Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nông Thị Quyết cuz saz hâux lưv tsôngv langx
 • 06/08/2020 11:10
 • Pus Nông Thị Quyết, minhx cxưx Langl nhoz jos 1, xar Đăk Wil (Cư Jut) zos iz hur chor kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs tiêu biêuv hur uô hâux lưv tsôngv langx nhoz trôngx qơư.
 • Yuôx jông trâu tuz cơưv shuv cheix thi
 • 06/08/2020 11:07
 • + Chex tâuv laz, đại táo: Tâuv laz 250g, đại táo 200g, thangx phenx huv. Tâuv laz tsâu đêx đhâu iz mo, nzuôr hur, chia kruôr đêx. Táo tsâu đêx txak, nzuôr hur. Tso tâuv laz hur lâux câuz, yangz đêx râuz bâu uô kangz mas chia hluôr tơưk chik zâu, râuz thâuv tưl nôngz tâuv tơưk oz bleik mas muôz táo uô cênhz, thâuv oz zangv sar muôl muôz thangx phenx trâu, đu cuôs zangx siz shơư, siv huv hnox mas lo.
 • Tam thất pangz khu sốt xuất huyết
 • 06/08/2020 11:06
 • + Xair tam thât jông: Zos zangv kul tov hangr jôngr mas jông, kos khor, đuz xuôr grang nhangr. Nhis hnuôr muôx Điền tam thất txar muôx maux njuôz yâur, khor kho mas zos zangv jông. Môngr tam thất mfông sâuv kror nyangr tưz gôngl mir njir uô kangz mas nyangr zangx mas zos zangv jông.
 • Uô Then ntơưv nênhs Zir
 • 30/07/2020 15:10
 • Txus hâur shông yaz los sis thâuv chuôz zis muôx ntâu kror môngr tsi jông, nênhs Zir sâuv thangx tsangv xênhr khênhx hov uô Then.
 • Khu yo len chơưk, grul ntêr
 • 30/07/2020 14:58
 • + Zos yo len zôngv ntêr mangl chơưk los sis chơưk thâuv nxuô mas muôz yo len tsâu hur cuô mil đang đêx ntơưv nhuôs zâu. Thanhx phênhx cuô mil đangz đêx ntơưv nhuôs zâu muôx chor tsât bangz uô xur shangz ntêr tror tuôx, uô trâu yo blưl haz tsư kangz nzak tror tuôx. Muôz 1-2 đar cuô mil đang đêx nhuôs zâu tor cênhz 1 lit đêx. Tsâu yo len hur chor cuô đêx ntơư 15 txus 20 phut. Jaz yo khâuv tror ntangr tsi dei sơưr njul.
 • Ntâu zangv hnôngz uô yuôx
 • 30/07/2020 14:58
 • + Khu mil o, đôngk nyangr, uô trưx: Hur hnôngz txir tâuz txax cênhz mir njir chơưr txul thâuv jung jix muôx maux đơưz thôngx li cuô mil. Plênhr ntâu jas iz hnuz.
 • Khu moz gut ntơưv cuô dừa
 • 23/07/2020 11:03
 • Tôv hơpx chor tsât hur blôngx hnox piz langz jông yuôx tangr viêm chok cxang, khu chor moz ntơưv chok cxang, txu moz xur nyangr. Cuô dừa zos tsât uô zangx, pangz uô muôx hoax tsât hur blôngx hnox piz langz chênhr sei.
 • Tsưr ziv lơưr zôngr, tsi lov
 • 23/07/2020 11:03
 • + Đinh hương: Bangx khơưv têk puôr đinh hương tso hur đeiv ntâuz muôx kror thang, grang đei trâu ntơưv kror trôngx los sis kror treik, kror qơư zôngr khênhr hov zang lus.
 • Zôngv fuôk cax phê chia uô jông gâux
 • 16/07/2020 10:33
 • Hnuôr zok iz công jungs uô jông gâux ntơưv fuôk cax phê cưs ntâu tix vi sir zôngv. Tsuôk tor fuôkcax phê trâu cxuô zangv trox (trox dừa, trox olive...) haz zôngv zangv hnuôr chia massage sâuv tơưr graxx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.