Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Quảng Phú nsrôih nkra trong hăn tâm bon lan
 • 17/09/2020 11:17
 • Bư tĕng nau kan ndâk njêng bon lan mhe, kan bộ n’hanh Bu nuyh bon lan xă Quảng Phú (Krông Nô) lĕ pah kan n’hanh dôl pah kan, kơl n’hâm suan, prăk rêl ndrel ma Bri dak nkra âk trong hăn tâm bon lan.
 • Ca rôt săm ji ndul ĕk jroh ta kon se
 • 17/09/2020 11:07
 • Bơh đah dŏng bư trau sa, ca rôt hôm dơi bu dŏng bư dak si săm ji ndul ĕk jroh yor tâm play ca rôt gĕh âk chât bư trŭnh nau ji tâm proch, rhip dak mbir, săm ân lĕ ka man.
 • Ndâk njêng wâl sam bŭt dơh dăch gĕh âk nau way bu nong
 • 10/09/2020 11:06
 • Ðah nau mĭn kan “Ndâk njêng wâl sam bŭt kon se jê sŏk kon se bư tơm tâm nau kan”, âk wâl sam bŭt gĕh rlau 80% kon se bu nong iê bu nuyh uănh kh’lay nau kan nkra ntŭk ntĭm nti ndjôt âk nau way kăl e bu nong iê bu nuyh.
 • Nau ntĭm wâr ndơ sa mô gĕh mpranh dak ngi
 • 10/09/2020 10:58
 • + Lor ma he sŏk ndơ wâr he chê dak ngi jêh rĭ gơ duh glah ta ŭnh năk lor. Jêh gơ tâm 30s – 40s mnĭt, he đuh iê boh (tâm ¼ n’hoi ca phê) jêh rĭ pơk ŭnh hâr iê iê n’hanh chê iê iê ndơ wâr ta glah. Boh bư mô gĕh mpanh dak si bơh tach.
 • Săm ân luh dak rhal tâm săk jăn
 • 10/09/2020 10:57
 • + Ngân nhĩ (sêt pler) ntil uĕh 12 gam, tho ân kloh, trăm tâm dak ân blang jêh rĭ sŏk koh ân rhăch n’hôr đah sĭk dŏng sa ăp nar gơi săm nau ji mô gĕh luh dak r’hal săk.
 • Bon lan ăp bu nong ndơp nau iăt tĕng ta nar Rbŭn têh Ðảng
 • 27/08/2020 14:38
 • Ăp nar abaơ, n’hanh ăp phung Bu nuyh bon lan, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh rêh tâm lam n’gor dôl m’ak wơt kâp nar ndâk nau Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n’gor Dak Nông gưl XII, năm kan 2020 – 2025. Kan bộ, đảng viên, bu nuyh bon lan gĕh âk nau dăn ta ăp ntil trong leo pah kan, ntil nau kan, nau mĭn kan di, gĕh nau mĭn kan uĕh, r’gâl mhe bơh Ðảng bộ tâm năm kan bơh năp aơ.
 • Dŏng boh dak rlai bư kloh bring krăp ta pher uih kho ao
 • 27/08/2020 14:25
 • Gơi bư kloh bring krăp ta pher uih kho ao he bư ân pher duh đê đê n’hanh trung bình, mô dơi pơk n’hôl n’hâm dak, jêh rĭ uih ta boh dak rlai. Jêh uih he tŏk rse ŭnh ân n’dik pher, jeh n’dik pher jêh rĭ sŭt tay đah siăm ân kloh. Bring krăp ta pher kloh lĕ r’ngôch n’hanh uănh uĕh tâm ban pher mhe r’văt.
 • Dŏng cải cúc siăm siĕk, săm bah ji kop
 • 27/08/2020 14:26
 • + Ji kăt (ji ta ko, siĕk, ji kop): N’ha cải cúc 150 gam, tho kloh ân sơh dak. Chê ta siên têh, nkhŭt por dôl duh ka lơ jêh rĭ ân kơt nĕ 5 – 10 mnĭt ân n’dik jêh rĭ rlŭk sa ndrel, du nar sa 2 – 3 tâ. Dak si nơih ntĭm nkra, săm ngăch bah ji kop.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.