Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr côngv xor langx cangz chos ntông Blang ntơưv nênhs M’nông Pleh
 • 02/01/2020 09:41
 • Tsôngv box M’nông Preh nhoz xar Nam Nung (Krông Nô), ntông Blang thêv hiêns tsuô muôx jul ntơưv tsưr xinhz tưz por vêv, tir thair jêx jos hlang đhâu cxuô phiv liv. Viv li, 3-5 shông iz jas, pux tuz nhuôs ntơưv nuôr tror tsov cưv Lêr xor langx cangz jêx jos, chos ntông Blang (Tăm Blang m’prang bon) chia uô tsâus tsưr Blang tưz por vêv jêx jos, haz thor cuôs nangs chuô huv, lo kôngz lông ntâu.
 • Jos kraz ndâu truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông
 • 26/12/2019 10:26
 • Jos Kon Hao, xar Đăk Ha (Đăk Glong) muôx 60% lênhx pux, zơưs pâuz kraz ndâu, ntul ntâuz txaix. Xênhr tưz xair jos Kon Hao uô qơư su ntơưv ntu ju lix “Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk” thuôx Công viên đias tsât Đăk Nông.
 • Jăngx yuôx khu uô njul viv hno
 • 26/12/2019 10:15
 • Uô njul têx thâuv mir njir mas tangs tangz sis muôx têx thâuv uô ntêr yangx. Uô njul viv hno: uô njul muôx jul, tangx trux tril, hur plăngz hnor hno, lus kuz ndâux nyaz, tso jil ntâu, cxuôv sur mas jông, bleik muôx iz cxênhx đơưz nhias,…
 • Tuô tuôs zial trox tangz tov chik
 • 19/12/2019 10:10
 • Thâuv trox hur zial cuz đhâu haz mangl chik hur zial, tsi lo lâuz đêx tsuô chia tuô hluôr tơưk viv lâuz đêx tsuô hur zial trox zuôr uô bleiv tơưk chik lux đuô, trox tơưk zang cxuô kror.
 • Tol trâu hâur ndông yuôx khu moz nyangr nde
 • 19/12/2019 10:10
 • Tol hâur ndông yuôx zos zangv tol trâu ndông nti cxuô zangv yuôx khu moz tsuô hur plơưr tol trâu ndông. Zôngv cxuô zangv đrox tsư kangz, pangx hôngx, blôngx njuôz tsư kangz, chor tsât khoangr muôx bông đu lus haz lo juv lưx uô ntêx. Ntiv hur plơưr tol trâu ndông trơưs tsâts tưs jôngx ziv môngr uô ntêx, blôngx chik nhoz hur đăngz, pangx tsư kangz nhoz sâuv ntêx hlu.
 • Ntâu công trinhx pangz đêx sinh hoax nhoz Đăk Plao mangl poz
 • 12/12/2019 14:18
 • Lo đâux tư nhămx mux đich đamv bov đêx sinh hoax, uô nênhx truôx cho qơư tiz nênhs nhoz tox tsongs nhis hnuôr, tangs nro 4 công trinhx pangz đêx tox tsongs ntơưv xar Đăk Plao (Đăk Glong) por lênhx poz tangs, “câur lêr” ntâu shông.
 • Lir Thix Phinh hlang đhâu txov nhev chia cơưv coz
 • 12/12/2019 14:18
 • Tsơưv tas chuôz zis txov nhev, tsêr chôngz nênhs, nav txir muôx moz tsi tsês tangz sis cư rLir Thix Phinh, minhx cxưx Mông, shuv xinhz lơp 11A1, Tsêr THPT Minhx cxưx nôis trur N’Trang Lơng (Gia Nghiar) tsinhr sir jul hur cơưv shuv haz luz nênhx.
 • Lơưr sei tsư nxaz ntơưv khâu
 • 12/12/2019 14:06
 • Tsuôs tso iz nangz yuôx zêx kruôr făngz hur cxeik khâu tơưr mas lo. Los sis mfông mir njir môngr baking soda tsuô hur khâu tsuô thâuv cox tsi trâu khâu.
 • Công thưc sinh tôr đơưk lov iz chêr, tơưr grax jông gâux, jông plâuz hâu
 • 12/12/2019 14:06
 • + Sinh tôr txir tâuz ziz - cax jôt - đêx cam: Zangv sinh tôr thânx cix hnuôr zuôr pangz cax muôx tơưr grax yaz khir muôx jul tuôx. Viv cax jôt muôx ntâu tsât tangr oxy hoar haz vitamin A, zuôr pangz uô tơưr grax mol tuôx. Vitamin C hur đêx cam pangz uô tror muôx collagen tsuô tơưr grax, pangz cox hluôs đuô haz tsi muôx tơưr grax txôngv. Tsuôs cxôngr txir nhôngl tso tsuô hur mair sinh tôr haz muôz cxangz mir nhir jiz mur zos nhiav. Đêx cam zuôr pangz cân băngx vis cax jôt, uô tsuô cox angz lul đuô haz zôngx ziv hâuk đuô.
 • Yuôx khu moz câuk hnar
 • 05/12/2019 10:27
 • + Blôngx bax hax: Trox bax hax jông yuôx moz câuk hnar. Thâuv moz câuk hnar, zuôr hnox 2-4 blôngx bax hax tsuô cuôs cuô blôngx bax hax pur tangs thangx tsangv câuk hnar moz. Zâul ndâux uô kangz 10 phut ntơưv đêx sur.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.