Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dŏng bum prŭm sâm kơl săm nau ji đái tháo đường
 • 17/12/2020 09:32
 • + Sâm kơl săm nau ji đái tháo đường: N’ha bum prŭm nse 150gam tho kloh; rpuăl prah 50gam jêh sêl ntô, koh jêng jê. Gâm trau sa. Mô rĭ gâm por bum prŭm: Bum prŭm 60gam sêl ntô koh jê jê, kê 50gam juh lơi ntô; gâm por. Sa ăp ôi.
 • Nau ntĭm tho kloh bŏk ta klo tor, klo, kep
 • 17/12/2020 09:31
 • Jêh r’văt kep, he tho đah dak n’dik ân kloh, jêh rĭ choăh dak chê tâm glah n’hanh chê iê boh sa, chê tay 2 mlâm mrăch jêh koh, trăm tâm 1 – 2 mông, kep jrih lĕ choih n’hanh bŏk.
 • Bư brah sông piăng mhe bơh bu nuyh Thái
 • 17/12/2020 09:40
 • Bư brah sông piăng mhe bơh bu nuyh Thái gĕh jŏ ntơm kăl e, mpơl saơ nau way kah gĭt ma brah yang, ntil nau way ơm, gĕh ndjôt âk nau way uĕh tâm nau rêh kon bu nuyh.
 • Bon Pi Nao m’ak bư brah gĕh n’sĭt drăp ndơ gĕh tăm
 • 10/12/2020 10:18
 • Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) mhe ndâk tâ Bư brah gĕh n’sĭt drăp ndơ gĕh tăm kah gĭt ma trôk neh, brah yang lĕ rong, mât ân bon lan gĕh du yăn tăm ăp ntil tơm jêng, n’sĭt âk ba be. Bư brah gĕh n’sĭt drăp ndơ gĕh tăm dơi ndâk tâm yăn kăl wai jêh rek kăch ăp ntil tơm tăm n’hanh gĕh âk bon lan bă bă tât bư brah; nau bư brah aơ way dơi bu ndâk bư brah tâm 3 – năm.
 • Nau ntĭm gâm proch sur ân ranh n’hanh kah
 • 10/12/2020 10:11
 • Chê proch sur jêh tho kloh tâm glah jêh rĭ nkhŭt dak, chê du n’hoi boh, du mlâm chia châm hăch, du n’hoi dak giấm, iê ndrănh sơm, jêh rĭ kôp ndrôp. Jêh tâm tât 20 mnĭt sŏk mâng kêh ntâp uănh proch lah băn nĕ sĭn jêh. Jêh rĭ, choah proch trăm tâm dak n’dik gơi gĕh proch sa ranh, kah.
 • Dŭt uĕh kho ao bu tăch ta wâl Chơ Dak R’măng
 • 03/12/2020 10:09
 • Tât ăp nar Pơh ăp pơh, bu nuyh Mông ta xa Dak R’măng (Dak Glong) n’hanh tât ta ăp mpeh bă bă rlu pah kan gơi hăn ta wâl chơ tâm ka lang xă. Du nar ta wâl chơ aơ, bu nuyh bon lan, bu năch vêch êp dơi saơ âk ntil nau way uĕh tâm nau rêh bu nuyh Mông ta n’gor Dak Nong.
 • Nau klach gĕh nau tât tă bơh ndơ sa tăch bơh năp wâl săm bŭt
 • 27/11/2020 09:28
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, gĕh âk wâl săm bŭt ntơm ta bon têh tât ta mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm n’gor, nô nau bu tăch ndơ sa bơh năp wâl săm bŭt hôm e gĕh âk, klăch ngăn gĕh nau khih tâm ndơ sa aơ, tâm nĕ lah gĕh nau khih ma n’hâm suan kon se nti săm bŭt.
 • Nau bên ntĭm ŭm ân lĕ kuh bôk tâm yăn sĭt puh
 • 27/11/2020 09:24
 • + Ntô play kam n’hanh dak play kroch: Sŏk ntô play kam chê tâm siên. Jêh rĭ, iĕt sŏk dak play kroch chê ndrel. Juh ân bar ntil ndơ aơ jêng dak kât. M’hĭng ntil dak aơ ta bôk jêh rĭ lơi ân nĕ tât 30 mnĭt. Jêh rĭ ŭm đah dak si ŭm bôk ân kloh.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.