tsov cưv tênhs tangs nro văc xin côngz 1 phangx phangr Covid-19 trâu pêx xinhv txix 18 shông tror sâuv.
 • Nênhs moz gout lo nox zangv tưs?
 • 18/11/2021 09:40
 • + Thưx phâmv tsi lo nox thâuv mangl moz gout: greix câur, greix haz greix buô; plăngz nhur, saz, trâuv, hlưz; tsax hangr đêx, tiv zix mast sax muôx flâuz tơưr xưs li shuôz, blal đêx, njêl mor haz njêl mòi… Tsi nox cxuô zangv jâuz njuôz hluz sei xưs li măng tây, njuôl shôngz, ndêz, câul tâuv, cangr zưv… Tsi hâuk chơưr; cxuô zangv yuôx tso jil; soda, iz cxa cuô txir, cem, thangx, par kangz jiz, par cui…
 • Lêr côngv yangr đêx ntơưv nênhs Mạ
 • 18/11/2021 09:40
 • Nênhs Mạ sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông, kror xac đinhs hâur đêx zov chênhr yangx thâuv xair qơư chia cxiv tsang jêx jos. Đêx ntơưv chor tsangs, hangr đêx, los sis kror đêx cxơưr ntơưv kror trôngz lo tuôv chiar shôngz lus sir zôngv. Tsôngv box los six zov chênhr đêx hur haz xangr mas muôx tsưr cangr đêx.
 • Y Lanh txuôl nzir suôz đruôl chiêng jos Pi Nao
 • 11/11/2021 09:58
 • Y Lanh (zus shông 1978) nhoz jos Pi Nao, xar Nhân Đạo (Đăk R’lâp) zos iz hur chor nghêx nhân tiv zix hur tuôr tsês haz txuôl nzir văn hoar truênx thôngr jông ntơưv minhx cxưx M’nông.
 • Vương Văn Sự trâu saz uô hâux lưv kruôz ntuôl
 • 11/11/2021 09:58
 • Đrul tsưr ziv ntâu shông uô hâux lưv hur chor tsov cưv đoanx thêv xưs li canr box kruôz ntuôl pêx xinhv, tuv txaik pênhr ngân hangx…, shông 2019, zơưv Vương Văn Sự (zus shông 1963), minhx cxưx Zir lo pêx xinhv njênhk tsang uô tsưr jos 4, xar Đăk Ha (Đăk Glong).
 • Chor thưx phâmv tsuv jangv thâuv mangl hơư kuôr
 • 11/11/2021 09:54
 • + Thưx phâmv tsi muôx thangx njêr: Iz cxa tsât uô kangz jiz nhan tos haz tsât hlôngr thangx njêr tsinhv uô đuz, tangz sis zuôr uô muôx pang haz uô tsangv plăngz xưs li: soda, thangx tsi muôx thangx njêr, thangx cao su tsi muôx thangx njêr, thangx njêr hlôngr cax phê haz yuôx zêx.
 • Canr bôx jos Phàng A Páo năng đôngx, sir jul
 • 04/11/2021 15:26
 • Shông 2016, thâuv muôx tơưv jos, tix lâul Phàng A Páo (zus shông 1990) lo tsang uô Chi hôix thơưx chi hôix nênhs kôngz jos Phú Vinh, xar Quảng Phú (Krông Nô). Shông 2018, lo cet nax Đảng mas uô Phor tsưr jos. Hâur shông 2021, tix lâul lo njênhk tsang uô Bí chi bôx jos Phú Vinh.
 • Tux puz ar tsov ntơưv nênhs Langl
 • 04/11/2021 15:25
 • Hur lêr tsêr yaz los sis uô yôngz ntơưv nênhs Langl xar Long Sơn (Đăk Mil), thâuv cưr tix, cxênhz jê, pus zơưv chuôl tuôv phôngv tsưr tsêr iz făngz njaz, chơưr, par, nhiax… mas ar tsov tưz zos iz hur chor chuôz zênhx khênhx lo chox môngl puz.
 • Zangv nox ntơưv tâuz đăngx pangz khu moz
 • 04/11/2021 15:16
 • + Moz tâuz hâu, uô puôr tsâus muôl: uô 100g tâuz đăngx tsơưk cênhz 100g tư buô haz 40g tâuv pâur. Tsơưk hur lâux câuz ap suât txus thâuv muôl mas muôz lus nox.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.