Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Quảng Hòa nsrôih mât mray n'hâm suan bu nuyh bon lan
 • 30/09/2021 16:43
 • Trạm Y tế xă Quảng Hòa (Dak Glong) gĕh du huê nai dak si n'hanh 5 y sĩ, dược sĩ, bu ur kan ndjôt ndul. Ta mpeh ngai, mpeh vêch, ngai tay ma Trung tâm y tế n'qual khă nĕ phung y, nai dak si ta aơ uănh kh'lay n'hanh pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan bu nuyh bon lan.
 • Ðiểu Srô, bu ranh bon gĕh k'hưm
 • 30/09/2021 16:42
 • Che Ðiểu Srô (deh năm 1946), Bu Nong ta bon Dak R'moan, xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa) jêng du huê bu ranh bon gĕh k'hưm ngăn ngên dơi bu nuyh bon lan rŏng iăt. Che way jă đă Bu nuyh bon lan tâm rom gop, ndâk njêng bon lan hao ndrŏng, mât mray đăp mpăn nau rêh.
 • Kô ruanh thôn Lục Văn Cương pah kan uĕh nau kan ntĭm jă bu nuyh bon lan
 • 23/09/2021 11:03
 • Năm 2007 tât abaơ, che Lục Văn Cương, bu nong Tày dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh thôn 6, xă Quảng Hòa (Dak Glong). Ta nau pah kan aơ, che Cương nsrôih pah kan, bư mir jan ba tăm ca phê, tơm sa play, rong ndrôk, pêp iăr, tăm dâu rong ndrŭng brai; du năm gĕh n’sĭt tâm 200 r’keh prăk.
 • Dŭt uĕh rup tanh ta sa bŭt ao bu ur Thái
 • 23/09/2021 11:02
 • Bơh đah ao n'hanh siăm ndô ta bôk, sa bŭt jêng du ntil drăp uĕh, gĕh âk rup bư gĕh ndơ uĕh ta sa but ao nchoh mbăn bơh bu ur Thái. Sa bŭt ăp jrŏng rnoi bu nuyh Thái gĕh âk ndơ mô tâm kơt, rup n'hanh mau dŏng. Khă nĕ, uănh ndrel, sa bŭt bu ur Thái wil, mbăn n'king săk jăn ntơm bơh tơh tât ta jâng.
 • Nkra dak ngêt săm bah nau ji kop
 • 23/09/2021 10:44
 • Biĕ mih sa jêng hok, kon se jê hok, ĕk droh: Dŏng rchia nse 10 gam tho kloh, châm rhăch, nkhŭt tâm glah n'hanh ma 30 gam sĭk chăng. Nkhŭt dak duh tâm 10 mnĭt, dŏng ngêt.
 • Dŏng sơn nheh ti mray play nut ao ân jŏ
 • 23/09/2021 10:45
 • Play nut jĭm ta aơ nơih ngăn tăch rse brai, tŭp ta ao. Gơi play nut ao jŏ n'hanh jêr tăch, he mhĭng iê sơn nheh ti ta rse brai jĭm ta play nut, jêh rĭ kâp ân sơh. Nau ntĭm bư aơ bơh đah mât rse brai ta play nut ao jŏ tăch, lah hôm bư play nut ao uĕh dah mhe.
 • Gru blau lơn Lò Thị Hoa
 • 08/09/2021 10:55
 • Gru blau lơn Lò Thị Hòa ta thôn Trung Tâm, xă Ea Pô (Ců Jŭt) way mât mray, hao dŏng nau vâng tanh kăl e bơh bu nuyh Thái.
 • Bu nuyh Thái ta Nam Xuân mât mray nau way kăl e
 • 08/09/2021 10:56
 • Thôn Nam Thanh, xă Nam Xuân (Krông Nô) abaơ gĕh 93/150 r'năk bu nong Thái. Ntơm bơh Thanh Hóa tât ndâk njêng nau rêh ta năm 1992 tât abaơ, bon lan bu nuyh Thái tâm rom gop ma ăp bu nong bă bă ndâk njêng nau rêh mhe.
 • Âk ntil nau pah kan ân năm nti săm bŭt mhe
 • 05/09/2021 14:54
 • Lăp ta năm nti săm bŭt mhe 2021 - 2022, lam n'gor gĕh 369 wâl nti săm bŭt ntơm mầm non tât ta wâl săm bŭt gưl III n'hanh trung tâm Giáo dục thường xuyên. Lĕ r'ngôch tâm n'gor klăp gĕh lah 182.024 kon se nti săm bŭt, hao rlau 1.340 đah năm nti năm e.
 • Che Bríh lĕ nuih n’hâm mât nau tanh kăl e
 • 05/09/2021 14:52
 • Tât ta bon Jiang Bơ, xă Trường Xuân (Dak N’Soong), ôp che Y Bríh (deh năm 1956) ăp bu nuyh bon lan dơi gĭt yor che lah du huê gru blau tanh ăp ntil ndơ dŏng bơh bu nuyh Bu Nong, tâm nĕ gĕh sah, I ŭng, dông, pam, nông lŏ…
 • Linh Thị Kín-bu ur bu nong Nùng dơi gĕh thủ khoa Khối C
 • 05/09/2021 14:52
 • Ðah lĕ r’ngôch điểm tổ hợp ăp nau nti khối C gĕh 27 điểm (Ngữ văn: 8,5 điểm, Lịch sử: 8,75 điểm, Ðịa lý: 9,75 điểm), oh Linh Thị Kín, bu nong Nùng, kon se nti Wâl săm bŭt gưl II n’hanh III Bu nong n’qual Dak Mil lĕ jêng thủ khoa khối C tâm n’gor Dak Nong ta tâ tâm rlong nti lôch wâl săm bŭt gưl III năm 2021.
 • Bon K62 - bon tơm kăch mạng ta Nâm Nung
 • 05/09/2021 14:48
 • U H’Rem Buôn Yă, Bí thư Chi bộ bon K62, xă Dak D’rô (Krông Nô) n’kôch ân gĭt, năm 1962, My – Ngụy nhŭp phung ndăm bu nong R’đe ta bon Dur KMăl, xă Dur KMăl, n’qual Krông Ana (Dak Lak ơm) bư ka han, nhŭp phung bu ur đă pah kan kơl khăn păng.
 • Ka han rmanh xă Hăt janh Quảng Sơn tâm di ma nau moh ka han Che Hồ
 • 05/09/2021 14:45
 • Tâm Mpeh rêh Cách mạng Nâm Nung, ta ăp năm tâm lơh tâm su đah My mô ân bu pit neh ntu bri dak, âk r'hiăng bu nuyh druh ndăm xă Quảng Sơn (Dak Glong) lĕ pah kan tĕng kách mạng tâm ban phung ka han, druh ndăm dâk hăn tâm lơh, bu nuyh bon lan pơk trong hăn tâm lơh, leo trong, mpôn, mât rong kan bộ kách mạng...
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.