Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Txir bơ
 • 18/05/2017 14:39
 • Txir bơ zos iz zangv nox muôx jông, zôngx ziv xoz. Iz cxa yuôx zôngv txir bơ hur kangz nuôr:
 • Tsưr ziv tsês grax nhôngl ntêr
 • 16/05/2017 09:01
 • Cuô kâuz zuôr tsês tâu njêl nhôngl ntêr: Muôz cuô kâuz tưz lo tor đêx lâuz tsuô sâuv tus njêl, mas tsơưv tsês njêl tsus hnuz kangz tưz tsi lưx haz tsư.
 • Tâuv njuôz
 • 16/05/2017 09:01
 • Trơưs Đông y, tâuv njuôz muôx tsul kangz jiz langx khav, muôx grê thanh nhiêtx đơưk lov, cxangz đêx… Iz cxa yuôx ntơưv tâuv njuôz hur kangz nuôr:
 • Điêu Ngân, Bir thư chi bôx gruôl, ntâus ntêx
 • 28/04/2017 14:44
 • Zơưv Điêuv Ngân, zus shông 1966, hair nênhs S’tiêng nhoz jos Bu Đach, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) zos Bir thư chi bôx jos Bu Đach, muôx 7 đangv viên, hur ntơư muôx 3 đangv viên pux.
 • Yangz đuô Hnuz Kangz ntux los đôngx 1/5: Công ti Nhôm Đăk Nông - TKV tu pangz jông côngs nhênhs los đôngx
 • 28/04/2017 14:44
 • Công ti Nhôm Đăk Nông – TKV (Tâpx đoanx Công nghiêpx Than – Khoangr savn Viêtx Nam) nhopz xar Nhân cơ (Đăk R’lâp) nhis nuôr tangz tov cangr, vânx hanhx Tsêr mair Alumin Nhân Cơ, công suât 650.000 tênhr/shông. Nhis nuôr, công ti muôx 1.065 canr bôx, công nhênhs viên haz nênhs los đôngx; hur ntơư, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 83 lênhx, txir 8%, tiv zix mas zos chor minhx cxưx M’nông, Max, Ê đê, Môngz, Nungx, Nduôr…
 • Tsưr ziv uô hur kror trôngx ar
 • 28/04/2017 14:44
 • Thâuv nzuôr ar tsuv lu kas tsi môngl sưs li trox nhơt, angr đuz, muôz mir nzir trox nxuôv los sis chơưr đơưz ntuz kror kas, iz njir uô kangz muôz muô ntơưr bor kuz so cxuôv hur mas ar tror kangz yaz chi tuôx.
 • Ntông dâm butx
 • 28/04/2017 14:44
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv ntơưv ntông dâm butx khu moz hur kangz nuôr:
 • Nênhs lâul K’Hoar zov chênhr tuôr truôx banv săc văn hoar nênhs Max
 • 21/04/2017 10:31
 • Nênhs lâul K’Hoar zos nênhs muôx côngz bê nhoz jos 1, xar Quanvg Khê (Đăk Glong) zos chiênr binh lâul. Zơưv pâuz tsưr ziv uô trơưs chor tsơưx pâuz lus phong tux tox cuanr haz tsinhz tas luz nênhx nênhs Max chia zaiv cêr ntâu đangs nuv phiv liv muôx tơưv hur luz nênhx tsôngv langx.
 • Tsưr ziv tsês grax nhôngl ntêr thâuv tsi muôx tuv jêz txas
 • 21/04/2017 10:31
 • Jiz mur: Grax buô thâuv hlêik têx xơưz, plênhr sâuv grax mir njir jiz mur, mas qoz grax tsuô iz txux hluô đai ntơưv kror qơư langx khav, uô li ntơư grax zuôr tsês lo iz luz six nhôngl mas tsi tsư, cênhz tsinhv cxangz nzir tsư kangz.
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.