Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr ziv tor cax phê cuô mil iz jas mas hâuk iz tuânx
 • 18/07/2019 14:49
 • Cax phê cuô mil zos cuô hâuk nhiav haz tsuv muôx ntơưv ntâu lênhx, tiv zix mas thâuv tangs cis nzur. Cox uô trơưs tsưr ziv tor cax phê cuô mil jêz txas hur kangz nuôr tsi pôngz nôngz nhôngl ntâu:
 • Khu nyangr ndê ntơưv pangx
 • 18/07/2019 14:49
 • + Pangx cuc sâu tsuô cheix ntux khuôr huv trơưs saz nhiav, chox lus krang kruôr mas tuôr uô môngr, ntiv hur thâur ntuv chia mangx mangv zôngv. Iz hnuz muôz 10 - 15g môngr yuôx tsơưs cênhz 60 - 100g njaz txuô uô mor cuô đik, phaiz nox ntâu jas iz hnuz.
 • Tsưr jos Điêuv Đoang ntâus ntêx
 • 11/07/2019 14:12
 • Tix lâul Điêuv Đoang, zus shông 1985, minhx cxưx M’nông nhoz jos N’Drung Lu, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) zos nênhs ntâus ntêx hur cxuô phong tsox ntơưv trôngx qơư.
 • Zangv nox, đêx hâuk phangx tangr kâul yangr
 • 11/07/2019 11:03
 • + Mor cuô đik blôngx bax hax: Blôngx bax hax 10g, njaz lưt 100g. Blôngx bax hax 10g râuz cênhz 200ml đêx yuôr 100ml, ke zuôr cuô. Uô mor cuô đik nhênhv ntơưv 100g njaz lưt haz 800ml đêx, mor cuô đik sar muôz blôngx bax hax tsuô râu mir njir haz mas lo, phaiz nox 2-3 jas iz hnuz.
 • Zơưv Y Brih haz
 • 04/07/2019 09:58
 • Zơưv Y Brih, zus shông 1956, minhx cxưx M’nông, nhoz jos Bu N’Jang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) zos nênhs tsinhr tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr, tiv zix mas haz cơưv. Muôx 10 shông, zơưv tưz lo txir kra tsưr ziv haz cơưv.
 • Khu tơư moz njâuk
 • 04/07/2019 09:48
 • + Nzuôr hur kror moz, sat khuânv ntơưv cônx y têr mas têr cxênhx flơưk. Uô kangz ntơưv, muôz blôngx nha đam nhôngl cxôngr nhias krưr kror moz, iz hnuz hlôngr yuôx 2 jas, uô đrăngx đrênhk txus thâuv jông.
 • Chiênr sir Trươngx Sa yangz shuv đăngs jul
 • 27/06/2019 10:21
 • Ntơưv njâur por trôngz Trươngx Sa (xênhr Khanhr Hoax), hâux lưv yangz shuv đăngs jul, đamv bov hâux lưv cxangz shuv, sănr sangx siz ntâus tsuô canr bôs, chiênr sir zos hur chor đăngs nuv lo seiz hluz hlo.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.