Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • K’Krong- nghês nhân tiv zix nhoz jos B’Nâm
 • 13/12/2018 13:46
 • Nghês nhân K'Krong nhoz jos B’Nâm, xar Đăk P'lao (Đăk Glong) tsi tangs txơưx khoz côngx chiêng mas tsinhv pâuz uô, sir zôngv ntâu zangv nhax cus minhx cxưx, ndu haz thangv lo ntâu lus đruôl ntơưv nênhs Mas.
 • Sir zôngv cuô mil tangs hans chia uô têx zangv tsi xangr txus
 • 13/12/2018 13:46
 • + “Tror kangz uô muôx” chuôz zênhx gômr sưr mangl xưz plêz: Tsâu kho mangl xưz plêz hur lâux câuz cuô mil tangs hans haz muôx jâur hiêus tol txo, uô kangz ntơư râuz sâuv kror chuz hluôr tơưk chik zâu muôx li 1 tênhz six hơưv mas tuô hluôr tơưk, tos cuô mil txas mas ru luz khoz lus. Thâuv
 • Chia tuv tsinhr tsư kangz hur cheix ntux no
 • 06/12/2018 14:14
 • + Sir zôngv chor ntơưr kuz, muôz chor ntơưr bor ntơư krưr chor têk yo, kror tsul yo los sis chik trik,… tsês muôx li 4 tênhz six hơưv los sis đhâu mo.
 • Pangz khu moz gut
 • 06/12/2018 14:14
 • + Chik jâuz cangz 1kg, thangx phenx 500g. Xuz thơưx, muôz chik jâuz cangz râuz zuôr cuô, cxangz thangx phenx tsuô uô coz. Iz tangs cis hâuk iz đrăngz đar, tor đêx bâu, hâuk sur.
 • Cơur muôx hâu ntơưv nênhs Mas
 • 29/11/2018 10:05
 • Cơưv zos chuôz zênhx tangr tưs tưz muôx hur luz nênhx uô nox haz sinh hoatx cxuô hnuz ntơưv cxuô minhx cxưx Têi Nguên has tsongs haz tsôngv box Mas has jiêng. Hur ntơưv cơưv muôx hâu zôngv chia trâu cxuô zangv muôx grê xưs li: Nhax cus, trang sưc, trik yo…
 • Tsưr ziv xir por xăng thâuv cheix yêz mair
 • 29/11/2018 09:58
 • + Uô ntêx cheix yêz tangs cis nzur tsuv chia yêz đrông, tuôr ga muôx 60 - 90 jêi mas li li cheix môngl chia trox lo tsangv ndê sauv đôngs cơ, pangz chor chi tiêt lo plênhr blal haz trox chik jông đuô.
 • Jăngx yuôx pangz pư tsâus jul jông
 • 29/11/2018 09:58
 • + Muôz 10g tâm sen, râuz cênhz 100ml đêx bâu 10-15 phut, ke cuô hâuk iz jas tangs nro uô ntêx môngl pư. Los sis muôz blôngx sen, nzuôr hur, jaz kruôr, tuôr môngr, iz hnuz muôz 20-30g tso hur krưl, lâuz 200ml đêx, râuz yuôr 100ml, hâuk tsâus ntux uô ntêx môngl pư.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.