Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak si sâm kơl săm nau khih tâm ndơ sa
 • 13/06/2019 14:48
 • Nau ntĭm gơi he gĭt lah gĕh nau khih tâm ndơ sa lah ji tâm ndul, pŭk ndul, ŭch hok, hok, ĕk droh, plau tâm săk jăn, chiăt… Lah gĕh nau khih tâm ndơ sa mô gĕh jâk, he dơi săm êng ta wâl mô rĭ tĕng kơt ăp ntil nau ntĭm kơt aơ lor ma ndơp hăn wâl dak si.
 • Nau têl pah kan ka han 720 ta Dak Ngo
 • 06/06/2019 10:11
 • Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) bư mpôih ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức) dơi ndâk njêng ntơm năm 1999, đah nau kan bư hao nau wăng sa – nau rêh tâm bri bon, tâm rnglăp đah đăp mpăn ntŏk gŭ n’hanh mât chiă neh ntu bri dak tâm 13 thôn, bản/bon bơh 4 xă tâm n’qual Tuy Ðức n’hanh Dak R’lâp.
 • Dak si dŏng săm nau ji chreh ta leh
 • 06/06/2019 10:02
 • + Săm nau ji chreh ta leh: prit grăp kranh hôm e nse (dŏng nđâp ma ntô) 7 mlâm, koh jêng jêm ih kro, wâr ân sĭn, brôi tâm neh jêh rĭ sŏk gâm đah pe siên piăng, ân suât hôm du siên, ngêt jêh sông n’hanh dak hôm e duh. Du tâ ngêt du siên, du nar ngêt 4 siên. Mô rĭ chê tâm âm, nkhŭt dak duh n’hanh trăm tâm ban bư trà. Du nar ngêt 3 – 4 tâ. Ngêt tâm du khay suy kơl chrah chreh tâm leh n’hanh bư luh bơh tach tĕng trong dak chrach.
 • Bư brah dăn ân trôk mih bơh bu nuyh Chăm H’roi
 • 30/05/2019 13:41
 • Lah yan prăng jŏ ir mô gĕh dak tŏng tŏ ba, tŏ ăp ntil tơm tăm, bu nuyh Chăm H’roi ta Bình Ðịnh way bư brah dăn ân trôk mih. Drăp bư brah gĕh djăr n’kuăng, ndrănh, jrêng sŭt, phe…
 • N’ha bôt ngot dŏng săm chrach lŭng ân kon se
 • 30/05/2019 13:41
 • Dŏng 40 gam n’ha bôt ngot tho ân kloh, juh ân hăch, jêh rĭ chê iê dak gâm ân khuh kâp n’dik chê ta n’ha bôt ngot jêh juh, wâr ân tâm ban, ân ngŭm n’ha tâm dưng n’hanh sŏk dak ngêt.
 • Trường Xuân, âk trong hăn tâm bon iơh
 • 23/05/2019 14:02
 • Abaơ, trong hăn ntơm Mpeh pe wâl tăch dak ŭnh Thu Hiền (trong Hồ Chí Minh) tât ta ăp bon Bu Bơ, Jăng Play 1, Boong Dinh n’hanh Bu N’Jiang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ iơh ngăn.
 • Kim Ðồng - bu nuyh ndăm hăt janh
 • 23/05/2019 14:09
 • Kim Ðông săk moh ngăn ngên lah Nông Văn Dền, deh năm 1929, bu nong Nùng, bon ta Nà Mạ, xă Trường Hà n’qual Hà Quảng, n'gor Cao Bằng.
 • Nau ntĭm săm lah têp sŏk njra ơm
 • 23/05/2019 14:09
 • + Play dâu dŭm gâm ân lêk, ăp tâ ngêt 1 – 2 n’hoi choăh trau, ngêt đah dak duh. Dŏng ngêt tâm 10 nar du tâ săm.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.