Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sir jul ndê trux ntơưv Dương Văn Suar
 • 13/09/2018 15:47
 • Shang haz hluz lus hur 1 chuôz zis muôx 4 cưr tix nhoz thangx angr Quangv Hoax txov nhev (Đăk Glong), nav pôngz nzur, txir mangl môngl uô tưx tangz sis Dương Văn Suar, minhx cxưx Môngz, shuv xinhz lơp 8A, Tsêr cơưv THCS Quangv Hoax tsinhr sir jul ndê trux hur luz nênhx.
 • Điêuv N’Tơi: Nênhs muôx côngz bê tiv zix
 • 13/09/2018 15:47
 • Uô Tsưr jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) txix shông 2006 txus shông 2016, thâuv ntâu shông zơưv Điêuv N’Tơi lo pux tuz nhuôs njênhk tsang uô nênhs lâul jêx jos, cênhz uô Chi hôis trươngv Hôis nênhs ntâu shông ntơưv jos.
 • Tsưr ziv “tsor yaz” jâuz tưz tuôs yangr
 • 13/09/2018 15:47
 • Thâuv jâuz tưz tuôs yangr, zuôr txar cangr môngl (iz zangv txar cangr pangx), uô kangz ntơư cxul tsuô hur đêx, tso đhâu iz mo, poz jâuz zuôr njuôz tror tuôx.
 • Điz
 • 13/09/2018 15:47
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv điz mangz khu moz hur kangz nuôr:
 • Bir thư Chi bôs Thix Grơu sir jul tsuô côngs đôngx
 • 07/09/2018 09:53
 • Thâuv has txus muôv Thị Grơu, Bir thư Chi bôs cênhz Tsưr jos, pêx xinhv jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) zos iz tus kuôl pux nênhs M’nông năng đôngs, sir jul tsuô côngs đôngx.
 • Tsưr ziv pangz jâuz kos nhôngl ntêr
 • 07/09/2018 09:53
 • Qoz pangk đik nar tsuô cangr xax lach, jâuz krưr: Zôngv 3 tus pangk đik nar njê mur, qoz plux tsuô hur cangr jâuz xax lach. Pangk đik nar tuôr đêx, tuôr nông pangz xax lach nhôngl ntêr.
 • Yuôx jông yangx ntơưv txir tâuz suôv
 • 07/09/2018 09:53
 • Pangz khu viêm xoang: Tâuz xuôv nhôngl cxôngr nhias jas kruôr uô kangz ntơư chox môngl ciz sar mas luôv uô môngr. Iz hnuz muôz iz jas muôx li 6g môngr txir tâuz xuôv tor đêx hâuk tsuô tangs cis nzur thâuv kror pư sơưr.
 • Cưs yuôx hluôs tinhx nguêns viv đăngs jul côngs đôngx
 • 31/08/2018 10:08
 • Chor shông đhâu, shênhv đuôz ntơưv chor cưs yuôx hluôs nangr yo blouse đơưz tsinhr muôx ndêx muôl cxix cxuô sâuv ntâu thangx tsangv tuz nhoz tuz, nhoz đêz, buôs đriv chia njuôl moz, pangz yuôx tưz zos kror cor cangv tsuô pêx xinhv hur xênhr, tiv zix mas minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Nganhx Zor zux sănr sangx tsuô shông cơưv yaz 2018-2019
 • 31/08/2018 10:05
 • Shông cơưv 2018-2019, tangs nro xênhr muôx 395 cơ sơv zor zux txix cxênhx mâmx non txus THPT haz trung tâm GDTX, muôx li 167.655 shuv xinhz, cxangz yangx 7.600 cưr so li shông cơưv 2017-2018, hur ntơư muôx 51.611 shuv xinhz minhx cxưx nênhs ts ơưs.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.