Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chuôz zênhx lus đruôl cil txul ntu cêr hanhx lang ntâus tsangv
 • 29/10/2020 15:30
 • Đhâu ntu nrar haz lo puz, nhis nuôr Bov tangx xênhr Đăk Nông tangz tov khơưs tsês 200 ntâu chuôz zênhx cis txul ntu tsov, krêz cêr, yangz thôngz, ntâus tsangv, por vêv ntu cêr hanhx lang ntâus tsangv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông ntu ntâus tir Mỹ.
 • Fông ntơưr tror uô tơưv lus đruôl haox hungx
 • 29/10/2020 15:30
 • Fông ntơưr "Lus đruôl cêr hanhx lang ntâus tsangv hur ntu ntâus tir Mỹ sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông (1954-1975)" zos iz fông ntơưr tiv zix zos Ban Thươngx vus Xênhr wiv Đăk Nông khoar XI tơư kra nôix jung haz Tsêr Xuât banv Tsinhz chei Têz qơưs Tsinhz tas sâu, phat hanhx shông 2017.
 • Ntông chuô khu moz tov đrâu tơưr
 • 29/10/2020 15:29
 • + Trưx ơs tangz tov nhoz ntu o laz, cangv pâuk: Tsuôr chêr ntông chuô chul iz khoz cuô, plênhr trâu kror moz, o laz txus kror tưs plênhr txus kror ntơư, plênhr tsi tsês ntâu nuz.
 • Điểu Phi ntâus ntêx hur phong tsox nhiav têz qơưs
 • 08/10/2020 13:58
 • Zơưv Điểu Phi zus shông 1967 nhoz xar Đăk R’tíh (Tuy Đưc) zos iz lênhx nênhs tiêu biêuv, ntâus ntêx hur phong tsox “Côngv têk viv nênhs pluôs, tsi tsês lênhx tưs pôngz tov kangz”.
 • Suôz gâux M'nông - Ji sanv văn hoar phi vâtx thêv Têz qơưs
 • 08/10/2020 13:59
 • Suôz gâux M'nông xênhr Đăk Nông kror nhis lo côngs nhênhx Ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs zos zangv Nghês thuôx sênhr chêr lâul. Nuôr zos hinhx thưc hu gâux sênhr chêr lâul đrul oz zangv hu gâux iz lênhx haz hu gâux siz lưr.
 • Tsưr ziv khơưs tsês kos zangx zưr
 • 08/10/2020 13:54
 • + Khơưs kos zangx zưr chia ntơưv qơư kruôr, tsâus ntux, nkang lus. Zos njiz đuôz yangr ntux los sis nông kos zangx zưr zuôr zôngx ziv tuôx câuk los sis mangl lưx. Viv li, khơưs kos zangx zưr chia ntơưv qơư tsi ntuz đêx, tsi mangl đuôz yangr ntux jaz.
 • Phangx khu moz no cheix ntux nangs
 • 08/10/2020 13:55
 • + Jăngx yuôx phangx tangr: 1 luz kos nhôngl muôx li 15-20g, nzuôr hur, cxôngr nhias, muôz cxangz 100ml đêx, râuz bâu 20 phut. Kê cuô, hâuk cuz, muôz cxangz mir njir thangx njêr trâu chia zôngx ziv hâuk.
 • Tsưr ziv uô mor tsư haz kangz đuô
 • 01/10/2020 10:17
 • + Muôz ndok puôr cuô txir lưs kâuz trâu hur đêx uô ntêx uô mor, uô li ntơư mor cê jông gâux cê tsư kangz. Iz făngz, muôz ndok puôr trox thưx vâts trâu hur đêx uô ntêx uô mor, mor zuôr tsư kangz haz jông gâux đuô.
 • Lênhx cưs kra txuôl tik saz xangr
 • 24/09/2020 16:45
 • Cưs kra Đỗ Thành Đạo, zus shông 1982, Hiêux phor Tsêr cơưv cxênhx II Nguyễn Văn Trỗi nhoz xar Nâm N'Jang (Đăk Song) zos iz hur chor nênhs điênv hinhx hur phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, lo đôngx nghiêpx, shuv xinhz nhiav.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.