Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rup kon bu nuyh ta bŭt ao bơh bu ur Bu Nong
 • 31/08/2018 10:08
 • Mô gĕh kơt ăp rnoi bu nong R’đe, Dao, Thái, Nùng, Tày, Mông… gơi bư uĕh ma bŭt ao nchoh mbăn gĕh ăp ntil kao rup mpơl tơm si, mpô mpa, neh trôk… lah sa bŭt bu ur Bu Nong way vâng tanh gĕh âk rup kon bu nuyh rêh tâm neh ntu.
 • Nai dak si druh ndăm lĕ nuih kơl yor nau dăng n’hâm soan bu nuyh bon lan
 • 31/08/2018 10:08
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, rup mpơl saơ ăp nai dak si nchoh ta săk ao blouse nglang gĭt saơ tâm ăp ntŏk tâm mpeh jru, mpeh ngai, mpeh n’har bri gơi pơk ăp tâ khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk lĕ jêng nau mơng way saơ tâm nau rêh bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bu nuyh bon lan iê nuyh.
 • N’gâng Ntĭm nti lĕ rơm năm nti mhe 2018 – 2019
 • 31/08/2018 10:05
 • Năm nti 2018 – 2019, lam n’gor gĕh 395 ntŏk ntĭm sơm ntơm bơh gưl kon se jê nti tât ta gưl nti tâl III n’hanh ntŏk kan GDTX, tâm 167.655 kon se nti, hao lơ 7.600 kon se nti đah năm nti 2017 – 2018, tâm nĕ gĕh 51.611 kon se nti bu nong iê bu nuyh.
 • Kơl bu nuyh bon lan đah nuih n’hâm ŭch rŏng
 • 23/08/2018 15:17
 • Tât ta bon Dru, bon jê Dak Mam (Krông Nô) mô gĕh nuyh lah mô gĭt yuh Nguyễn Thị Hằng, bu tơm Wâl tăch buh sui Thúy Hằng. Yor yuh dơi bu kơp tâm ban “ndoh phơng dông” kơl, ân ndơ ma bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh bon lan bu nong lah gĕh nau jêr zŏk.
 • Tuh nglang
 • 23/08/2018 14:59
 • Tuh nglang (grăp lĕ kranh ih kro) tâm đông y dơi bu dŏng gơi ăp ntil nau ji kơt aơ:
 • Du rnăk gĕh âk bu nuyh blau tanh rui
 • 16/08/2018 14:05
 • Ðah u H’Bạch, bon N’Jrêng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lah nau kan tanh rui kal e bơh jêng du ntil nau kan lah hôm jêng nau way ŭch kan tâm rnăk.
 • Bư dŭng jâng dơm ndơ sa đah du siên dak
 • 16/08/2018 14:05
 • Ndơ sa lah dơi he prăp tâm ntŏk mô gĕh jâng dơm nĕ jŏ ngăn dŏng. Khă nĕ, âk rnăk mô gĕh dŭng dơm mô rĭ măy rhip jâng dơm, nĕ he tĕng kơt nau ntĭm kơt aơ gơi bư dŭng jâng dơm ndơ sa:
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.