Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxiz chênhr kruôz ntuôl, kra phap luôx lus bâux cưv
 • 15/04/2021 10:04
 • Chor nuz đhâu, Hôix đôngx cênhz đrul kra zor zux phap luôx xênhr tưz cxiz chênhr kruôz ntuôl luôx Bâux cưv đaix biêuv Cuôr hôix haz đaix biêuv Hôix đôngx nhân dân cxuô cxênhx cênhz kruôz ntuôl kra, zor zux phap luôx nhoz cxuô trôngx qơư tiv zix mas thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Tsưr ziv so cxuôv cul sâuv ar kror muôl
 • 15/04/2021 10:00
 • + Plênhr yuôx cxuôv nar trâu sâuv oz luz kror muôl ar. Muôz ntâuz muôs cxuôv plênhr yuôx cxuôv nar sâuv kror muôl ar. Uô kangz, muôz thôngz xix đêx cxuô chia nzuôr tangs cxênhx yuôx cxuôv nar. Muôz ntâu so ar so hur si oz luz kror muôl ar iz jas haz.
 • Zơưv Sào Nguyên Phúc yênhx zos canr bôs kruôz ntuôl txơưx
 • 08/04/2021 14:03
 • Zơưv Sào Nguyên Phúc (zus shông 1960) minhx cxưx Chu, nhoz jos 5, xar Đăk N’Drót (Đăk Mil) zos nênhs muôx côngz bê haz uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, pêx xinhv. Shông 2003, zơưv lo pêx xinhv tsang uô tsưr jos 5, xar Đăk N’Drót.
 • Uô thôngz tuô hluôr tơưk chik
 • 08/04/2021 13:54
 • Tor 1 kg njêr haz 1/2 kg njêr amoni clorua hur 2 lit đêx, uô kangz ntơư phaiz jung jix trâu hur chor langv phưx nhias haz khơưs chia.
 • Blôngx khâuz pâuk pangz tso jil lus jông
 • 08/04/2021 13:55
 • + Tso jil lus jông: Sir zôngv 30g changl khâuz pâuk râuz zuôr cuô hâuk 1 jas, hâuk muôx li 3 txus 5 nuz khu tso jil lus jông, khu hlôngr tinhx tsangx tso jil tsơưs.
 • Hlôngr yaz nhoz jos Jâng Play 3
 • 01/04/2021 14:46
 • Jos Jâng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 360 tsêr đrul 1.300 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx M’nông muôx 35%.
 • Y Lót lao đôngx coz lo Thuv tươngr khơưs fax kruôs
 • 01/04/2021 14:45
 • Y Lót (33 shông), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Đăk, xar Thuận An (Đăk Mil) kror nhis lo Thuv tươngr Chinhr phuv Nguyễn Xuân Phúc khơưs Fax kruôs zos nênhs kôngz tiv zix, xuât săc hur lao đôngx, uô nox.
 • Lêr tsang ndix tsêr ntơưv nênhs Chăm An Giang
 • 25/03/2021 09:59
 • Lêr tsang ndix tsêr haz phôngv tsêr yaz zos net sinh hoax văn hoar côngx đôngx tưz muôx ntêr lus ntơưv nênhs Chăm nhoz xênhr An Giang, muôx grê til lus chor grê văn hoar hâur pâuk ntơưv pus zơưs.
 • Uô tơưr grax jông gâux ntơưv kei keiz
 • 25/03/2021 09:55
 • + Uô tơưr đơưz, ntuv hâur pâuk plâuz: Zôngv gâuz đơưz kei keiz cênhz 1 đar cax phê cuô txir lưs kâuz. Đu cuôs siz shơư plênhr cxuô nuz muôx li 15-20 phut haz nzuôr hur si hur đêx nyaz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.