Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak si njrăng n’hanh săm ji sêk
 • 29/08/2019 14:42
 • + Nchop tơm soai 3 lơp, du lơp têh dưng mpang ti, koih ntô ka lơ, koh jê, gâm đah 750 ml dak, gâm ân suât hôm e 300ml. Lah 3 tâ dak si he chê du tâ ndrănh, chê tâm kon yăng têm dŏng. Du tâ sŏk 50 ml, mŭm tâm mbung tâm 10 mnit, jêh rĭ nsŭng jrih lơi. Du nar dŏng 4 tâ ta ăp ôi (lor ma hăn bĭch) n’hanh jêh 2 tâ sông sa.
 • Dak Glong nsrôih rơm ndu ndơ dŏng ntĭm nti tâm năm nti sam bŭt mhe
 • 22/08/2019 09:45
 • Lăp năm nti mhe 2019 -2020, ntơm bơh wâl sam bŭt kon se jê tât ta wâl sam bŭt gưl III lam n’gor Dak Glong mĭn lah gĕh tâm 19.149 kon se nti sam bŭt, hao 1.260 kon se đah năm nti sa ơm. Tâm nĕ, kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh lah 11.689 bu nuyh, gĕh lơ 59%.
 • Nau bên dŏng glah gâm trau mô gĕh krăp ta glah
 • 22/08/2019 09:33
 • + Chê dak si tâm glah lor ma pơk ŭnh: Lah glah mô dơi krăp trau he nkhŭt dak si tâm glah, jêh rĭ mơ chông ka lơ năk n’hanh gâm ân duh dak si. Lah ân glah mô dơi krăp trau duh lor ma chê dak si bư ndơ mô dơi krăp glah plôk ntô, bư gĕh nau khih ma bu nuyh dŏng n’hanh glah ngăch iơh.
 • M’ak yor saơ kon sau dơi nti sam bŭt, đăp mpăn nau rêh
 • 15/08/2019 15:08
 • Năm 2014, u H’Giang (deh năm 1949) lĕ tâm mâp, pah kan nau kan kon se ndrel ma ka han ta ntŏk tâm lơh Quảng Ðức ơm. Tât năm 16, u du ta ntŏk ka han bu, jêng ka han ndơp drăp ndơ. Mô rvê nau jêr rĭ aơ, nau rgănh, u dơn ăp ntil nau kan bu jao, hăn tăm tơm, rdeng grăp phao, rdeng phe, mbơh hưn nô nau…
 • Bư ân lĕ nau iang wâl ĕk tă bơh lŭ n’dik
 • 15/08/2019 15:08
 • Lŭ n’dik bư n’dik amoniac tâm dak chrach, jêh rĭ lŭ rai bư loãng dak chrach n’hanh bư lĕ nau bô iơh ngăch ngăn. Lah iang ĕk tâm wâl ĕk, he sŏk du kg lŭ n’dik jêh rĭ n’khŭt ta ntu ĕk dôl ma iăng jêh rĭ pơk dak ân hoch.
 • Trau sa bư dak si suy kơl săm nau ji kô nting
 • 15/08/2019 15:08
 • + Rpuăl prah 500 gam, nting sur 250 gam, gâm bư trau, mô kÂp chê boh bôt ngot, dŏng sam nau ji kô nting, săm lah kô nting ji môr, iê duh chăng, mô rĭ nau ji dôl ma jưk gơi mât mray uĕh n’hâm suan, mô ân gĕh tay nau ji.
 • Bon kan tanh rui ntơm kăl e ta Dak Ha
 • 08/08/2019 15:19
 • Khay 6/2019, UBBL n’gor lĕ ndâk njêng bon kan tanh rui ntơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong ta bon Ting Wel Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) đah 15 bu nuyh kan.
 • Nau bên dŏng sĭk tâm nau rêh
 • 08/08/2019 15:07
 • + Bư kao jŏ yêu: Lŭk lai 3 n’hoi sĭk n’hanh 3 n’hoi dak giấm, nkhŭt tâm kon yăng chŭt kao, gơi kao jŏ yêu.
 • Trau sa bư dak si ngêt gơi săm nau ji rŭng sŏk
 • 08/08/2019 15:07
 • + Hà thủ ô gâm đah tăp djăr: Hà thủ ô 30 gam, tăp djăr 2 mlâm tho ân kloh. Bar ntil aơ chê tâm glah, nkhŭt dak gâm ân sĭn. Jêh sĭn, he plôk ntô tăp djăr, chê tâm glah gâm tay 15 mnĭt, sa tăp djăr n’hanh ngêt ân lĕ dak trau.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.