Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jăngx yuôx ntơưv cuô kâuz pangz phangx nyangr nde
 • 14/11/2019 10:17
 • + Tâuv pâur nhôngl (tsês hlo tơưr): 1 ntiv, tsâu hur cuô kâuz tsơưs hlo 7 hnuz, iz hnuz yơưz 2 jas. Nax hnuz thâuv tangs cis haz tsâus ntux nox iz jas nox 10 luz nôngz. Thâuv nyangr tưz grêl haz truôx tsuôs nox iz jas hur iz hnuz.
 • Pêx xinhv Lương Sơn trâu saz uô cêr môngl lus jêx jos
 • 07/11/2019 14:37
 • Uô trơưs chuv trương ntơưv Têz qơưs lus tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, nôngz nhôngl đhâu, canr bôs haz pêx xinhv jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) tưz tsês angr, yưv côngs, nhiax chia uô yangx 650 m cêr mox nhex jêx jos.
 • Uô trơưs chinhr sach tsuô nênhs muôx côngz bê
 • 31/10/2019 14:22
 • Shông 2019, xênhr muôx 305 lênhx nênhs muôx côngz bê, hur ntơư muôx 14 pux haz 291 txir nênhx. Uô trơưs chinhr sach tsuô nênhs muôx côngz bê (trơưs Cuêt tinhv xur 12, 18, 56 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv) hur thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, hur 5 shông kra uô, ngân sach Trung ương haz ngân sach xênhr tưz muôx nhiax jê 4,5 tiv nhiax.
 • Chơưr yuôx pangz tuôx plâuz hâu, plâuz hâu đuz
 • 31/10/2019 14:12
 • + Hax thuv ô 100g, chơưr đơưz 500g. Tsưr ziv uô: Juv lưx hax thuv ô uô môngr, ntiv hur thâur, lâuz chơưr tsuô, bus ntuv, tsâu 100 hnuz mas liv, iz hnuz chu thâur 2 jas. Tsưr ziv zôngv: Iz hnuz hâuk 2 jas, iz jas 20g.
 • Cưr Thaox Thix Nuz hlang phiv liv môngl txus tsêr cơưv
 • 24/10/2019 10:37
 • Txix shông lơp 2, uô kangz iz jas moz bais liêtx, cưr Thaox This Nuz, minhx cxưx Môngz, shuv xinhz lơp 5A3, tsêr phôv thông Minhx cxưx banr trur cxênhx I Vưx A Dinhr, xar Đăk Som (Đăk Glong) mangl tuôs lênhl sangz chik lâul xik.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.