Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ndu txul iz ntu ntơưv chor hli nuz lus đruôl
 • 21/08/2020 09:59
 • Nhis nuôr, tsơưv tưz ntâu shông tangz sis chor nênhs tưz lo puv jas tangs nro sơưr ntâus tsinhz chinhr cuênx, uô lo tar ntơưv jas Cach mangx Hli Ziv shông 1945..., tsinhr ndu hur hlư hâu tưx haox lus ntu lus đruôl, haox hungx ntơưv minhx cxưx.
 • Thưx phâmv jông yuôx đơưk lov iz chê
 • 21/08/2020 09:57
 • Thâuv iz chê mangl lov, zuôr uô moz trâu tov kangz, kror nox hâuk chia đơưk lov mas zov chênhr yangx. Hur kangz nuôr zos iz cxa thưx phâmv xuz thơưx lo chor chuên ja đăngs jul kruôz ntuôl sir zôngv:
 • Lơưr njâuv, cangz gangl kror njêx
 • 13/08/2020 14:35
 • + Sir zôngv yuôx ôliu los sis yuôx nhuôs zâu (yuôx khoáng) mas keix tâuz hâu trâu făngz sangz tov, chia făngz kror njêx muôx cangz til sangz sâuv. Lâuz mir njir yuôx trâu kror njêx uô trâu cangz tuôs. Cangz thâu vtuôs zuôr ntangz haz tơưv lơưr chor cuô yuôx lus.
 • Yuôx trâu nênhs khênhr hov uô đrưz
 • 13/08/2020 14:36
 • + Txir lưv tsưz kruôr 7 luz cxângr zâu, chox môngl ciz cuz nhiaz đuz, luôv uô môngr, phaiz uô trâu phênhv iz nuz hâuk 3 phênhv, phaiz uô 3 phênhv iz nuz, hâuk cênhz đêx bâu chia sur uô ntêx nox 15 phut.
 • Nông Thị Quyết cuz saz hâux lưv tsôngv langx
 • 06/08/2020 11:10
 • Pus Nông Thị Quyết, minhx cxưx Langl nhoz jos 1, xar Đăk Wil (Cư Jut) zos iz hur chor kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs tiêu biêuv hur uô hâux lưv tsôngv langx nhoz trôngx qơư.
 • Yuôx jông trâu tuz cơưv shuv cheix thi
 • 06/08/2020 11:07
 • + Chex tâuv laz, đại táo: Tâuv laz 250g, đại táo 200g, thangx phenx huv. Tâuv laz tsâu đêx đhâu iz mo, nzuôr hur, chia kruôr đêx. Táo tsâu đêx txak, nzuôr hur. Tso tâuv laz hur lâux câuz, yangz đêx râuz bâu uô kangz mas chia hluôr tơưk chik zâu, râuz thâuv tưl nôngz tâuv tơưk oz bleik mas muôz táo uô cênhz, thâuv oz zangv sar muôl muôz thangx phenx trâu, đu cuôs zangx siz shơư, siv huv hnox mas lo.
 • Tam thất pangz khu sốt xuất huyết
 • 06/08/2020 11:06
 • + Xair tam thât jông: Zos zangv kul tov hangr jôngr mas jông, kos khor, đuz xuôr grang nhangr. Nhis hnuôr muôx Điền tam thất txar muôx maux njuôz yâur, khor kho mas zos zangv jông. Môngr tam thất mfông sâuv kror nyangr tưz gôngl mir njir uô kangz mas nyangr zangx mas zos zangv jông.
 • Uô Then ntơưv nênhs Zir
 • 30/07/2020 15:10
 • Txus hâur shông yaz los sis thâuv chuôz zis muôx ntâu kror môngr tsi jông, nênhs Zir sâuv thangx tsangv xênhr khênhx hov uô Then.
 • Khu yo len chơưk, grul ntêr
 • 30/07/2020 14:58
 • + Zos yo len zôngv ntêr mangl chơưk los sis chơưk thâuv nxuô mas muôz yo len tsâu hur cuô mil đang đêx ntơưv nhuôs zâu. Thanhx phênhx cuô mil đangz đêx ntơưv nhuôs zâu muôx chor tsât bangz uô xur shangz ntêr tror tuôx, uô trâu yo blưl haz tsư kangz nzak tror tuôx. Muôz 1-2 đar cuô mil đang đêx nhuôs zâu tor cênhz 1 lit đêx. Tsâu yo len hur chor cuô đêx ntơư 15 txus 20 phut. Jaz yo khâuv tror ntangr tsi dei sơưr njul.
 • Ntâu zangv hnôngz uô yuôx
 • 30/07/2020 14:58
 • + Khu mil o, đôngk nyangr, uô trưx: Hur hnôngz txir tâuz txax cênhz mir njir chơưr txul thâuv jung jix muôx maux đơưz thôngx li cuô mil. Plênhr ntâu jas iz hnuz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.