Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr côngv yangr đêx ntơưv nênhs Mas
 • 14/03/2019 15:04
 • Nax shông, nênhs Mas tsov cưv lêr côngv yangr đêx chia uô tsâus tsưr xinhz đêx tso muôx đêx nyaz, puz côngz môngr iz shông đhâu haz thor shông yaz nangs chuô huv…
 • Zôngv đêx cxênhz seiz keiz keiz nhôngl kangz
 • 14/03/2019 14:41
 • Bangx iz thôngz đêx muôx nhiêts đôs thươngx. Tsoz luz kei keiz xangr cxênhz seiz tsuô hur thôngz đêx haz tos mir njir. Kei ntang haz tol hur đêx zos kror pâuz ntơưv kei nhôngl tsi nhôngl.
 • Nênhs cuz saz uô ndăngs Tinhr ntơưv xar Đăk Sô
 • 07/03/2019 15:41
 • Thangx tsangv xar Đăk Sô (Krông Nô) tiv zix mas minhx cxưx Nduôr uô nênhx nhoz. Hur uô hnênhx chiax nhoz, cxuô lêr hôis ntơưv nênhs Nduôr tangr tưs tưz tsuv muôx ndăngs Tinhr chia hu gâux Then. Ntơưv hnuôr, zơưv Nông Thanh Đôs nhoz jos Nam Cao lo cxuô lênhx hu tas “xiz phưz” uô ndăngs Tinhr.
 • Cưs yuôx chox cuân hamx nhoz Trươngx Sa
 • 07/03/2019 15:41
 • Nhoz chor qơư ntơưv por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) nhis hnuôr muôx los six ntâu canr bôs cuân y ntơưv Tsêr khu moz 103 (Hocx viêns cuân y – Bôs Cuôr phongx) tangz tov uô hâux lưv.
 • Tsưr ziv uô hur saz mair luôv khâuz ntâuz
 • 07/03/2019 15:33
 • +Cuô kâuz nox muôz cxang mir njir njêr bâuv li 1/2 chor cuô kâuz. Đu cuôs njêr zangx tangs hur cuô kâuz mas tuô hluôr tơưk. Txus thâuv hônr hơpx cuz lus xưz mas muôz đaiv pangx nzuôr ntiv ntu chor cuô nuôr cxuôv flu mair luôv ntâuz mangl cuz nhiaz tsư. Uô kangz ntơư muôz fuôv saz so đu lus mas zôngv lo.
 • Zangv nox phangx tangr uô moz pangx
 • 07/03/2019 15:33
 • Thâuv uô pangx nênhs moz gru ntâu, tsinhv cuz hênhr, moz kang, poz pangx tơưv tov kangz ndêx, chix đangz txangr thôngz iz chê… Tsuv nox cxuô zangv kangz langx saz chia pangx zang xưs li:
 • Cưs yuôx Đông y ntơưv hnênhs pluôs
 • 28/02/2019 14:11
 • Shang hur iz chuôz zis muôx 3 tav hnênhs cưs yuôx côv truênx, tix lâul Nguênr Hưur Minh Sang trâu saz cơưv shuv nghêx chia txuôl nzir nghêx chuôz zis. Kuôl hnuôr jê 3 shông, tix lâul cxiv tsang phongx Njuôl moz Đông y haz Vâts lir khu moz ntơưv thix trânr Đưc An (Đăk Song) chia hanhx nghêx.
 • Zôngv bia pangz pangx nhôngl ntêr
 • 28/02/2019 14:01
 • Tsuôs lâuz mir njir bia, chơưr yangx pangz tsuô hur thâur pangx mas tsât cônx ntơưv zuôr lov tuôs tangs cxuô zangv vi khuânv cxuôv hav haz cxangz jươngr tsât tsuô pangx, pangz pangx nhôngl ntêr đuô. Chênhr phangx: Tsuô lâuz muôx li 1/4 khoz chơưr, bia tsuô hur thâur pangx, zos lâuz ntâu đhâu zuôr uô thâur pangx tsư nxaz uô pôngz tsư kangz ntơưv pangx.
 • Jông gâux Hôis tsaz Liêng Nung 2019
 • 21/02/2019 14:02
 • Hur 2 hnuz 14 haz 15/2, ntơưv Jos nghêx truênx thôngr jos N'Jriêng, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx Hôis tsaz Liêng Nung shông 2019.
 • Tsưr ziv uô đơưz ntiv khoz
 • 21/02/2019 10:00
 • + Tor 3 đar môngr krar đăngx tsuô hur 1 lit đêx, muôz kho, ntiv tsâu tsuô hur chor đêx ntơư muôx li 30 phut. Tror nzuôr đuô ntơưv đêx nyaz.
 • Lov jêv ntưl Lêr hôis Lôngx Tôngx nhoz Quangv Hoax
 • 14/02/2019 16:21
 • Hur 2 hnuz 9 haz 10/2 (xaz 5 haz 6 Tsaz), ntơưv xar Quangv Hoax (Đăk Glong) tưz muôx uô Lêr hôis Lôngx Tôngx phôngv Đangv, phôngv Tsaz buô shông 2019, tuôx côngv muôx li 1.000 nghês nhân, vâns đôngs viên tuôx ntơưv 12 jos hur xar cênhz kruô, pêx xinhv hur haz tov đrâu xênhr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.