Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zangv nox tâuv pangx truênx thôngr ntơưv nênhs Môngz
 • 21/01/2021 10:44
 • Thâuv nzur, nênhs Môngz tưz pâuz chêr biênr tâuv pâur uô iz zangv nox tsư kangz, langx saz, haz bôv jươngr. Chia muôx tâuv pangx kangz, nênhs môngz tsuv uô đhâu ntâu ntu chêr biênr haz muôx txâus pêz zangv nguên liêus: Tâuv pâur, jâuz njuôz, cuô txir lưs kâuz los sis cuô kâuz. Tâuv pâur xair chor nôngz lux iz zangv, chi chox môngl luôv môngr. Jâuz njuôz tsi tâu cxơưr pangx, muôx tsul njiv az mas jông đuô, nzuôr hur, chia kruôr đêx chox môngl cxôngr zâu. Cuô kâuz los sis txir lưs kâuz fuô oz bleik tsu zuôr cuô trâu hur ntiv, tsi zuô rnông haz tơưr.
 • Lêr siz jênhv jêx jos ntơưv Quảng Khê
 • 14/01/2021 09:57
 • Nuz 8/1, Phongx Văn hoar-Thông tin hênhx Đăk Glong cênhz đrul WBPX xar haz pêx xinhv xar Quảng Khê tsov cưv Lê rsiz jênhv cưr tix ntơưv oz jos Phi Mur haz jos Ka La Dơng.
 • Tsưr ziv por vêv nôngz sen
 • 14/01/2021 09:49
 • Nôngz sen nhôngl muôx trâu kangz cheix ntux cuz hâur cheix ntux no, chia por vêv zôngv trâu đuô luz cheix, tsuv por vêv tiz jông chia tsi mangl lưx tưz xưs li môngz tsât jinh jươngr.
 • Zangv nox uô yuôx ntơưv txir đuôx
 • 14/01/2021 09:49
 • + Txir đuôx nhôngl: Iz nuz nox 2-3 jas, iz jas 1-2 luz. Jông trâu cxangz kuz ndâux, muôx đêx, nhuận tràng, nyangr môngl lus jông. Zông trâu chor nênhs tơưr ndâux kruôr, kuz ndâux tsơưs, nênhs lâul nhược tsi jông, kuôl pux haz nhuôs zâu tsi txâus nyangr viv tsi txâus săt.
 • Chuôz zis nênhs lâul jêx jos Điểu Nhong tuôr tsês văn hoar truênx thôngr
 • 07/01/2021 09:59
 • Cênhz đrul trâu saz cxuôv tsês huv tux tsi jông, txaik tol chor yaz, hiênx đais trâu luz nênhx cxuô nuz, oz nav txir nênhs lâul jêx jos Điểu Nhong haz Thị Hồng nhoz jos Bu Bir, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) tsinhr seiz hluz, tuôr tsês gre jông gâux ntơưv văn hoar truênx thôngr M’nông.
 • Tsưr ziv đơưk chơưr bia ntơưv txir lưs kâuz
 • 07/01/2021 09:51
 • + Thâuv mangl kâul chơưr, xuz thơưx hlo tsuv chia nênhs kâul chơưr hâuk đêx, hâuk đêx cxangz huv tangz sis đamv bov tsơư shlo tưz bâuv chor chơưr bia tưz hâuk chia tor nyaz nôngx đôs chơưr bia tưz hâuk trâu hur chêr haz pangz lơưr chơưr môngl seiz. Lơưr kangz muôz iz luz txir lưs kâuz nhôngl txar tsu cuô muôz trâu hâuk los sis cxôngr nhias muôz trâu nox tangs nro luz txir hax ziav jông.
 • Khu tsâuk iz chê ntơưv kos mangz txaix
 • 07/01/2021 09:51
 • + Cxangz nzir iz chê tsâuk uô kangz moz: Kos mangz txaix 15g cxôngr zâu, nôngz tsiz muôx đuz 120g haz njaz txuô 30g ciz sar đăngx juv zâu lâuz đêx trâu đu, liv zuôr đêx shơư 200g cuô nhux mil, thangx njêr phenx100g, râuz bâu cênhz kos mangz txaix đu cuôs sar. Nox yênhx nuz.
 • Lêr siz côngv côngx đôngx ntơưv nênhs M'nông
 • 31/12/2020 10:36
 • Lêr siz côngv côngx đôngx (Tâm R’nglăp bon) zos nghi lêr zov chênhr ntơưv nênhs M’nông lo tsôngv box tsov cưv thâuv sâu kôngz lông tangs muôx tuôx côngv ntơưv ntâu jêx jos chia thor cuôs nangs xuz nangs chuô huv, kôngz lông jông, tuz nhuôs muôx jul, côngv đăngs jul cxiv tsang jêx jos.
 • Lêr côngv cxul ndix nxêz lus tsêr yaz ntơưv nênhs M’nông
 • 31/12/2020 10:35
 • Lêr côngv ndix nxêz lus tsêr yaz zos iz hur chor nghi lêr zov chênhr, thiêng liêng ntơưv nênhs M’nông. Chia uô nghi lêr, txir nênhx hur tsêr cênhz nghêx nhân môngl tov hangr jôngr nrar shôngz lôx ô, car thênhx... chia uô ndix nxêz.
 • Tsưr ziv uô hur saz lâux câuz, zial cuz nhiaz đuz
 • 24/12/2020 13:51
 • + Lâuz mir njir cuô kâuz los sis njêr hur lâux câuz, zial mangl cuz nhiaz, cxangz mir njir đêx. Râuz bâu 15-20 phut. Thâuv đêx bâu, chiv hâu chia zang pang môngl. Kror cuz nhiaz zuôr nti tangs haz tsư cuz nhiaz zuôr zang tangs.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.