Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Njuôl saiz gas điv pang
 • 23/03/2017 09:27
 • Trơưs chor chuên ja chik tơưk, hluô txuôs ntơưv thôngz gas tsuô kror chuz zos iz hur nguên nhân zôngx ziv tơưk gas hlo. Viv zos hluô muôz cao su uô, têx thâuv nưl tsuv kuôr, lur, njưx, nas tsuôs txar…
 • Blôngx lôt
 • 23/03/2017 09:27
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv blôngx lôt khu moz hur kangz nuôr:
 • Chi hôix thơưx Hôix nênhs kôngz ntâus ntêx
 • 16/03/2017 10:37
 • Tix lâul Đăngs Phương Năm (zus shông 1977), hair nênhs Chu, Chi hôix thơưx Hôix nênhs kôngz cênhz khuênr nông viên haz phux tsach thuiv nông ntơưv jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) zos nênhs tsinhr ntâus ntêx hur cxuô hoatx đôngs ntơưv trôngx qơư.
 • Blôngx nox piz langz
 • 16/03/2017 10:37
 • Blôngx nox piz langz muôx tsu njiv cxơưz, sur. Hur kangz nuôr zos iz cxa jăngx yuôx khu moz ntơưv blôngx nox piz langz:
 • Tâuv đơưz
 • 10/03/2017 09:48
 • Tâuv đơưz muôx protein, tsât xơ, canxi, vitamin A,… Hur kangz nuôr zos iz cxa zangv nox uô yuôx ntơưv tâuv đơưz:
 • Phaiz khoz ar siz lu uô cê
 • 02/03/2017 14:31
 • Thâuv nzuôr khoz, khoz ar zos muôz siz yôngx lu uô cê mas los six langx phaiz, zos sir jul nưl zuôr tơưk. Pêz zuôr uô trơưs nguên lir jôngx xuz viv sur ntơưv vâts thêv chia siz phai.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.