Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chư Jut ntâu yangr uô si tsuô nhuôs zâu
 • 17/08/2017 10:15
 • Nôngz nhôngl jê nuôr, cênhz đrul cxuô cxênhx chinhr cuênx, Đoanx, Dôix…, ntâu đơn vix, car nhênhs nhoz Chư Jut tưz txov cưv ntâu hoatx đôngz tsinhz tas, chênhr phangx đâux tư cxiv tsang yaz ntâu thangx tsangv uô si, ntâu zangv jix vux tsuô nhuôs zâu hur chaix su ntux cuz sưs li: Pangs luôv đêx, hoa viên, yangr ndơưk bongr haz ntâu câu lax bôx thêv thos...
 • Txir lưs kâuz
 • 17/08/2017 10:12
 • Trơưs Đông y, txir lưs kâuz, tsi lov. Iz cxa yuôx zôngv txir lưs kâuz:
 • Jêx jos tsês shênhv ndu njôngr yo njuôz tinhx nguêns
 • 10/08/2017 10:02
 • Tưz jê 1 hli đhâu, cangr qơưx nangs lus lur los sis ntêr, 30 tus sinh viên tinhx nguêns ntơưv tsêr cơưv Cao đăngv cinh têr đrôngl Hôx Chir Minh por lênhx trâu saz njo chor đăngs nuv “chaix ntux cuz njuôz” ntơưv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp).
 • Tsưr ziv uô yuôx tuô đrox an toanx tsuô zus vangx
 • 10/08/2017 10:02
 • Uô yuôx tuô đrox hur zus vangx los six muôx nux grê haz tsi lov li nuôr: Shơư muôx 3,5 lit cuô kâuz + 1/2 đar njêr + 1 đar cuô nzuôr taik đar (uô ntâu tsơưs nhoz txix cox luz vangx).
 • Txir lưs muôv cangz
 • 10/08/2017 10:02
 • Cxuô kror ntơưv txir lưs muôv cangz por lênhx jông iz zangv yuôx khu iz cxa moz sưs li hur kangz nuôr:
 • Tsư kangz nzas grax keiz chi ntơưv nênhs M’nông
 • 03/08/2017 10:44
 • Nênhs M’nông, chi zos phương thưc uô sar zangv nox phôv biênr ntâu lênhx nhiav. Tsưr ziv uô nuôr pangz tsês lo tsư kangz hur tưx nhiên, tiv zix mas njêl đêx, grax hangr jôngr, grax keiz us…
 • Lêr hu bê tsuô nhuôs ntơưv minhx cxưx Môngz
 • 03/08/2017 10:44
 • Nênhs Môngz xangr mas, thâuv tus nhuôs kror shang lus tsi tâu muôx plil mas tsuv uô lêr hu bê haz hu plil. Txix ntơư tus nhuôs li muôx bê haz lo pus zơưs pangz, pos tsi muôx moz, khênhr hluz. Nuôr tsinhv zos lêr kra shang, lo côngs nhênhx iz tus nênhs yaz hur chuôz zis, tsinhv zos iz kror zov chênhr hur iz siv nênhx.
 • Nôngz muôngx
 • 03/08/2017 10:39
 • Iz cxa tsưr ziv zôngv uô yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Nav đêx Krông Nô tu tox poz los six ntâu viv khơưz xuôz jêz tsi huv chei
 • 28/07/2017 09:46
 • Tưz uô ntâu shông lus tangz sis tinhx tsangx khơưz xuôz jêz tsi zos chei ntơưv nav đêx Krông Nô, ntu đhâu 2 jos Quangv Hax haz Nam Thanh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) tsinhv tsi tâu lo zaiv cêr haz tsês li kuz. Tinhx tsangx nuôr tangv tov uô ziv hnuz ziv ntâu, uô tu tox poz yênhx chauv ha angr uô nox, chos kôngz lông ntơưv bêx xinhv nhoz lơưr ntul đêx.
 • Nênhs seiz tu nzang
 • 28/07/2017 09:46
 • Tax nzang liêtxx sir hênhx Đăk Mil đangr muôx 3.000 m2, zos qơư su ntơưv yangx 250 liêtx sir, hur ntơư muôx 94 nzang liêtx sir tsi tâu nrar lo kuz tsêr, bê shông.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.