Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kuôl pux Bu Ðăk tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix
 • 09/07/2020 19:53
 • Tix lâul Y Lót, Tsưr jos Bu Ðăk, xar Thuận An (Đăk Mil) has pâuz: Nôngz nhôngl đhâu lo cxuôz cxênhx, nganhx, trôngx qơư krêz chor lơp kra nghêx tôngx xur, ntul ntâuz txaix truênx thôngr mas kror tuôr tsês, phat hui net jông gâux văn hoar ntul ntâuz txaix ntơưv minhx cxưx M’nông hur jos tưz muôx ntâu hlôngr yaz.
 • Nhangx tưr phuôz chuô ntơưv iz khoz đêx
 • 09/07/2020 19:42
 • Chu iz zangv đêx hâuk az tsi tưz tâu haz lâuz tsuô hur khoz. Zos buôl tơưk môngl trâu oz făngz, kror ntơư pâuz tâu zos phuôz chuô zuôr jông. Hos zos chor buôl nhoz hur plơưr, mas zos muôx nangs chuô tangz tov lus zuôr txus los sis phuôz chuô amv đams, lus nangs ntâu.
 • Thưx phâmv pangz txu uô kal ndâux plăngz-cu kang
 • 09/07/2020 19:43
 • + Cuô kâuz táo: Cuô kâuz táo muôx axit axetic pangz cân băngx axit hur plăngz. Shơư iz đar cax phê jiz mur, iz đar has cuô jâuz cuô kâuz táo haz iz khoz đêx, hâuk jông hlo mas zos iz đrăng six hơưv txus 1 six hơưv uô ntêx pluôs hnox mor.
 • Canr bôs K’Trung trâu saz, sir jul tsuô jêx jos
 • 02/07/2020 16:56
 • Tix lâul K’Trung, minhx cxưx Mạ, zos Phor Tsuv tinhx UBMTTQ xar Ðăk Som (Ðăk Glong). Ntơưv cương vix hâux lưv, tix lâul tsinhr zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr…
 • Yuôx khu moz tsâus cu đăngz xuz pưl
 • 02/07/2020 16:45
 • Thâuv moz tsâus cu đăngz xuz pưl, zôngv yuôx cuz cxuôv jơưs cu đăngz haz xuz pưl muôx li 10 - 15 phut chia uô nyangr nde môngl lus zuôr pangz uô thor jông đuô.
 • K’Jang, canr bôs jêx jos năng đôngs trâu saz
 • 26/06/2020 15:06
 • Shông 2016, tix lâul K’Jang (zus shông 1993) minhx cxưx Mạ zos Bir thư Chi đoanx jos B’Dơng, xar Quảng Khê (Đăk Glong). Shông 2017, tix lâul lo tsang uô Chi hôis thơưx Hôis Nênhs kôngz haz uô thơưx Tuv txaik pênhr.
 • Chor cu đrox chos hur tsêr lơưr zôngr muôx kangz hâu
 • 26/06/2020 14:55
 • + Phong lữ thảo: Zos iz zangv pangx muôx ntâu zangv maux xưs li xar, laz, txus đăngx... khênhx lo đei ntơưv câuv vangx los sis tso tov ntêx ban công uô jông gâux qơư nhoz. Iz făngz đrox phong lữ thảo tsinhv tangr zôngr muôx kangz hâu viv zôngr nzuz yangx trox tsư ntơưv zangv đrox hnuôr.
 • Yuôx pangz txu nyangr
 • 26/06/2020 14:56
 • + Đrox lạc tiên: Muôx tsât flavonoid haz alkaloid jông yuôx pư tsâus jul, khu cxơưx xinhz, nxur saz. Li ntơư chor tsêr khoa hocx tưz nghiên cưr haz khangv đinhs đrox lạc tiên jông yuôx tsuô chor nênhs nyangr nde saz.
 • Zangv hnox kangz ntơưv njuôl hangr jôngr
 • 18/06/2020 14:01
 • Thâuv hâur cheix ntux nangs chuôz lus zos six njuôl shôngz tuôx. Cheix njuôl pangz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs hlôngr pluôs hnox tsuô chuôz zis đrul ntâu zangv hnox kangz.
 • Tsưr ziv cxuôv nzuôr chuôz zênhx tôngx hlâuz
 • 18/06/2020 10:17
 • + Zos chuôz zênhx tôngx xêz tsơưs, muôz ntâuz ntuz cuô kâuz los sis cuô txir lưs kâuz cxuôv so. Tos kruôr mas muôz ndok puôr cotton cxuôv so, nzuôr đuô hur đêx sur, chuôz zênhx zuôr yaz khir tror tuôx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.